Tygodniowy Raport nr 28

W tygodniu od 20 do 26 kwietnia 2020 r. wykonano następujące prace:

1. Pozyskiwano warunki techniczne od Gestorów i Zarządców – dotyczy tych warunków, które dotąd nie zostały wydane – a następnie je analizowano.
2. Aktualizowano projekty budowlane branżowe na podstawie uzyskiwanych uzgodnień i uwag. Wprowadzano do dokumentacji uwagi Inżyniera.
3. Przekazano do weryfikacji Inżyniera analizę akustyczną.
4. Kontynuowano obserwację w ramach inwentaryzacji przyrodniczej i wykonywano niezbędne analizy w zakresie oddziaływania na przyrodę ożywioną.
5. Monitorowo procedurę uzyskiwania zgód wodnoprawnych w PGW Wody Polskie RZGW Warszawa.
6. Analizowano, wprowadzano uwagi i uzupełniano dokumentację dla geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
7. Przygotowywano wniosek i niezbędną dokumentację do wniosku o wydanie decyzji ZRID zgodnie z Art. 11d specustawy.
8. Omówiono występujące roszczenia.
9. Omówiono sprawy finansowe.

Tygodniowy Raport nr 27

W tygodniu od 13 do 19 kwietnia 2020 wykonano następujące prace:

1. Wyjaśnienia uwag i niezbędne uzupełnienia do mapy do celów projektowych zostały przekazane do Inżyniera.
2. Projekt podziału nieruchomości wykonywano w ograniczonym zakresie ze względu na ograniczony dostęp do materiałów i urzędów.
3. Uzyskano warunki techniczne dla linii 220kV. Projektant przygotował opinię dotyczącą oczekiwań gestora.
4. Aktualizowano branżową dokumentację projektową.
5. Wykonawca oczekuje na zatwierdzenie przez Inżyniera dokumentacji inwentaryzacji zieleni. Pełna akceptacja nastąpi po uzupełnieniu Projektu o projekt nasadzeń.
6. Przygotowano analizę akustyczną, która została przekazana do weryfikacji Inżyniera.
7. Monitorowano procedury uzyskiwania zgód wodnoprawnych.
8. Przekazano analizę akustyczną do weryfikacji Inżyniera
9. Kontynuowano  obserwację w ramach inwentaryzacji przyrodniczej i wykonywano analizy w zakresie oddziaływania na przyrodę ożywioną.
10. Analizowano geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.
11. Wprowadzano uwagi Inżyniera do dokumentacji w zakresie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.
12. Poddano weryfikacji wielobranżowy projekt budowlany.
13. Wykonywano prace związane z opracowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID.
10. Uzgadniano projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu.
11. Prowadzono prace dotyczące projektu konstrukcji nawierzchni.

Tygodniowy Raport nr 26

W tygodniu od 6 do 12 kwietnia 2020 wykonano następujące prace:

1. W związku z pandemią COVID-19 działania dotyczące wykonania projektu podziału nieruchomości zostały ograniczone. Projektant jest w stałym kontakcie z ośrodkiem geodezji i nieustannie monituje sytuację (ma ograniczony dostęp m.in. do niezbędnych materiałów archiwalnych / prawnych niezbędnych do realizacji podziałów działek).
2. Przygotowana została opinia Projektanta warunków technicznych otrzymanych od PSE.
3. Aktualizowano branżową dokumentację projektową – przekazano Projekt Budowalny Likwidacja przyłącza cieplnego oraz Przepust PGE.
4. Wykonawca oczekuje na zatwierdzenie przez Inżyniera dokumentacji inwentaryzacji zieleni. Pełna akceptacja nastąpi po uzupełnieniu Projektu o projekt nasadzeń.
5. Przygotowano analizę akustyczną, która została przekazana do weryfikacji Inżyniera.
6. Monitorowano procedury uzyskiwania zgód wodnoprawnych.
7. Wprowadzano uwagi Inżyniera do dokumentacji w zakresie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.
8. Kontynuacja prac związanych z opracowywaniem wielobranżowego projektu budowlanego do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
9. Wykonywano prace związane z opracowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID.
10. Uzgadniano projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu.
11. Prowadzono prace związane z wykonaniem Projektów Technologii i Organizacji Robót (roboty drogowe, roboty rozbiórkowe)

Tygodniowy Raport nr 25

W tygodniu od 30 marca do 5 kwietnia 2020 r. wykonano następujące prace:

1. W związku z pandemią COVID-19 działania dotyczące wykonania projektu podziału nieruchomości zostały ograniczone. Projektant jest w stałym kontakcie z ośrodkiem geodezji i nieustannie monituje sytuację (ma ograniczony dostęp m.in. do niezbędnych materiałów archiwalnych / prawnych niezbędnych do realizacji podziałów działek).
2. Trwa analiza otrzymanych od PSE warunków technicznych.
3. Aktualizowano branżową dokumentację projektową – przekazano projekt dotyczący instalacji wod-kan oraz melioracji.
4. Wykonawca oczekuje na zatwierdzenie przez Inżyniera dokumentacji inwentaryzacji zieleni. Pełna akceptacja nastąpi po uzupełnieniu Projektu o projekt nasadzeń.
5. Trwa analiza i uzupełnianie raportu oddziaływania na środowisko o wiosenne obserwacje.
6. Kontynuowano prace związane z aktualizacją projektu budowlanego drogowego i mostowego oraz pozostałych branż o uwagi z opinii / uzgodnień. Wprowadzano uwagi do części drogowej.
7. Przekazano do Inżyniera dokumentację w zakresie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem – Wykonawca oczekuje na zatwierdzenie.
8. Kontynuacja prac związanych z opracowywaniem wielobranżowego projektu budowlanego do wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Tygodniowy Raport nr 24

W tygodniu od 23 do 29 marca 2020 r. wykonano następujące prace:

1. W związku z pandemią COVID-19 działania dotyczące wykonania projektu podziału nieruchomości zostały ograniczone.
2. W celu pozyskiwania niezbędnych warunków technicznych, przygotowano harmonogram prac dla linii 220kV do odpowiedniego gestora sieci.
3. Aktualizowano branżową dokumentację projektową – wprowadzono do dokumentacji uwagi Inżyniera.
4. Kontynuowano prace związane z aktualizacją projektu budowlanego drogowego i mostowego oraz pozostałych branż o uwagi z opinii / uzgodnień. Wprowadzano uwagi do części drogowej.
5. Przekazano do IK i Zamawiającego projekty obiektów WK-PGD-10, WS-28, WS-30.
6. Przekazano do odpowiednich instytucji materiały do uzyskania zgód wodnoprawnych.
7. Opracowywano specyfikacje techniczne i wprowadzano uwagi Inżyniera Kontraktu do już opracowanych treści.
8. Analizowano rozwiązania konstrukcyjne w zakresie wzmocnień podłoża gruntowego.

Tygodniowy Raport nr 23

W tygodniu od 16 do 22 marca 2020 r. wykonano następujące prace:

1. Projektant przystąpił do opracowywania dokumentacji podziałowej. Obecnie w związku z pandemią COVID-19 działania te zostały ograniczone.
2. Pozyskiwano warunki techniczne od gestorów i zarządców.
3. Aktualizowano branżową dokumentację projektową – przekazano dokumentację (część rysunkową) w zakresie obiektów WS-30 oraz WK-PGD-10.
4. Złożono do biura IK autokorektę projektu inwentaryzacji zieleni. Wykonawca oczekuje na zatwierdzenie dokumentacji przez Inżyniera.
5. Kontynuowano prace związane z aktualizacją projektu budowlanego drogowego i mostowego oraz pozostałych branż o uwagi z opinii / uzgodnień. Wprowadzono uwagi Inżyniera i Zamawiającego.
6. Poddano analizie uzyskane materiały do wydania zgód wodnoprawnych.
7. Przekazano do Inżyniera dokumentację w zakresie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
8. Przekazano do Inżyniera dokumentację w zakresie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.
9. Opracowywano specyfikacje techniczne i wprowadzano uwagi Inżyniera Kontraktu do już opracowanych treści.

Tygodniowy Raport nr 22

W tygodniu od 9 do 15 marca 2020 wykonano następujące prace:

1. Uzupełniono dokumentacje geodezyjną do mapy do celów projektowych.
2. Przystąpiono do realizacji projektu podziału działek.
3. Pozyskiwano warunki techniczne od gestorów i zarządców.
4. Opracowywano branżowe projekty budowlane.
5. Złożono korektę projektu inwentaryzacji zieleni.
6. Analizowano parametry i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
7. Kontynuowano prace związane z aktualizacją projektu budowlanego drogowego i mostowego oraz pozostałych branż o uwagi z opinii / uzgodnień.
8. Kontynuowano prace nad opracowaniem materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych.
9. Opracowywano specyfikacje techniczne i wprowadzano uwagi Inżyniera Kontraktu do już opracowanych treści.

Tygodniowy Raport nr 21

W tygodniu od 2 do 8 marca wykonano następujące prace:

1. Przekazano do Biura Inżyniera mapę do celów projektowych.
2. Projektant przystąpił do realizacji Projektu podziału działek.
3. Pozyskiwano i analizowano warunki techniczne od zarządców i gestorów sieci sanitarnych, sieci wodociągowych, sieci grzewczych, sieci gazowych, sieci teletechnicznych, sieci elektroenergetycznych, które nadal pozostają bez decyzji.
4. Opracowywano projekty budowlane branżowe.
5. Złożono do Biura Inżyniera korektę Projektu Inwentaryzacji Zieleni i Gospodarki Zielenią.
6. Dokonano analizy parametrów i prac związanych z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
7. Kontynuowano prace związane z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego, mostowego oraz pozostałych branż, na bieżąco wprowadzano uwagi Inżyniera.
8. W dniu 03 marca 2020 roku odbyło się spotkanie z PKP PLK SA ZLK w Łodzi ws. obiektu WK-PGD-10 z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy, Projektanta, uzgodniono rozwiązania konstrukcyjne dla obiektu.
9. Opracowywano specyfikacje techniczne i wprowadzano uwagi Inżyniera do już opracowanych treści.

Tygodniowy Raport nr 20

W tygodniu od 24 lutego do 1 marca wykonano następujące prace:

1. Pozyskiwanie i analiza warunków technicznych od zarządców i gestorów sieci sanitarnych, sieci wodociągowych, sieci grzewczych, sieci gazowych, sieci teletechnicznych, sieci elektroenergetycznych, które nadal pozostają bez decyzji.
3. Opracowywanie projektów budowlanych branżowych. Przekazanie do uzgodnień ww. dokumentacji do poszczególnych gestorów i instytucji.
4. Praca nad szczegółowym dokumentem inwentaryzacji przyrodniczej po dokonaniu badań terenowych.
5. Analiza parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
6. Kontynuacja prac związanych z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego i mostowego oraz pozostałych branż.
7. Kontynuacja prac nad opracowaniem materiałów do uzyskania zgód wodno-prawnych.
8. Analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb dla geotechnicznych warunków posadowienia obiektów; wykonywanie badań terenowych i ich finalizowanie.
9. Analiza dokumentacji w zakresie kolizji branżowych.
10. Analiza rozwiązań dla konstrukcji oporowych.
11. Analiza parametrów obiektów inżynieryjnych pod kątem środowiskowym.
12. Analiza rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie wzmocnień podłoża gruntowego.
13. Opracowywanie specyfikacji technicznych i wprowadzanie uwag Inżyniera Kontraktu do już opracowanych specyfikacji technicznych.
14. Analiza akustyczna i lokalizacja ekranów akustycznych.

Tygodniowy Raport nr 19

W tygodniu od 17 do 23 lutego wykonano następujące prace:

1. Prace nad rozwiązaniami w zakresie linii rozgraniczających.
2. Pozyskiwanie warunków technicznych od zarządców i gestorów sieci sanitarnych, sieci wodociągowych, sieci grzewczych, sieci gazowych, sieci teletechnicznych, sieci elektroenergetycznych, które nadal pozostają bez decyzji.
3. Opracowywanie projektów budowlanych branżowych. Przekazanie do uzgodnień ww. dokumentacji do poszczególnych gestorów i instytucji.
4. Praca nad szczegółowym dokumentem po dokonaniu badań terenowych
w okresie wiosennym 2020 r.
5. Analiza i wprowadzanie uwag Inżyniera Kontraktu do dokumentacji inwentaryzacji zieleni.
6. Analiza parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
7. Kontynuacja prac związanych z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego i mostowego oraz pozostałych branż.
8. Kontynuacja prac nad opracowaniem materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych.
9. Analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb dla geotechnicznych warunków posadowienia obiektów; wykonywanie badań terenowych i ich finalizowanie.
10. Analiza dokumentacji w zakresie kolizji branżowych.
11. Analiza rozwiązań dla konstrukcji oporowych.
12. Analiza parametrów obiektów inżynieryjnych pod kątem środowiskowym.
13. Analiza rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie wzmocnień podłoża gruntowego.
14. Opracowywanie specyfikacji technicznych i wprowadzanie uwag Inżyniera Kontraktu do już opracowanych specyfikacji technicznych.
15. Analiza akustyczna i lokalizacja ekranów akustycznych.