Tygodniowy Raport nr 126

W tygodniu od 7 do 13 marca 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Przekazano do Inżyniera PW zamienny dla węzła Emilia w wersji papierowej.
 2. Przekazano do Inżyniera specyfikację STWiORB D.02.01.01 wykonanie wykopów rev. 2.
 3. Przekazano do Inżyniera specyfikację STWiORB D.08.01.01 krawężniki betonowe rev. 1.
 4. Przekazano do Inżyniera specyfikację STWiORB D.04.05.02 podbudowa z betonu cementowego rev. 0.
 5. Postęp prac budowlanych:

Tygodniowy Raport nr 125

Prace podjęte w okresie od 28.02.2022 do 06.03.2022:

 1. Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera – opieczętowano do realizacji – dla specyfikacji technicznej: D-05.03.06. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego.
 2. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA.
 3. Analizowanie uwag Inżyniera do projektów wykonawczych wraz z przedmiarami dla PW ekrany, sanitarnej, zieleni .
 4. Kontynuowanie prac związanych z opracowywaniem projektów wykonawczych: drogowy, mostowe, branżowe.
 5. Postęp robót:

Tygodniowy Raport nr 124

W tygodniu od 21 do 27 lutego 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Przekazanie Wykonawcy kolejnych Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).
 2. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA.
 3. Analiza roszczeń.
 4. Postęp prac:

Tygodniowy Raport nr 123

W tygodniu od 14 do 20 lutego 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie, aktualizacja i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót:
  Przekazano do Inżyniera PW zamienny dla węzła Emilia
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • otrzymano warunkowo zatwierdzoną specyfikację M.19.01.02 w zakresie barier ochronnych rev. 1
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie do realizacji specyfikacji M.19.01.02 w zakresie barier ochronnych rev. 1;
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie do realizacji specyfikacji D.06.02.01 w zakresie przepustów z tworzyw sztucznych pod zjazdami rev. 2;
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie do realizacji specyfikacji D.03.01.04 w zakresie przepustów z tworzyw sztucznych rev. 2;
  • przekazano do Inżyniera do akceptacji specyfikację D.05.03.06 w zakresie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego rev. 0;
  • przekazano do Inżyniera do akceptacji specyfikację D.05.03.13 w zakresie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA rev. 0; 
  • przekazano do Inżyniera do akceptacji specyfikację M.19.01.02 w zakresie barier ochronnych rev.1;
  • przekazano do Inżyniera do akceptacji specyfikację R.02.01.01 w zakresie przebudowy rowów i wykonania umocnień koryt rzek rev. 8;
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • otrzymano dnia 16.02.2022 od Inżyniera zatwierdzone KNA 146 (N) w zakresie przebudowy urządzeń wodnych i cieków – zmiana grubości kamienia narzutu;
  • przekazano do Inżyniera do akceptacji KNA 135 rev. 2 w zakresie zmiany lokalizacji i typu ścieku na trasie głównej od km 16+210 do km 16+242 i w km 16+250;
  • otrzymano dnia 16.02.2022 od Inżyniera zatwierdzone KNA 144 (N) w zakresie przebudowy urządzeń wodnych i cieków – przepust w km 0+280 rowu RBN5
 4. Postęp robót:

Tygodniowy Raport nr 122

W tygodniu od 7 do 13 lutego zostały wykonane następujące prace:

 1. Przekazano opinię Projektanta i KNA (N) 148 w zakresie ekranów akustycznych z paneli – posadowienie i konstrukcja słupów, branża konstrukcyjna.
 2. Przekazanie do akceptacji Projektu Czasowej Organizacji Ruchu dla zamknięcia ruchu dla ul. Łukasińskiego w rejonie ul. Aleksandrowskiej i wyznaczenie objazdu bypassem przez teren budowy drogi S14 do ul. Aleksandrowskiej w Zgierzu.
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego – przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA), analiza ewentualnych uwag do kart nadzoru.
 4. Analizowanie uwag, wyjaśnianie ewentualnych uwag do projektów wykonawczych i innych dokumentacji – zarówno od Inżyniera, Zamawiającego, jak i gestorów sieci, urzędów itp.
 5. Postęp prac budowlanych:

