Tygodniowy Raport nr 53

W tygodniu od 12 do 18 października 2020 r. wykonywane były następujące prace:

 1. Analizowanie otrzymanych w dniu 16.10.2020 uwag od Zespołu do spraw Środowiska Centali GDDKiA do Raportu Ponownej Oceny Odziaływania na Środowisko.
 2. Opracowywanie i bieżące przekazywanie specyfikacji technicznych dotyczących branży sanitarnej oraz mostowej.
 3. Monitorowanie procedury uzyskiwania uzgodnień.
 4. Analizowanie uwag Inżyniera do projektów wykonawczych wraz z przedmiarami dla PW branży sanitarnej, przebudowy urządzeń wodnych i cieków.
 5. Analizowanie uwag Inżyniera do Projektu Wykonawczego – Projekt wzmocnienia podłoża – Wzmocnienie powierzchniowe oraz Wzmocnienie wgłębne.
 6. Opracowywanie projektów czasowej organizacji ruchu.
 7. Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 8. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie przez Projektanta do Wykonawcy a następnie do Inżyniera, projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej:
 • Projekt Konstrukcji Nawierzchni rev. 5 Tom 1 Nawierzchnie bitumiczne
 • WS-28 – Wiadukt nad drogą krajową 72 (ul. Aleksandrowska) – rewizja 02 
 • WS-30 – Wiadukt nad drogą gminną 161080E (ul. Klinowa) – rewizja 02
 • Katalog Detali Mostowych rewizja 02
 • Budowa przepustu technologicznego PGE – rewizja 01
 • Przebudowa urządzeń wodnych i cieków – rewizja 01

Tygodniowy Raport nr 51

W tygodniu od 28 września do 4 października 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Opracowywano i przekazywano specyfikacje techniczne, wprowadzano uwagi Inżyniera / Zamawiającego do już opracowanych specyfikacji technicznych (dotyczy branży gazowej).
 2. Prowadzono nadzór autorski, przekazywano Karty Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego.
 3. Uzyskano uzgodnienie (zatwierdzenie) projektu wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej – ul. Klinowa w Łodzi.
 4. Analizowano uwagi Inżyniera do projektów wykonawczych wraz z przedmiarami: PW dla obiektu WD-4, WD-7; do specyfikacji technicznych (D.07.08.01. Ekrany przeciwhałasowe ziemne; D.01.03.05 Przebudowa sieci wodociągowych).
 5. Analizowano uwagi Inżyniera do Projektu Stałej Organizacji Ruchu (PSOR).
 6. Przekazano do zatwierdzenia do GDDKiA O/Łódź Koncepcję Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR).
 7. Opracowywano wystąpienia do zarządców, policji o zaopiniowanie projektów czasowej organizacji ruchu, opracowywano przedmiotowe projekty i przekazano je do weryfikacji do Wykonawcy.
 8. Opracowywano i sukcesywnie przekazywano do Inżyniera projekty wykonawcze (PW) oraz przedmiary w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej:
 • PW wraz z przedmiarem rewizja 01- Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia 
 • PW – Katalog Detali Mostowych rev.2 
 • PW wraz z przedmiarem rewizja 01 -WD-4 – Wiadukt w ciągu łącznic węzła „Emilia” 
 • PW wraz z przedmiarem rewizja 01- Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia
 • PW wraz z przedmiarem rewizja 01 – WD-7- Wiadukt w ciągu drogi gminnej 120949E (ul. Obrońców Warszawy)
 • PW wraz z przedmiarem – WD-9 – Wiadukt w ciągu drogi gminnej 220049E (ul. Witosa) 
 • PW wraz z przedmiarem – WD-11 – Wiadukt w ciągu drogi gminnej (ul. Parzęczewska) 
 • PW wraz z przedmiarem – MS-21 – Most nad rzeką Wrzącą-Sokołówką i przejściem dla zwierząt małych 
 • PW wraz z przedmiarem – MD-26 – Most nad rzeką Aniołówką i przejściem dla płazów w ciągu drogi gminnej 161059E (ul. Kąkolowa)
 • PW wraz z przedmiarem – MS-27 – Most nad rzeką Aniołówką i przejściem dla płazów
 • PW wraz z przedmiarem – MS-29 – Wiadukt nad rzeką Zimną Wodą i przejściem dla płazów

Tygodniowy Raport nr 50

W tygodniu od 21 do 27 września 2020 r. wykonywano prace związane z:

 1. Przygotowaniem wniosku i pozostałej dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
 2. Prowadzeniem nadzoru autorskiego, przekazywaniem Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego.
 3. Opracowywaniem i sukcesywnym przekazywaniem projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej :
 • PW wraz z przedmiarem – Branża tramwajowa
 • PW wraz z przedmiarem – Zasilania energetyczne
 • PW wraz z przedmiarem – Przepusty-suche przejścia dla zwierząt małych i płazów
 • PW Zieleń – Projektowana zieleń,
 • PW Oświetlenie drogowe,
 • PW wraz z przedmiarem rewizja 01- Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia.

Tygodniowy Raport nr 49

W tygodniu od 14 do 20 września 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Monitorowane były procedury postępowania administracyjnego oraz wyjaśniano na bieżąco zapytania Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
 2. Analizowano uwagi Inżyniera dotyczące Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem. 
 3. Prowadzono nadzór autorski i przekazywano Karty Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego.
 4. Przekazywano do uzgodnień projekty wykonawcze branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, sanitarnej, gazowej oraz monitorowano procedury ich uzyskiwania.
 5. Wykonano prace związane z uzgodnieniami Projektów Tymczasowych Organizacji Ruchu.
 6. Wykonano prace związane z wykonaniem Programów Zapewnienia Jakości.
 7. Analizowano uwagi Inżyniera do Projektu Stałej Organizacji Ruchu (PSOR).
 8. Opracowywano i przekazywano specyfikacje techniczne oraz wprowadzano uwagi Inżyniera / Zamawiającego do już opracowanych specyfikacji technicznych.
 9. Trwało opracowywanie i sukcesywne przekazywanie przez Projektanta do Wykonawcy a następnie do Inżyniera, projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej: 
 • PW wraz z przedmiarem – Przebudowa sieci wodociągowej GZK Dąbrówka
 • PW wraz z przedmiarem  – Przebudowa sieci wodociągowej PZD Łódź
 • PW wraz z przedmiarem – Przebudowa urządzeń wodnych i cieków
 • PW wraz z przedmiarem – Budowa przepustu technologicznego PGE
 • PW wraz z przedmiarem – Przepusty-suche przejścia dla zwierząt małych i płazów
 • PW wraz z przedmiarem – Przebudowa kolizji elektroenergetycznych SN
 • PW wraz z przedmiarem – Przebudowa kolizji elektroenergetycznych nN
 • PW wraz z przedmiarem – Przebudowa kolizji elektroenergetycznych – właściciele prywatni
 • PW wraz z przedmiarem – WS-30- wiadukt nad drogą gminną 161080E (ul. Klinowa)

Tygodniowy Raport nr 48

W tygodniu od 7 września do 13 września opracowywano i sukcesywnie przekazywano do zatwierdzenia projekty wykonawcze (PW) oraz przedmiary w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej:

 1. Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia wraz z przedmiarem .
 2. Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia wraz z przedmiarem.
 3. Budowa przepustu technologicznego PGE wraz z przedmiarem.
 4. Przepusty-suche przejścia dla zwierząt małych i płazów-P-P17.1 wraz z przedmiarem.
 5. Projekt Konstrukcji Nawierzchni – rewizja nr 4.
 6. Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego – Wzmocnienie powierzchniowe.
 7. Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego – Wzmocnienie wgłębne.
 8. Kanał technologiczny wraz z przedmiarem.

Ponadto prowadzono nadzór autorski i przekazywano Karty Nadzoru Autorskiego wraz z rysunkami projektu wykonawczego:

 1. KNA nr  5 rev.1 – Przebudowa sieci wodociągowej.
 2. KNA nr 7 rev.1 – Węzeł Emilia, trasa główna S14 wraz z dodatkowymi jezdniami na odcinku km 1+800 do 3+600.
 3. KNA nr 11 –  trasa główna S14 wraz z dodatkowymi jezdniami na odcinku km 14+300 do 16+343,29.
 4. KNA nr 16 – jezdnie dodatkowe D17, D18, D19, D22-1, D22-2, D25, D26 (do km 0+600), do zbiornika nr 15.

W ramach postępowania administracyjnego, mającego na celu wydanie decyzji administracyjnych (decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej), trwa monitorowanie procedury postępowania administracyjnego oraz wyjaśnianie na bieżąco zapytań Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego zgłaszanych Projektantowi.Tygodniowy Raport nr 47

W tygodniu od 31 sierpnia do 5 września opracowywano i sukcesywnie przekazywano do zatwierdzenia projekty wykonawcze (PW) oraz przedmiary w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej:

 1. Przebudowa kolizji teletechnicznych wraz z przedmiarem.
 2. Przedmiar do PW Przebudowa kolizji elektroenergetycznych 110kV.
 3. WS-28 – Wiadukt nad drogą krajową 72 (ul. Aleksandrowska) wraz z przedmiarem.
 4. WS-30 – Wiadukt nad drogą gminną 161080E (ul. Klinowa) wraz z przedmiarem.
 5. Katalog Detali Mostowych – rewizja nr 2.

Ponadto prowadzono nadzór autorski i przekazywano Karty Nadzoru Autorskiego wraz z rysunkami projektu wykonawczego:

 1. Przebudowa sieci wodociągowej GZK Dąbrówka
 2. Przebudowa sieci wodociągowej PZD ŁÓDŹ

Tygodniowy Raport nr 46

W tygodniu od 24 do30 sierpnia opracowywano i sukcesywnie przekazywano do zatwierdzenia projekty wykonawcze (PW) oraz przedmiary w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej:

 1. Przebudowa kanalizacji deszczowej DPS Łódź wraz z przedmiarem.
 2. Przebudowa kanalizacji deszczowej UM Zgierz wraz z przedmiarem .
 3. Likwidacja przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z przedmiarem.
 4. Przebudowa kanalizacji sanitarnej WiK Zgierz wraz z przedmiarem.
 5. Likwidacja przyłącza cieplnego wraz z przedmiarem.
 6. Przebudowa sieci wodociągowej WiK Zgierz wraz z przedmiarem.
 7. Przebudowa sieci wodociągowej ZWiK Łódź (W-16) ul. Okręglik w Łodzi wraz z przedmiarem.
 8. Przebudowa sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego ul. Sokołowska, ul. Kozia, ul. Wronia, ul. Bylinowa, ul. Klinowa, ul. Toeplitza oraz ul. Kąkolowa w Łodzi .
 9. Likwidacja przyłącza wodociągowego do ul. Zimna Woda oraz Aleksandrowska w Łodzi.
 10. WD-7 – Wiadukt w ciągu drogi gminnej 120949E (ul. Obrońców Warszawy) wraz z przedmiarem.
 11. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych dla różnych gestorów sieci.
 12. Przebudowa kolizji teletechnicznych dla różnych gestorów sieci.

Ponadto prowadzono nadzór autorski i przekazywano Karty Nadzoru Autorskiego wraz z rysunkami projektu wykonawczego:

 1. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych 110kv.
 2. Przebudowa kolizji teletechnicznych.
 3. Jezdnie dodatkowe D14-2 (od km 0+720) D15-1, D15-2, D16, D23-1, D23-2.
 4. Przebudowa kolizji teletechnicznych.

Tygodniowy Raport nr 45

W tygodniu od 17 do 23 sierpnia opracowywano i sukcesywnie przekazywano do zatwierdzenia projekty wykonawcze (PW) oraz przedmiary w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej:

 1. Przebudowa sieci gazowych wysokiego wraz z przedmiarem.
 2. Projekt Konstrukcji Nawierzchni rev3 (aktualizacja).
 3. WS-28 – Wiadukt nad drogą krajową 72 (ul. Aleksandrowska) wraz z przedmiarem.
 4. WS-30 – Wiadukt nad drogą gminną 161080E (ul. Klinowa) wraz z przedmiarem .
 5. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych.
 6. Przepusty – suche przejścia dla zwierząt małych i płazów wraz z przedmiarem.
 7. Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia wraz z przedmiarem.
 8. Katalog Detali Mostowych.

Ponadto prowadzono nadzór autorski i przekazywano Karty Nadzoru Autorskiego wraz z rysunkami projektu wykonawczego:

 1. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych nN.
 2. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych SN.
 3. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych nN i SN – właściciele prywatni.
 4. Przebudowa kolizji teletechnicznych.

Prowadzono roboty budowlane w oparciu o zamienną dokumentacje projektową- węzeł Emilia, trasa główna S14 wraz z dodatkowymi jezdniami na odcinku km 1+800-3+600.

Tygodniowy Raport nr 44

W tygodniu od 10 do 16 sierpnia 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Opracowywano i sukcesywnie przekazywano projekty wykonawcze (PW) oraz przedmiary w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej.
 2. Przekazano Karty Nadzoru Autorskiego wraz z rysunkami projektu wykonawczego: jezdnie dodatkowe D14-2 (od km 0+720), D15-1, D15-2, D16, D23-1, D23-2, Trasa główna S14 wraz z dodatkowymi jezdniami na odcinku km 14+300 do 16+343,29, Węzeł Emilia, trasa główna S14 wraz z dodatkowymi jezdniami na odcinku km 1+800-3+600 (roboty wykończeniowe), przebudowa kolizji elektroenergetycznych 110Kv
 3. Opracowywano i przekazywano specyfikacje techniczne.
 4. Analizowano i opracowywano projekt wzmocnień podłoża.
 5. Uzyskano uzgodnienie (zatwierdzenie) projektów wykonawczych: przebudowa kolizji teletechnicznych (od kilku gestorów sieci), projektu wykonawczego przebudowy kabla, uzgodnienie ZWiKu, projektu wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej – ul. Klinowa w Łodzi, projektu wykonawczego dot. przebudowy kolizji teletechnicznych przy ul. Aleksandrowskiej w Łodzi.
 6. Uzyskano od gestora uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej oraz projektu wykonawczego przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej.
 7. Analizowano uwagi Inżyniera i Zamawiającego do raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
 8. Wykonywano prace związane z uzgodnieniami Projektów Tymczasowych Organizacji Ruchu.
 9. Wykonywano prace związane z wykonaniem Programów Zapewnienia Jakości.
 10. Wykonywano prace związane z ogólną realizacją Kontraktu.

Tygodniowy Raport nr 43

W tygodniu od 3 do 9 sierpnia 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Opracowywano i sukcesywnie przekazywano projekty wykonawcze (PW) oraz przedmiary w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej.
 2. Przekazano Karty Nadzoru Autorskiego wraz z rysunkami projektu wykonawczego: Węzeł Emilia, trasa główna S14 wraz z dodatkowymi jezdniami na odcinku km 1+800-3+600 (roboty wykończeniowe) oraz Przebudowa kolizji elektroenergetycznych 110Kv.
 3. Opracowywano i przekazywano specyfikacje techniczne.
 4. Analizowano i opracowywano projekt wzmocnień podłoża.
 5. Monitorowano procedurę w zakresie uzyskania odpowiedzi z Urzędu Miasta Zgierz, Urzędu Gminy Zgierz, Urzędu Miasta Aleksandrów Łódzki, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi ws. potwierdzenia poprawności wykonanej klasyfikacji akustycznej obszarów podlegających ochronie akustycznej dla terenów sąsiadujących z analizowanym przedsięwzięciem.
 6. Analizowano uwagi Inżyniera i Zamawiającego do raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
 7. Wykonywano prace związane z uzgodnieniami Projektów Tymczasowych Organizacji Ruchu.
 8. Wykonywano prace związane z wykonaniem Programów Zapewnienia Jakości.
 9. Wykonywano prace związane z ogólną realizacją Kontraktu.