Tygodniowy Raport nr 12

W tygodniu od 31 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Oklauzulowanie map dla m. Łódź, oklauzulowanie map dla powiatu zgierskiego, oklauzulowanie map – teren kolejowy, uzyskanie wypisów z EGIB – m. Łódź, uzyskanie wypisów dla powiatu zgierskiego.
 2. Pozyskiwanie warunków technicznych od Gestorów i Zarządców – dotyczy tych warunków, które dotąd nie zostały wydane, a następnie ich analiza.
 3. Opracowywanie projektów budowlanych branżowych.
 4. Analiza parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
 5. Kontynuacja prac nad opracowaniem materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych.
 6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywanie badań terenowych i ich finalizowanie. Kontynuacja opracowywania dokumentacji.

Tygodniowy Raport nr 11

W tygodniu od 23 do 30 grudnia wykonano następujące prace:

 1. Kontynuacja prac związanych z pozyskiwaniem mapy do celów projektowych, wykonywanie pomiarów w terenie. Dokończenie prac terenowych w zakresie mapy do celów projektowych. Przygotowanie do złożenia mapy na terenach zamkniętych (PKP).
 2. Pozyskiwanie warunków technicznych od Gestorów i Zarządców oraz ich analiza.
 3. Zakończenie prac związanych z inwentaryzacją przyrodniczą.
 4. Zakończenie prac związanych z inwentaryzacją zieleni.
 5. Analiza parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
 6. Wykonanie projektu budowlanego branży drogowej – do uzgodnień.
 7. Kontynuacja prac nad opracowaniem materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych.
 8. Opracowywanie projektów budowlanych branżowych.
 9. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych/analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywanie badań terenowych. Opracowywanie dokumentacji.

Tygodniowy Raport nr 10

W tygodniu od 16 do 23 grudnia 2019 r. wykonano następujące prace:

 1. Kontynuacja prac związanych z pozyskiwaniem mapy do celów projektowych, wykonywanie pomiarów w terenie. Dokończenie prac terenowych w zakresie mapy do celów projektowych. Przygotowanie do złożenia mapy na terenach zamkniętych (PKP).
 2. Pozyskiwanie warunków technicznych od Gestorów i Zarządców oraz ich analiza (sieci sanitarnych, sieci wodociągowych, sieci grzewczych, sieci gazowych, sieci teletechnicznych, sieci elektroenergetycznych).
 3. Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją przyrodniczą.
 4. Opracowanie projektu wykonawczego inwentaryzacji zieleni.
 5. Prace związane z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego i mostowego do uzyskania opinii/uzgodnień i pozwoleń: plany sytuacyjne, niwelety, przekroje, opisy, granice projektowanego pasa drogowego.
 6. Wykonanie Projektu budowlanego branży drogowej do uzgodnień (plany sytuacyjne, niwelety, przekroje, opisy, granice pasa drogowego). 
 7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych/analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywanie badań terenowych. Opracowywanie dokumentacji.
 8. Analiza dokumentacji w zakresie kolizji branżowych.
 9. Analiza rozwiązań dla konstrukcji oporowych.
 10. Analiza parametrów obiektów inżynieryjnych pod kątem środowiskowym.
 11. Analiza rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie wzmocnień podłoża gruntowego.
 12. Opracowanie wykazu zajęć terenu poza pasem drogowym S14, określonym decyzją ZRID 2015r.,

Rada Techniczna nr 1

W dniu 19 grudnia 2019 r. odbyła się Rada Techniczna nr 1, na której omawiane były problemy związane terenami poza pasem drogowym S14 określonym decyzją ZRiD.

Rada Budowy nr 3

W dniu 16.12 odbyła się Rada Budowy nr 3, na której omówione zostały bieżące problemy kontraktowe. Ponadto omówiono harmonogram robót, schematy organizacyjne kontraktu, procedurę obiegu dokumentów oraz poszczególne rozwiązania projektowe. Omówiono postęp robót oraz przekazano plan pracy na kolejny miesiąc.

Tygodniowy Raport nr 9

W tygodniu od 9 do 16 grudnia wykonane zostały następujące prace:

 1. Kontynuacja prac związanych z pozyskiwaniem mapy do celów projektowych, wykonywanie pomiarów w terenie. Dokończenie prac terenowych w zakresie mapy do celów projektowych. Przygotowanie do złożenia mapy na terenach zamkniętych (PKP).
 2. Pozyskiwanie warunków technicznych od Gestorów i Zarządców oraz ich analiza.
 3. Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją przyrodniczą.
 4. Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją zieleni.
 5. Analiza parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
 6. Prace związane z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego i mostowego do uzyskania opinii/uzgodnień i pozwoleń: plany sytuacyjne, niwelety, przekroje, opisy, granice projektowanego pasa drogowego.
 7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych/analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywanie badań terenowych. Opracowywanie dokumentacji.

Tygodniowy Raport nr 8

W tygodniu od 2 do 9 grudnia 2019 r. wykonano następujące prace:

 1. Wykonywanie pomiarów w terenie. Dokończenie prac terenowych w zakresie mapy do celów projektowych. Prace kameralne – wykonanie map i operatu technicznego dla powiatu zgierskiego. Złożenie  operatu  technicznego  do  Starostwa  Powiatowego  w Zgierzu.
 2. Opracowywanie materiałów do uzyskania warunków technicznych oraz pozyskiwanie warunków technicznych od Gestorów i Zarządców. Analiza dokumentów.
 3. Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją przyrodniczą.
 4. Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją zieleni.
 5. Analiza parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
 6. Prace związane z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego i mostowego do uzyskania opinii/uzgodnień i pozwoleń: plany sytuacyjne, niwelety, przekroje, opisy, granice projektowanego pasa drogowego i przekazanie ww. dokumentacji Wykonawcy.
 7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych/analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywanie badań terenowych. Opracowywanie dokumentacji.

Postęp prac – listopad 2019

Prace projektowe wykonane w miesiącu listopadzie 2019r.:

 • Inwentaryzacja budynków przyległych do placu budowy.
 • Kontynuacja prac związanych z pozyskiwaniem mapy do celów projektowych wraz z wykonywaniem pomiarów w terenie. Dokończenie prac terenowych w zakresie mapy. Dokończenie operatu technicznego dla m. łodzi i złożenie go w Łódzkim Ośrodku Geodezji. Wykonanie map i operatu technicznego dla powiatu zgierskiego.
 • Pozyskiwanie wniosków do wydania warunków od zarządców dróg dla branży drogowej i ich analiza.
 • Kontynuacja prac związanych z uzyskiwaniem warunków technicznych od zarządców i gestorów sieci oraz ich analiza.
 • Kontynuacja prac związanych z opracowywaniem projektów budowlanych branżowych.
 • Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją przyrodniczą oraz analiza materiałów i bieżących założeń projektowych celem aktualizacji i wykonania projektu zieleni.
 • Analizy parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
 • Kontynuacja prac związanych z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego i mostowego.
 • Analiza zakresów badań terenowych. Zakończenie badań terenowych gruntu w zakresie wytypowanym do wzmocnień.
 • Kontynuacja prac związanych z opracowaniem wielobranżowego projektu budowlanego do wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Tygodniowy Raport nr 7

W tygodniu od 25 listopada do 2 grudnia wykonane zostały następujące prace:

 1. Kontynuacja prac związanych z pozyskiwaniem mapy do celów projektowych.
 2. Opracowywanie materiałów do uzyskania warunków technicznych oraz pozyskiwanie warunków technicznych od Gestorów i Zarządców.
 3. Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją przyrodniczą.
 4. Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją zieleni.
 5. Analiza parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
 6. Prace związane z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego i mostowego do uzyskania opinii/uzgodnień i pozwoleń: plany sytuacyjne, niwelety, przekroje, opisy, granice projektowanego pasa drogowego i przekazanie ww. dokumentacji Wykonawcy.
 7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych/analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywanie badań terenowych. Opracowywanie dokumentacji.

Ponadto trwały prace związane z:

 1. Analizą dokumentacji w zakresie kolizji branżowych,
 2. Analizą rozwiązań dla konstrukcji oporowych,
 3. Analizą parametrów obiektów inżynieryjnych pod kątem środowiskowym,
 4. Projektem konstrukcji zbiorników retencyjnych,
 5. Przygotowywaniem materiałów do wykonania aktualizacji prognozy ruchu,
 6. Przygotowywaniem wariantów niwelety dla drogi S14 na styku zadania A i B.
 7. Analizą rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie wzmocnień podłoża gruntowego,
 8. Opracowaniem Analizy i Prognozy Ruchu.
 9. Aktualizacją Programu Zapewnienia Jakości

Tygodniowy Raport nr 6

W okresie od 18 do 25 listopada 2019 kontynuowano wszystkie prace podjęte od początku miesiąca listopada.