Tygodniowy Raport nr 121

W tygodniu od 31 stycznia do 6 lutego 2022 r. zostały wykonane następujące prace:

 1. Otrzymano od Inżyniera dnia 01.02.2022r. zatwierdzone KNA (N) 135 rev. 1 w zakresie zmiany lokalizacji i typu ścieku trasa główna S14 od km 16+210 do km 16+242 i w km 16+250, branża drogowa.
 2. Otrzymano od Inżyniera dnia 01.02.2022r. zatwierdzone KNA (N) 145 w zakresie autokorekty na wydłużeniu ścieku trójkątnego wzdłuż jezdni lewej S14 od km 9+094 do km 9+101, branża drogowa.
 3. Przekazano do Inżyniera KNA (N) 113 rev. 2 w zakresie uszczegółowienia fundamentu przepustu.
 4. Otrzymano od Inżyniera dnia 04.02.2022 r. zatwierdzone z uwagą KNA (N) 143 w zakresie rezygnacji w zakresie ulicy Obrońców Warszawy z pasa zieleni między chodnikiem, a jezdnią i utwardzenie ww. miejsc kostką betonową, branża drogowa.
 5. Otrzymano od Inżyniera dni 04.02.2022r. warunkowo zatwierdzony STWiORB D.07.01.01 w zakresie oznakowania poziomego.
 6. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o podaniu do publicznej wiadomości o wydaniu w dniu 31 stycznia 2022 roku Decyzji nr 4/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach, znak WOOŚ.420.19.2021.ZŻł.18 – Węzeł Emilia.
 7. Postęp prac

Tygodniowy Raport nr 120

W tygodniu od 24 do 30 stycznia 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Przekazano do Inżyniera specyfikację D.07.05.01 w zakresie ustawienia barier ochronnych stalowych.
 2. Przekazano do Inżyniera specyfikację M.20.01.17 w zakresie ekranów przeciwhałasowych – ziemne konstrukcje przestrzenne.
 3. Przekazano do Inżyniera KNA (N) 113 rev. 1 w zakresie szczegółów przepustów.
 4. Przekazano do Inżyniera KNA (N) 142 w zakresie autokorekty polegającej na zmianie rzędnych wlotu i wylotu przepustu PALA2L.1 oraz rzędnych dna rowu dla trasy głównej i jezdni zbierająco-rozprowadzającej lewej.
 5. Roboty budowlane:

Tygodniowy Raport nr 119

W tygodniu od 17 do 23 stycznia 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie, aktualizacja i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót.
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych.
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego:
 4. Postęp robót:

Tygodniowy Raport nr 118

W tygodniu od 10 do 16 stycznia 2022 r. prowadzone były następujące prace:

 1. Prace projektowe związane z opracowywaniem, aktualizacją i sukcesywnym przekazywaniem projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót ( PW+PR w zakresie ekranów akustycznych)
 2. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego.
 3. Procedowanie roszczeń.
 4. Monitorowanie procedury uzyskania od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Łodzi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Węzeł Emilia.
 5. Monitorowanie procedury uzyskiwania uzgodnień w zakresie zatwierdzenia Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.
 6. Postęp prac budowlanych:

Tygodniowy Raport nr 117

W tygodniu od 3 do 9 stycznia 2022 r. wykonano następujące prace:

 1. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego (przekazano do Inżyniera KNA (N) nr 139 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową- branża konstrukcyjna)
 2. Monitorowanie procedury uzyskiwania uzgodnień, udzielanie odpowiedzi na uwagi do projektów wykonawczych od gestorów sieci.
 3. Postęp prac: