Tygodniowy Raport nr 62

W tygodniu od 14 do 20 grudnia 2020 wykonane zostały poniższe prace:

 1. Analiza uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych: D.01.03.06B Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia.
 2. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego.
 3. Monitorowanie procedury uzyskiwania uzgodnień projektów wykonawczych branży elektroenergetycznej, sanitarnej, torowisko tramwajowe oraz zapytania w zakresie potwierdzenia klasyfikacji akustycznej wybranych obszarów inwestycji.
 4. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży mostowej, elektroenergetycznej, wzmocnienia podłoża, sanitarnej:
 • PW wraz z przedmiarem Oświetlenie drogowe rewizja 01 – przekazany do IK w dniu 18.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem Budowa przepustu technologicznego PGE rewizja 02 – przekazany do IK w dniu 17.12.2020r.,
 • W dniu 18.12.2020 przekazanie PW wraz z przedmiarami w zakresie:
  Przebudowy kanalizacji deszczowej DPS Łódź rewizja 02,
  Przebudowy kanalizacji deszczowej UM Zgierz rewizja 02,
 • PW Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego – Wzmocnienie wgłębne rewizja 02 – przekazany do IK w dniu 18.12.2020r.,
 • PW Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego – Skarpy nasypów i wykopów rewizja 01 – przekazany do IK w dniu 18.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem Przebudowa urządzeń wodnych i cieków rewizja 03- przekazany do IK w dniu 17.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem Przebudowa sieci wodociągowej (W-16) ul. Okręglik w Łodzi rewizja 01 – przekazany do IK w dniu 14.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem Przebudowa sieci wodociągowej (W-17) ul.  Sokołowska w Łodzi rewizja 01 – przekazany do IK w dniu 14.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem Przebudowa sieci wodociągowej (W-18) ul. Wronia w Łodzi rewizja 01 – przekazany do IK w dniu 14.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem Przebudowa sieci wodociągowej ul. Kąkolowa w Łodzi (W-19) rewizja 01 – przekazany do IK w dniu 14.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem Przebudowa sieci wodociągowej (W-24) ul. Klinowa w Łodzi rewizja 01 – przekazany do IK w dniu 14.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem Przebudowa sieci wodociągowej (W-26) ul. Toeplitza w Łodzi rewizja 01 – przekazany do IK w dniu 14.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem WS-25 – Wiadukt nad drogą gminną 161059E (ul. Kąkolowa) rewizja 01 – przekazany do IK w dniu 16.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem Przepusty – suche przejścia dla zwierząt małych i płazów P-M1 rewizja 00 – przekazany do IK w dniu 16.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem Przepusty – suche przejścia dla zwierząt małych i płazów P-M10 rewizja 00 – przekazany do IK w dniu 16.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem Przepust P-P1 na rowie RBN2 rewizja 00 – przekazany do IK w dniu 16.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem Przepusty rurowe na rowie RBN2 rewizja 00 – przekazany do IK w dniu 15.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem Przepust rurowy PDR-7.2 na rowie RBN3 rewizja 00 – przekazany do IK w dniu 15.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem Przepust rurowy PDR-16.1 na rowie RBN4 rewizja 00 – przekazany do IK w dniu 15.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem Przepusty rurowe na rowie RBN5 rewizja 00 – przekazany do IK w dniu 15.12.2020r.,

Tygodniowy Raport nr 61

W tygodniu od 7 do 13 grudnia 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Przekazanie kolejnych i zaktualizowanych Specyfikacji Technicznych:
  D-04.04.02. Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
  R.02.01.01. Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek,
  D.01.03.06A Gazociąg średniego ciśnienia
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych: R.02.01.01 Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek.
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowaniem uwag Inżyniera do KNA: w dniu 11.12.2020 przekazano KNA nr 28, nr 29, nr 30 (wraz z załącznikami) w zakresie przebudowy sieci wodociągowej na terenie przebudowy W-17, W-18, W-19, W-21, W-22, W-23, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej.
 4. Wystąpienie do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi z wnioskiem o aktualizację potwierdzenia poprawności klasyfikacji akustycznej obszarów.
 5. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży drogowej, konstrukcji nawierzchni, sanitarnej, gazowej, elektroenergetycznej:
 • PW wraz z przedmiarem Przebudowa sieci wodociągowej WiK Zgierz rewizja 01- przekazany do IK w dniu 10.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem w zakresie Przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej GDDKiA do SPO „Emilia”- rewizja 00 – przekazany do IK w dniu 11.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem – WD-12 – Wiadukt w ciągu drogi gminnej 120878E (ul. Jedlicka) – rev.01- przekazany do IK w dniu 8.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem – MD-16 – Most nad rzeką Bzurą i przejściem dla zwierząt małych oraz płazów z możliwością migracji zwierząt średnich w ciągu drogi krajowej 71 (ul. Aleksandrowska) -rev. 01 – przekazany do IK w dniu 8.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem – MS-24 – Most nad rzeką Sokołówką i przejściem dla zwierząt dużych -rev. 01 – przekazany do IK w dniu 8.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem – WS-3 – Wiadukt nad drogą gminną 120361E – rev.01 –  przekazany do IK w dniu 11.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem – MS-14 – Most nad rzeką Bzurą i przejściem dla zwierząt średnich120361E – rev.01 –  przekazany do IK w dniu 11.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem WD-17 – Wiadukt w ciągu drogi krajowej 71 (ul. Aleksandrowska) – rev.01 –  przekazany do IK w dniu 11.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem WD-23 – Wiadukt w ciągu drogi gminnej 161203E (ul. Sokołowska) – rev.01 –  przekazany do IK w dniu 11.12.2020r.,
 • W dniu 7.12.2002 otrzymano uwagi Inżyniera do PW Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego – Wzmocnienie wgłębne – rev. 01;
 • W dniu 8.12.2020 otrzymanie od Inżyniera zatwierdzenia – opieczętowanych do realizacji – PW wraz z przedmiarami w zakresie:
  Przebudowy kolizji elektroenergetycznych nN
  Przebudowy kolizji elektroenergetycznych SN
  WD-9 – Wiadukt w ciągu drogi gminnej 220049E (ul. Witosa)-rev.01,
  WD-11 – Wiadukt w ciągu drogi gminnej (ul. Parzęczewska) -rev.01

Tygodniowy Raport nr 60

W dniach 30 listopada do 6 grudnia 2020 r. wykonane zostały prace, związane z opracowywaniem i sukcesywnym przekazywaniem projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży drogowej, konstrukcji nawierzchni, sanitarnej, gazowej, elektroenergetycznej, jak wymieniono poniżej:

 • PW rev. 01 wraz z przedmiarami dla obiektów: WD-9 i WD-11
 • PW wraz z przedmiarem WS-13 – Wiadukt nad drogą powiatową 5136E (ul. Wiosny Ludów) – rewizja 00
 • PW wraz z przedmiarem w zakresie przepustów:
  Przepust rurowy PDR-7.1 na rowie RBN3 – rewizja 00
  Przepust rurowy PDR-16.1 na rowie RBN4 – rewizja 00
 • PW wraz z przedmiarem Likwidacji przyłączy kanalizacji sanitarnej – rewizja 01
 • PW wraz z przedmiarem Przebudowy kanalizacji sanitarnej WiK Zgierz – rewizja 01
 • PW wraz z przedmiarem Przebudowy kanalizacji deszczowej DPS Łódź – rewizja 01
 • PW wraz z przedmiarem Przebudowy kanalizacji deszczowej UM Zgierz- rewizja 01
 • PW wraz z przedmiarem Likwidacji przyłącza cieplnego – rewizja 01
 • PW wraz z przedmiarem – Zieleni – Projektowana zieleń – rewizja 00
 • PW wraz z przedmiarem Przebudowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia – rewizja 02
 • PW Projekt konstrukcji nawierzchni rev. 6 Tom 1. Nawierzchnie bitumiczne

Poza tym otrzymano warunkowe zatwierdzenie projektów wykonawczych w zakresie przebudowy, budowy oraz likwidacji kilkunastu przyłączy wodociągowych. Pozostałe prace:

 1. Prowadzenie nadzoru autorskiego – przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA), analiza uwag do kart nadzoru.
 2. Analizowanie uwag, wyjaśnianie uwag do projektów wykonawczych zarówno od Inżyniera, Zamawiającego, jak i gestorów sieci, urzędów etc.
 3. Procedowanie projektu czasowej organizacji ruchu dot. m.in. etapu zamknięcia ul. Witosa w Zgierzu oraz zamknięcia dla ruchu ul. Jedlickiej w Zgierzu.
 4. Monitorowanie procedury uzyskiwania uzgodnień od gestorów sieci.

Tygodniowy Raport nr 59

W tygodniu od 23 do 29 listopada 2020 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Otrzymanie stanowiska Wydziału Środowiska GDDKiA dotyczące Raportu Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko.
 2. Analizowanie uwag zawartych w protokole z posiedzenia Zespołu Oceny Projektów Organizacji Ruchu – projekt stałej organizacji ruchu.
 3. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych:
  D.01.03.06A Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia,
  D.01.03.06B Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia,
  R.02.01.01 Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek
 4. Opracowywanie i przekazywanie specyfikacji technicznych, wprowadzanie uwag Inżyniera / Zamawiającego do już opracowanych specyfikacji technicznych:
  D-02.01.01. Wymiana gruntów
  D-01.03.01. Przebudowa  i  budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
  D-01.03.02. Przebudowa  i  budowa doziemnych kablowych linii elektroenergetycznych,
  D-10.12.01. Przebudowa i budowa stacji transformatorowych SN/nn,
  D-07.07.01. Oświetlenie drogowe – budowa i przebudowa,
  T-10.11.02. Budowa trakcji tramwajowej
  D.01.03.06B. Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia,
  D.01.03.06A. Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia
  M.12.01.04. Kotwy talerzowe,
  M.16.01.06 Kolektor odwodnienia,
  M.16.01.08 Ściek,
  M.16.01.11 Sączki odwadniające izolację,
  M.16.01.12 Drenaż izolacji płyty pomostu,
  M.17.02.02 Łożyska elastomerowe,
  M.18.01.02 Dylatacje stalowe z wkładką neoprenową,
  M.19.01.01 Krawężnik kamienny,
  M.13.03.05 Belki prefabrykowane typu T,
  M.13.03.04 Belki Kujan,
  M.12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy AIIIN,
  M.11.02.01 Wymiana gruntów,
  M.11.01.10 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie)
 5. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego.
 6. Monitorowanie procedury uzyskiwania uzgodnień od gestorów sieci.
 7. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży drogowej, konstrukcji nawierzchni, sanitarnej, gazowej, elektroenergetycznej:
 • PW wraz z przedmiarem Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia – rewizja 02 – przekazany do IK w dniu 27.11.2020r.
 • PW wraz z przedmiarem Przebudowa kolizji elektroenergetycznych SN-PGE Dystrybucja S.A – rewizja 01 – przekazany do IK w dniu 24.11.2020r.
 • PW wraz z przedmiarem Przebudowa kolizji elektroenergetycznych nN- rewizja 01 – przekazany do IK w dniu 24.11.2020r.
 • PW wraz z przedmiarem Sieć trakcyjna tramwajowa – rewizja 01- przekazany do IK w dniu 24.11.2020r.
 • PW wraz z przedmiarem Oświetlenie drogowe – przekazany do IK w dniu 24.11.2020r.

Tygodniowy Raport nr 58

W tygodniu od 16 do 22 listopada 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Analizowanie uwag zawartych w protokole z posiedzenia Zespołu Oceny Projektów Organizacji Ruchu – projekt stałej organizacji ruchu.
 2. Analizowanie Wyniku Audytu BRD.
 3. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych: D.01.03.06A Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia,
  D.01.03.06B Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia,
  R.02.01.01 Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek,
  D.03.02.02 Przebudowa kanalizacji sanitarnej,
  D.03.02.03 – Budowa przepustu technologicznego.
 4. Opracowywanie, wprowadzanie uwag oraz przekazywanie specyfikacji technicznych:
  BRANŻA DROGOWA
  D-04.02.02. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem,
  D-04.05.01.A. Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem,
  D-02.03.01. Wykonanie nasypów
  BRANŻA MOSTOWA
  M.13.03.05. Belki prefabrykowane, sprężone, typu T,
  M.13.03.04. Belki prefabrykowane sprężone typu „KUJAN” NG,
  M.18.02.01. Taśmy dylatacyjne,
  M.12.01.04. Kotwy talerzowe,
  M.16.01.06 Kolektor,
  M.16.01.08 Ściek przykrawężnikowy,
  M.16.01.11 Sączki odwadniające,
  M.16.01.12 Drenaż izolacji płyty,
  M.17.02.01 Łożyska elastomerowe,
  M.18.01.02 Dylatacje stalowe z wkładką,
  M.19.01.01 Krawężnik kamienny,
  M.15.02.01 Hydroizolacja zgrzewalna,
  M.17.01.01 Łożyska,
  M.19.01.05 Balustrady;
 5. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego oraz analizowanie uwag Inżyniera do KNA.
 6. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie przez Projektanta do Wykonawcy a następnie do Inżyniera, projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów w zakresie branży drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej.

Tygodniowy Raport nr 57

W dniach 9-15 listopada 2020 r. wykonano poniższe prace:

 1. Przekazano do Inżyniera rewizję Projektu Wykonawczego – Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego – Wzmocnienie powierzchniowe.
 2. Analizowano uwagi zawarte w protokole z posiedzenia Zespołu Oceny Projektów Organizacji Ruchu.
 3. Analizowano Wyniki Audytu BRD.
 4. Analizowano uwagi Inżyniera do specyfikacji technicznych:
  D.01.03.06A Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia,
  D.01.03.06B Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia,
  R.02.01.01 Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek
 5. