Tygodniowy Raport nr 72

W tygodniu od 22 do 28 lutego 2021 wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej:
  • W dniu 23.02.2021 przekazanie PW rev. 02 wraz z przedmiarem w zakresie: PGD-6 – Przejście górne dla zwierząt średnich z możliwością migracji zwierząt dużych,
  • W dniu 23.02.2021 przekazanie PW rev.03 w zakresie: Projektu wzmocnienia podłoża gruntowego- Wzmocnienie powierzchniowe,
  • W dniu 22.02.2021 przekazanie PW rev. 00 wraz z przedmiarami w zakresie: Konstrukcji oporowej K-12, Konstrukcji oporowej K-13, Konstrukcji oporowej K-14,
  • W dniu 22.02.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie warunkowe wraz z uwagami do PW rev. 03 w zakresie przebudowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia, przebudowy sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia,
  • W dniu 22.02.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie warunkowe wraz z uwagami do PW rev. 03 w zakresie likwidacji przyłączy kanalizacji sanitarnej,
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  Tramwajowe:
  • T-01.00.00. Rozbiórka elementów nawierzchni
  • T-02.00.00. Prace pomiarowe
  • T-03.00.00. Roboty ziemne z wybraniem podsypki,
  • T-03.01.00. Zabudowa geowłókniny separacyjnej
  • T-03.02.00. Zabudowa warstwy ochronnej
  • T-04.00.00. Budowa torów tramwajowych
  • T-04.01.00. Nawierzchnia bezpodsypkowa – przejazdy
  • T-04.02.00. Nawierzchnia bezpodsypkowa – obiekt inżynierski
  • T-04.03.00. Połączenia szyn (spawy)
  • T-05.00.00. Regulacja torów w planie i w profilu z uzupełnieniem podsypki
  • T-06.00.00. Umocnienie skarp i dna rowu
  • T-07.00.00. Budowa drenu francuskiego
  • D.03.02.02. Przebudowa kanalizacji sanitarnej,
  • M.15.02.02. Dyspersyjna masa asfaltowo-lateksowa,
  • M.16.03.04. Drenaż francuski,
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywaniem Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowaniem uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 23.02.2021 przekazano KNA nr 42  w zakresie Konstrukcji oporowych K-12,
  • W dniu 23.02.2021 przekazano KNA nr 43 w zakresie   Konstrukcji oporowych K-14,
  • W dniu 23.02.2021 przekazano KNA (N) nr  8 w zakresie Konstrukcji oporowych K-12,
  • W dniu 23.02.2021 przekazano KNA (N) nr  9 w zakresie Konstrukcji oporowych K-14,
 4. Monitorowanie procedury uzyskiwania uzgodnień projektów wykonawczych branży sanitarnej, w zakresie zatwierdzenia Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.

Tygodniowy Raport nr 71

W dniach od 15 do 21 lutego wykonano następujące prace:

 1. Monitorowanie procedury rozpatrywania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi przekazanych uzupełnień dokumentacji – raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko – dot. zatwierdzenia „zamiennego” PB i nowej decyzji ZRID.
 2. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej:
  • W dniu 18.02.2021 przekazanie rewizji 03 PW wraz z przedmiarem w zakresie Przebudowy kanalizacji deszczowej DPS Łódź,
  • W dniu 19.02.2021 przekazanie rewizji 03 PW wraz z przedmiarem w zakresie Przebudowy kanalizacji sanitarnej WiK Zgierz,
  • W dniu 17.02.2021 przekazanie rewizji 05 PW wraz z przedmiarami w zakresie Przebudowy sieci wodociągowej GZK Dąbrówka i Przebudowy sieci wodociągowej PZD ŁÓDŹ,
  • W dniu 17.02.2021 przekazanie rewizji 03 PW wraz z przedmiarem w zakresie Likwidacji przyłącza cieplnego,
  • W dniu 15.02.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie – opieczętowany do realizacji – PW Oświetlenie drogowe rev. 01,
 3. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych (w tym m.in. do specyfikacji R.02.01.01 Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek),
 4. Sukcesywne przekazywanie ST:
  • M.12.02.01. Kable sprężające, wewnętrzne,
  • M.11.08.06. Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego osłonięte elewacją z prefabrykowanych bloczków betonowych,
  • M.13.03.10. Prefabrykowane konstrukcje łukowe,
  • M.20.01.15. Repery pomiarowe ocynkowane i M.20.01.16. Punkt stały w gruncie, betonowy, z trzpieniem,
  • D-04.02.02. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem,
  • D-04.05.01.A. Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem,
  • D-02.02.01. Wymiana gruntów,
  • D-01.03.04. Przebudowa sieci telekomunikacyjnych,
  • D-07.07.01. Oświetlenie drogowe budowa i przebudowa.
 5. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowaniem uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 18.02.2021 przekazano KNA (N) nr 7 w zakresie KDM – Katalog detali mostowych
  • W dniu 19.02.2021 przekazano KNA (N) nr 6 w zakresie MS-14 Most nad rzeką Bzurą i przejściem dla zwierząt średnich
  • W dniu 18.02.2021 przekazano Wykonawcy KNA nr 41 rev. 01 w zakresie PGD-5 – Przejście górne dla zwierząt dużych
  • W dniu 18.02.2021 przekazano KNA nr 32 rev. 02 w zakresie Przepustu P-P16 na rowie RBN4
  • W dniu 17.02.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 5 w zakresie Konstrukcji oporowej K-13
  • W dniu 17.02.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA nr 31 rew. 1 w zakresie Konstrukcji oporowej K-13,
 6. Otrzymano od Prezydenta Miasta Łodzi odpowiedź dot. poprawności wykonanej klasyfikacji akustycznej obszarów podlegających ochronie akustycznej dla terenów sąsiadujących z analizowanym przedsięwzięciem.

Tygodniowy Raport nr 70

W tygodniu od 8 do 14 lutego 2021 r. wykonywane były następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej:
  • w dniu 8.02.2021 przekazanie rewizji 03 PW wraz z przedmiarem w zakresie Budowa przepustu technologicznego PGE;
  • w dniu 9.02.2021 otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie (wraz z uwagami) do Projektu Wykonawczego – wzmocnienie podłoża gruntowego – Wzmocnienie wgłębne rev. 03,
  • w dniu 9.02.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie Projektu wzmocnienia podłoża gruntowego – Skarpy nasypów i wykopów rev. 02,
  • w dniu 10.02.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie PW wraz z przedmiarem Przebudowa kolizji elektroenergetycznych 220kV – PSE S.A., Dane gwarantowane rev. 01,
  • w dniu 9.02.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie PW Projekt konstrukcji nawierzchni – Tom 2 – Nawierzchnie z mieszanek niezwiązanych rev. 06,
  • w dniu 12.02.2021 otrzymano od Inżyniera PW wraz z przedmiarem WT-1 – Wiadukt tramwajowy nad drogą S14 rev. 01,
  • w dniu 12.02.2021 otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie (wraz z uwagami) do PW wraz z przedmiarem WD-8 – Wiadukt w ciągu łącznic węzła „Lućmierz” (ul. Łanowa)  rev. 01,
  • w dniu 12.02.2021 otrzymano od Inżyniera PW wraz z przedmiarem WD-19 – Wiadukt w ciągu łącznic ALW 3P i ALW 4P (Al. Włókniarzy)  rev. 01.
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych.
 3. Przekazanie rewizji Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB):
  • M.16.02.02. Drenaż z folii kubełkowej z geowłókniną,
  • M. 20.03.09. Konstrukcje z blach falistych
  • D-04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego,
  • D-05.03.05. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
  • D-02.03.01. Wykonanie nasypów
  • D-04.04.02. Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
  • D-10.04.01. Nawierzchnia pasa technologicznego,
  • D-05.01.02. Nawierzchnia z kostki kamiennej,
  • D-06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków
 4. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • KNA (N) nr 2 w zakresie Przepustu P-P16 na rowie RBN4,
  • KNA nr 32 w zakresie Przepustu P-P16 na rowie RBN4,
  • KNA nr 41 w zakresie obiektu PGD-5,
  • KNA (N) nr 4 w zakresie obiektu PGD-5,

Tygodniowy Raport nr 69

W tygodniu od 1 do 7 lutego 2021 wykonane zostały następujące prace:

 1. Monitorowanie procedury w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim (ŁUW) uzyskiwania decyzji ZRID oraz zatwierdzenia „zamiennego” projektu budowlanego .
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych oraz sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • M.16.01.01. Wpusty mostowe,
  • M.11.06.01. Próbne obciążenie pala met. balastową,
  • M.16.01.11. Sączki odwadniające izolację,
  • M.20.03.09. Konstrukcje z blach falistych,
  • M.17.02.01. Łożyska elastomerowe kotwione
  • D-08.01.01. Krawężniki betonowe,
  • D-08.03.01. Obrzeża betonowe,
  • D-08.02.01. Chodnik z brukowej kostki betonowej,
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego:
  • W dniu 5.02.2021 przekazano rewizję 01 KNA nr 31 w zakresie Konstrukcji oporowej K-13
  • W dniu 5.02.2021 przekazano KNA (N) nr 5 w zakresie Konstrukcji oporowej K-13,
  • W dniu 5.02.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA (N) nr 3 w zakresie Przepust P-P17.1 – suche przejście dla zwierząt
 4. Przekazanie Opinii Projektanta dot. Projektu technologicznego: Wzmocnienie podłoża w technologii kolumn DSM – obiekt PGD-5
 5. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej:
  • W dniu 1.02.2021 przekazanie rewizji 04 PW wraz z przedmiarem – Przebudowa urządzeń wodnych i cieków,
  • W dniu 1.02.2021 przekazanie rewizji 01 PW wraz z przedmiarem – WT-1 – Wiadukt tramwajowy nad drogą S14,
  • W dniu 1.02.2021 przekazanie rewizji 01 PW wraz z przedmiarem – WD-8 – Wiadukt w ciągu łącznic węzła „Lućmierz” (ul. Łanowa),
  • W dniu 1.02.2021 przekazanie rewizji 01 PW wraz z przedmiarem – WD-19 – Wiadukt w ciągu łącznic ALW 3P i ALW 4P (Al. Włókniarzy),
  • W dniu 1.02.2021 przekazanie rewizji 01 PW wraz z przedmiarem – PGD-5 – Przejście górne dla zwierząt dużych,
  • W dniu 1.02.2021 przekazanie rewizji 01 PW wraz z przedmiarem – PGD-6 – Przejście górne dla zwierząt średnich z możliwością migracji zwierząt dużych,
  • W dniu 2.02.2021 przekazanie rewizji 01 PW wraz z przedmiarem – WS-25 – Wiadukt nad drogą gminną 161059E (ul. Kąkolowa),
  • W dniu 4.02.2021 przekazanie rewizji 01 PW wraz z przedmiarem – Oświetlenie drogowe,
  • W dniu 5.02.2021 przekazanie rewizji 03 PW wraz z przedmiarem – Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia,
  • W dniu 5.02.2021 przekazanie rewizji 03 PW wraz z przedmiarem – Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia,

Tygodniowy Raport nr 68

W tygodniu od 25 do 31 stycznia 2021 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej:
  • W dniu 28.01.2021 przekazanie rewizji 03 PW wraz z przedmiarem – Likwidacja przyłączy kanalizacji sanitarnej,
  • W dniu 26.01.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie – opieczętowany do realizacji – PW rev. 01 wraz z przedmiarami w zakresie: WS-13, przepust PDR-7.1, P-P16,
  • W dniu 27.01.2021 otrzymano od Inżyniera uwagi do PW Drogi rev. 01,
  • Otrzymano od Inżyniera warunkową akceptację Projektu koncepcyjnego zmiany konstrukcji i technologii wykonywania WK PGD-10.
  • W dniu 28.01.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie – opieczętowany do realizacji – PW wraz z przedmiarem w zakresie Torowiska tramwajowego rev. 01,
  • W dniu 28.01.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie – opieczętowany do realizacji – PW rev. 01 wraz z przedmiarami w zakresie: WS-3, MS-14, MD-16, WD-17, WD-23, MS-24,
  • W dniu 28.01.2021 otrzymano od Inżyniera uwagi do PW rev. 01 wraz z przedmiarem dla WS-25.
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych: D.01.03.06B Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia
 3. Przekazanie rewizji specyfikacji technicznych – Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
  • D-01.03.09 – Budowa infrastruktury telematycznej,
  • D-01.03.01A – Przebudowa  i  budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych 110kV i 220kV.
 4. Przekazanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB):
  • M.11.03.02. Pale typu CFA,
  • M.13.03.06. Deski gzymsowe polimerobetonowe,
  • M.16.01.06. Kolektor odwodnienia,
  • M.16.01.08. Ściek przykrawężnikowy,
  • M.16.01.12. Drenaż izolacji płyty pomostu,
  • M. 20.03.09. Konstrukcje z blach falistych,
  • M.11.06.01. Próbne obciążenie pala metodą balastową,
  • M.11.08.06. Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego osłonięte elewacją z prefabrykowanych bloczków betonowych,
  • M.13.03.09. Przepust z prefabrykowanych elementów żelbetowych,
  • R.02.01.01 – Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek,
  • R.02.01.01 – Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek.
 5. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 28.01.2021 przekazano rewizję 01 KNA nr 32 w zakresie Przepustu P-P16 na rowie RBN4,
  • W dniu 28.01.2021 przekazano KNA (N) nr 3 w zakresie Przepustu P-P17.1 – suche przejście dla zwierząt,
  • W dniu 29.01.2021 przekazano KNA nr 41 w zakresie PGD-5 – Przejście górne dla zwierząt dużych, ,
  • W dniu 28.01.2021 otrzymano od Inżyniera brak zatwierdzenia dla KNA nr 32 w zakresie Przepustu P-P16 na rowie RBN4,
  • W dniu 29.01.2021 przekazano KNA (N) nr 4 w zakresie PGD-5 – Przejście górne dla zwierząt dużych,
  • W dniu 28.01.2021 przekazano KNA (N) nr 2 w zakresie Przepustu P-P16 na rowie RBN4
 6. Przekazanie opinii Projektanta dotyczącej projektu technologicznego – Wzmocnienie podłoża w technologii kolumn DSM – dojazdy WS-28 oraz MS-29

Tygodniowy Raport nr 67

W tygodniu od 18 do 24 stycznia 2021 r wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży elektroenergetycznej, mostowej, sanitarnej, jak wymieniono poniżej:
  • w dniu 21.01.2021 przekazanie do IK PW rev. 01 wraz z przedmiarami w zakresie obiektów: WS-3, MS-14, MD-16, WD-17, WD-23, MS-24, WS-25
  • w dniu 21.01.2021 przekazanie do IK PW rev. 00 wraz z przedmiarami w zakresie obiektów: WS-13, PDR-7.1, P-P16
  • w dniu 20.01.2021 przekazanie do IK  PW wraz z przedmiarem oraz danymi gwarantowanymi w zakresie Przebudowy kolizji elektroenergetycznych 220kV – PSE S.A. rev. 01
  • PW wraz z przedmiarem Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego- Wzmocnienie wgłębne rev. 03 – przekazany do IK w dniu 19.01.2021
  • PW wraz z przedmiarem Torowisko tramwajowe rev. 01 – przekazany do IK w dniu 19.01.2021
  • PW Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego – Skarpy nasypów i wykopów – rev. 02 – przekazany do IK w dniu 19.01.2021
 2. W dniu 18.01.2021 otrzymano od Inżyniera uwagi do PW wraz z przedmiarami w zakresie:
  • Przebudowy sieci wodociągowej GZK Dąbrówka rev. 04,
  • Przebudowy sieci wodociągowej PZD ŁÓDŹ rev. 04,
  • Przebudowy przyłącza wodociągowego ul. Sokołowska 40 w Łodzi (W-17) rev. 02,
  • Przebudowa przyłącza wodociągowego ul. Sokołowska 44 w Łodzi (W-17) rev. 02,
  • Przebudowy przyłącza wodociągowego ul. Sokołowska 49 w Łodzi (W-17) rev. 02,
  • Budowy przyłącza wodociągowego do MOP ul. Kozia w Łodzi (W-18) rev. 02,
  • Budowy przyłącza wodociągowego do MOP ul. Wronia w Łodzi (W-18) rev. 02,
  • Likwidacji przyłącza wodociągowego do ul. Zimna Woda 15 w Łodzi (W-21) rev. 02,
  • Likwidacji przyłącza wodociągowego do ul. Aleksandrowska 183/183A w Łodzi (W-22) rev. 02,
  • Przebudowy przyłącza wodociągowego do ul. Bylinowej 1B w Łodzi (W-23) rev. 02,
  • Likwidacji przyłącza wodociągowego (W-24A) ul. Klinowa 43B w Łodzi rev. 02,
  • Przebudowy przyłącza wodociągowego ul. Klinowa 44 w Łodzi (W-24B) rev. 02,- Przebudowy sieci wodociągowej ZWiK Łódź (W-23) ul. Aleksandrowska – ul. Bylinowa w Łodzi rev. 02
  • Przepust PDR-1.4 na rowie RBN 1.1 rev. 00
 3. W dniu 19.01.2021 otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie (wraz z uwagami) dla PW rev. 00 wraz z przedmiarami dla obiektów: WT-1, WS-2, WD-8, WD-19, MD-20, MGP-22,
 4. W dniu 20.01.2021 otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie dla PW Konstrukcja oporowa K-13 rev. 00,
 5. W dniu 20.01.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie – opieczętowanie do realizacji – PW wraz z przedmiarem w zakresie WD-12 rev. 01.
 6. Przekazano Wykonawcy Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)
  • Drogi:
   D-10.04.01. Nawierzchnia pasa technologicznego
   D-02.04.20. Wzmocnienie podłoża metodą wgłębnego mieszania gruntu
  • Obiekty inżynieryjne
   M.17.01.01. Łożyska garnkowe
   M.19.01.05. Balustrady
   M.16.01.06. Kolektor odwodnienia
   M.17.02.01. Łożyska elastomerowe kotwione
   M.18.01.02. Dylatacje stalowe z wkładką neoprenową
   M.19.01.01. Krawężnik kamienny
 7. Otrzymano z Biura Inżyniera Miasta w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi zatwierdzenie Projektu czasowej organizacji ruchu dla etapu Zamknięcie dla ruchu ul. Kąkolowej w Łodzi.

Tygodniowy Raport nr 66

W okresie od 4 stycznia do 10 stycznia 2021 wykonano następujące prace:

 1. Monitorowanie procedury w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim (ŁUW) uzyskiwania decyzji ZRID oraz zatwierdzenia „zamiennego” projektu budowlanego .
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych: D.01.03.06B Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego.
 4. Monitorowanie procedury uzyskiwania uzgodnień projektów wykonawczych branży elektroenergetycznej, sanitarnej, torowisko tramwajowe, w zakresie zatwierdzenia Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.
 5. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót: PW wraz z przedmiarem Ekrany akustyczne – wały ziemne rev. 01 – przekazany do IK w dniu 7.01.2021.
 6. Otrzymano warunkowe zatwierdzenie:
  • PW wraz z przedmiarami dla obiektów: WD-12, MD-16, MS-24 rev. 01, WS-3, WD-17, WD-23, MS-14, WS-25 rev. 01
  • PW wraz z przedmiarami Oświetlenie drogowe rev. 01
  • PW wraz z przedmiarami w zakresie:
   • Przebudowy sieci wodociągowej (W-16) ul. Okręglik w Łodzi rev. 01,
   • Przebudowy sieci wodociągowej (W-17) ul. Sokołowska w Łodzi rev. 01,
   • Przebudowy sieci wodociągowej (W-18) ul. Wronia w Łodzi rev. 01,
   • Przebudowy sieci wodociągowej ul. Kąkolowa w Łodzi (W-19) rev. 01,
   • Przebudowy sieci wodociągowej ul. Klinowa w Łodzi (W-24) rev. 01,
   • Przebudowy sieci wodociągowej (W-26) ul. Toeplitza w Łodzi rev. 01,
   • Przebudowy sieci wodociągowej WiK Zgierz rev.01
  • PW wraz z przedmiarem w zakresie Przebudowy urządzeń wodnych i cieków rev. 03.
  • PW wraz z przedmiarem w zakresie: Budowy przepustu technologicznego PGE rev. 02
  • PW wraz z przedmiarem w zakresie: Przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej GDDKiA do SPO „Emilia rev. 00”

Tygodniowy Raport nr 65

W tygodniu od 4 do 10 stycznia 2021 r. wykonano prace związane z:

 1. Opracowywaniem i sukcesywnym przekazywaniem projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży mostowej
 2. Analizowaniem uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych: D.01.03.06B Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia
 3. Prowadzeniem nadzoru autorskiego, przekazywaniem Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowaniem uwag Inżyniera do KNA.
 4. Monitorowaniem procedury uzyskiwania uzgodnień projektów wykonawczych branży elektroenergetycznej, sanitarnej, torowisko tramwajowe, w zakresie zatwierdzenia Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.
 5. Analizowaniem uwag Inżyniera do projektów wykonawczych wraz z przedmiarami dla PW drogowej, mostowej, branży sanitarnej, gazowej, zieleni; do specyfikacji technicznej
  D.01.03.06B Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia
 6. Monitorowaniem procedury uzyskiwania opinii / uzgodnień projektów czasowej organizacji ruchu od zarządców dróg, policji.

Tygodniowy Raport nr 64

W dniach od 28 grudnia 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży drogowej.
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych: D.01.03.06B Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia.
 3. Przekazanie odpowiedzi na uwagi Inżyniera, Zamawiającego, Zespołu do spraw środowiska Centrali GDDKiA do Raportu o oddziaływaniu na środowisko .
 4. Monitorowanie procedury uzyskiwania uzgodnień w zakresie zatwierdzenia Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.
 5. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Wykonawcy Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  KNA nr 26 w zakresie Drogi S14 wraz z pozostałymi drogami
  KNA nr 27 w zakresie Trasy głównej S14 na odcinku od km 10+900 do 11+100
  KNA wraz z załącznikami graficznymi w zakresie obiektów: WS-13, MS-14, MS-21, MS-24, MD-26, MS-27, MS-29, MS-31
  KNA w zakresie Konstrukcji oporowej K-13
  KNA dla Przepustu P-P16 na rowie RBN4
 6. Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – Branża elektroenergetyczna, telekomunikacyjna:
 • Specyfikacja D-01.03.01A. Przebudowa  i  budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych 110kV i 220kV,
 • Specyfikacja D-01.03.01. Przebudowa  i  budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
 • Specyfikacja D-01.03.02. Przebudowa  i  budowa doziemnych kablowych linii elektroenergetycznych,
 • Specyfikacja T-10.11.02. Budowa trakcji tramwajowej,
 • Specyfikacja D-10.12.01. Przebudowa i budowa stacji transformatorowych SN/nn

Tygodniowy Raport nr 63

W tygodniu od 21 do 27 grudnia 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych: D.01.03.06B Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia
 2. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego.
 3. Przekazanie Wykonawcy Opinii Projektanta dot. Projektu Technologicznego – Obiekt WS-13 – projekt technologiczny wzmocnienia podłoża pod podporami obiektu WS-13.
 4. Monitorowanie procedury uzyskiwania uzgodnień projektów wykonawczych branży elektroenergetycznej, sanitarnej, torowisko tramwajowe.
 5. Procedowanie zapytania w zakresie potwierdzenia klasyfikacji akustycznej obszarów.
 6. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży mostowej, elektroenergetycznej, wzmocnienia podłoża oraz branży sanitarnej.