Tygodniowy Raport nr 48

W tygodniu od 7 września do 13 września opracowywano i sukcesywnie przekazywano do zatwierdzenia projekty wykonawcze (PW) oraz przedmiary w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej:

 1. Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia wraz z przedmiarem .
 2. Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia wraz z przedmiarem.
 3. Budowa przepustu technologicznego PGE wraz z przedmiarem.
 4. Przepusty-suche przejścia dla zwierząt małych i płazów-P-P17.1 wraz z przedmiarem.
 5. Projekt Konstrukcji Nawierzchni – rewizja nr 4.
 6. Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego – Wzmocnienie powierzchniowe.
 7. Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego – Wzmocnienie wgłębne.
 8. Kanał technologiczny wraz z przedmiarem.

Ponadto prowadzono nadzór autorski i przekazywano Karty Nadzoru Autorskiego wraz z rysunkami projektu wykonawczego:

 1. KNA nr  5 rev.1 – Przebudowa sieci wodociągowej.
 2. KNA nr 7 rev.1 – Węzeł Emilia, trasa główna S14 wraz z dodatkowymi jezdniami na odcinku km 1+800 do 3+600.
 3. KNA nr 11 –  trasa główna S14 wraz z dodatkowymi jezdniami na odcinku km 14+300 do 16+343,29.
 4. KNA nr 16 – jezdnie dodatkowe D17, D18, D19, D22-1, D22-2, D25, D26 (do km 0+600), do zbiornika nr 15.

W ramach postępowania administracyjnego, mającego na celu wydanie decyzji administracyjnych (decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej), trwa monitorowanie procedury postępowania administracyjnego oraz wyjaśnianie na bieżąco zapytań Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego zgłaszanych Projektantowi.Tygodniowy Raport nr 47

W tygodniu od 31 sierpnia do 5 września opracowywano i sukcesywnie przekazywano do zatwierdzenia projekty wykonawcze (PW) oraz przedmiary w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej:

 1. Przebudowa kolizji teletechnicznych wraz z przedmiarem.
 2. Przedmiar do PW Przebudowa kolizji elektroenergetycznych 110kV.
 3. WS-28 – Wiadukt nad drogą krajową 72 (ul. Aleksandrowska) wraz z przedmiarem.
 4. WS-30 – Wiadukt nad drogą gminną 161080E (ul. Klinowa) wraz z przedmiarem.
 5. Katalog Detali Mostowych – rewizja nr 2.

Ponadto prowadzono nadzór autorski i przekazywano Karty Nadzoru Autorskiego wraz z rysunkami projektu wykonawczego:

 1. Przebudowa sieci wodociągowej GZK Dąbrówka
 2. Przebudowa sieci wodociągowej PZD ŁÓDŹ

Tygodniowy Raport nr 46

W tygodniu od 24 do30 sierpnia opracowywano i sukcesywnie przekazywano do zatwierdzenia projekty wykonawcze (PW) oraz przedmiary w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej:

 1. Przebudowa kanalizacji deszczowej DPS Łódź wraz z przedmiarem.
 2. Przebudowa kanalizacji deszczowej UM Zgierz wraz z przedmiarem .
 3. Likwidacja przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z przedmiarem.
 4. Przebudowa kanalizacji sanitarnej WiK Zgierz wraz z przedmiarem.
 5. Likwidacja przyłącza cieplnego wraz z przedmiarem.
 6. Przebudowa sieci wodociągowej WiK Zgierz wraz z przedmiarem.
 7. Przebudowa sieci wodociągowej ZWiK Łódź (W-16) ul. Okręglik w Łodzi wraz z przedmiarem.
 8. Przebudowa sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego ul. Sokołowska, ul. Kozia, ul. Wronia, ul. Bylinowa, ul. Klinowa, ul. Toeplitza oraz ul. Kąkolowa w Łodzi .
 9. Likwidacja przyłącza wodociągowego do ul. Zimna Woda oraz Aleksandrowska w Łodzi.
 10. WD-7 – Wiadukt w ciągu drogi gminnej 120949E (ul. Obrońców Warszawy) wraz z przedmiarem.
 11. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych dla różnych gestorów sieci.
 12. Przebudowa kolizji teletechnicznych dla różnych gestorów sieci.

Ponadto prowadzono nadzór autorski i przekazywano Karty Nadzoru Autorskiego wraz z rysunkami projektu wykonawczego:

 1. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych 110kv.
 2. Przebudowa kolizji teletechnicznych.
 3. Jezdnie dodatkowe D14-2 (od km 0+720) D15-1, D15-2, D16, D23-1, D23-2.
 4. Przebudowa kolizji teletechnicznych.

Tygodniowy Raport nr 45

W tygodniu od 17 do 23 sierpnia opracowywano i sukcesywnie przekazywano do zatwierdzenia projekty wykonawcze (PW) oraz przedmiary w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej:

 1. Przebudowa sieci gazowych wysokiego wraz z przedmiarem.
 2. Projekt Konstrukcji Nawierzchni rev3 (aktualizacja).
 3. WS-28 – Wiadukt nad drogą krajową 72 (ul. Aleksandrowska) wraz z przedmiarem.
 4. WS-30 – Wiadukt nad drogą gminną 161080E (ul. Klinowa) wraz z przedmiarem .
 5. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych.
 6. Przepusty – suche przejścia dla zwierząt małych i płazów wraz z przedmiarem.
 7. Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia wraz z przedmiarem.
 8. Katalog Detali Mostowych.

Ponadto prowadzono nadzór autorski i przekazywano Karty Nadzoru Autorskiego wraz z rysunkami projektu wykonawczego:

 1. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych nN.
 2. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych SN.
 3. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych nN i SN – właściciele prywatni.
 4. Przebudowa kolizji teletechnicznych.

Prowadzono roboty budowlane w oparciu o zamienną dokumentacje projektową- węzeł Emilia, trasa główna S14 wraz z dodatkowymi jezdniami na odcinku km 1+800-3+600.

Tygodniowy Raport nr 44

W tygodniu od 10 do 16 sierpnia 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Opracowywano i sukcesywnie przekazywano projekty wykonawcze (PW) oraz przedmiary w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej.
 2. Przekazano Karty Nadzoru Autorskiego wraz z rysunkami projektu wykonawczego: jezdnie dodatkowe D14-2 (od km 0+720), D15-1, D15-2, D16, D23-1, D23-2, Trasa główna S14 wraz z dodatkowymi jezdniami na odcinku km 14+300 do 16+343,29, Węzeł Emilia, trasa główna S14 wraz z dodatkowymi jezdniami na odcinku km 1+800-3+600 (roboty wykończeniowe), przebudowa kolizji elektroenergetycznych 110Kv
 3. Opracowywano i przekazywano specyfikacje techniczne.
 4. Analizowano i opracowywano projekt wzmocnień podłoża.
 5. Uzyskano uzgodnienie (zatwierdzenie) projektów wykonawczych: przebudowa kolizji teletechnicznych (od kilku gestorów sieci), projektu wykonawczego przebudowy kabla, uzgodnienie ZWiKu, projektu wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej – ul. Klinowa w Łodzi, projektu wykonawczego dot. przebudowy kolizji teletechnicznych przy ul. Aleksandrowskiej w Łodzi.
 6. Uzyskano od gestora uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej oraz projektu wykonawczego przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej.
 7. Analizowano uwagi Inżyniera i Zamawiającego do raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
 8. Wykonywano prace związane z uzgodnieniami Projektów Tymczasowych Organizacji Ruchu.
 9. Wykonywano prace związane z wykonaniem Programów Zapewnienia Jakości.
 10. Wykonywano prace związane z ogólną realizacją Kontraktu.

Tygodniowy Raport nr 43

W tygodniu od 3 do 9 sierpnia 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Opracowywano i sukcesywnie przekazywano projekty wykonawcze (PW) oraz przedmiary w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej.
 2. Przekazano Karty Nadzoru Autorskiego wraz z rysunkami projektu wykonawczego: Węzeł Emilia, trasa główna S14 wraz z dodatkowymi jezdniami na odcinku km 1+800-3+600 (roboty wykończeniowe) oraz Przebudowa kolizji elektroenergetycznych 110Kv.
 3. Opracowywano i przekazywano specyfikacje techniczne.
 4. Analizowano i opracowywano projekt wzmocnień podłoża.
 5. Monitorowano procedurę w zakresie uzyskania odpowiedzi z Urzędu Miasta Zgierz, Urzędu Gminy Zgierz, Urzędu Miasta Aleksandrów Łódzki, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi ws. potwierdzenia poprawności wykonanej klasyfikacji akustycznej obszarów podlegających ochronie akustycznej dla terenów sąsiadujących z analizowanym przedsięwzięciem.
 6. Analizowano uwagi Inżyniera i Zamawiającego do raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
 7. Wykonywano prace związane z uzgodnieniami Projektów Tymczasowych Organizacji Ruchu.
 8. Wykonywano prace związane z wykonaniem Programów Zapewnienia Jakości.
 9. Wykonywano prace związane z ogólną realizacją Kontraktu.

Tygodniowy Raport nr 42

W tygodniu od 27 lipca do 2 sierpnia 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Opracowywano i sukcesywnie przekazywano do Inżyniera, projekty wykonawcze (PW) oraz przedmiary w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej.
 2. Opracowywano i przekazywano kolejne  specyfikacje techniczne oraz wprowadzano uwagi Inżyniera i Zamawiającego do już opracowanych specyfikacji technicznych.
 3. Analizowano i wprowadzano uwagi do projektów wykonawczych zawartych w otrzymanych opiniach i uzgodnieniach.
 4. Analizowano i opracowywano projekt wzmocnień podłoża.
 5. Monitorowano procedury w zakresie uzyskania odpowiedzi z właściwych miejscowo urzędów ws. potwierdzenia poprawności wykonanej klasyfikacji akustycznej obszarów podlegających ochronie akustycznej dla terenów sąsiadujących z analizowanym przedsięwzięciem.
 6. Analizowano uwagi zawarte w uzyskanych opiniach do Projektu Stałej Organizacji Ruchu – PSOR.
 7. Uzyskano uzgodnienie (zatwierdzenie) kilku projektów wykonawczych przebudowy kolizji teletechnicznych, uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy kabla od jednej ze spółek, oraz projektu wykonawczego przebudowy jednej z kolizji elektroenergetycznych 110 kV.
 8. Analizowano uwagi Inżyniera do Projektu Konstrukcji Nawierzchni.
 9. Analizowano uwagi Inżyniera i Zamawiającego do raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Tygodniowy Raport nr 41

W tygodniu od 20 do 26 lipca 2020 r. zostały wykonane następujące prace:

 1. Analizowano i wprowadzano uwagi Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, kompletowano dokumenty i przygotowywao do przekazania materiały do ŁUW.
 2. Projektant opracowywał i sukcesywnie przekazywał do Wykonawcy, a następnie do Inżyniera, projekty wykonawcze (PW) oraz przedmiary w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej.
 3. Przekazano do Inżyniera kolejne Karty Nadzoru Autorskiego.
 4. Omówiono – na Radzie Budowy nr 10 – sprawy techniczne i projektowe oraz bieżący postęp robót .
 5. Analizowano uwagi zawarte w uzyskanych opiniach do Projektu Stałej Organizacji Ruchu – PSOR .
 6. Przekazywano do uzgodnień projekty wykonawcze branży telekomunikacyjnej oraz sanitarnej.
 7. Uzyskano uzgodnienie (zatwierdzenie) dla projektów wykonawczych niektórych gestorów sieci: przebudowa kolizji teletechnicznych, przebudowa kabla, przebudowa kolizji teletechnicznych, przebudowa kolizji teletechnicznych oraz przebudowa sieci wodociągowej – ul. Klinowa w Łodzi.

Tygodniowy Raport nr 40

W tygodniu od 13 do 19 lipca 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Przekazano do Inżyniera Projekt Konstrukcji Nawierzchni rewizja nr 2.
 2. Przekazano do Inżyniera Projekty Wykonawcze obiektów inżynierskich WS-28 oraz WS-30.
 3. Przekazano do Inżyniera Projekty Wykonawcze wraz z przedmiarami dot.: Przebudowy sieci wodociągowej GZK Dąbrówka oraz Przebudowy sieci wodociągowej PZD Łódź.
 4. Przekazano Katalog Detali Mostowych wraz z odpowiedziami na uwagi Inżyniera.
 5. Otrzymano od Projektanta Projekt Wykonawczy dot. Przebudowy kolizji elektroenergetycznych 110kV – trwa weryfikacja.
 6. Opracowywano projekty wykonawcze dotyczące branży mostowej, sanitarnej, melioracyjnej, elektroenergetycznej.
 7. Opracowywano kolejne specyfikacje techniczne.
 8. Pozyskiwano brakujące uzgodnienia i warunki techniczne.

Tygodniowy Raport nr 39

W tygodniu od 6 do 12 lipca wykonano następujące prace:

 1. Trwa analiza i wprowadzanie uwag Inżyniera / Zamawiającego, otrzymanych do Ponownego Raportu Oddziaływania na Środowisko.
 2. Uzyskano uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy kolizji z linią 220kV.
 3. Uzyskano decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym (likwidacje i wykonanie urządzeń wodnych, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi).
 4. Inżynier przekazał uwagi do Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem – trwa analiza i wprowadzanie uwag Inżyniera.
 5. Przekazano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – w uzupełnieniu do wniosku o decyzję ZRID / wniosku o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy sieci gazowych średniego i wysokiego ciśnienia, decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym (wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych).
 6. W dniu 08 lipca 2020 roku przekazano do Inżyniera Projekt Konstrukcji Nawierzchni rewizja nr 2.
 7. Zorganizowano spotkanie w dniu 06 lipca 2020 roku z PKP PLK SA ZLK w Łodzi dot. obiektu WK-10.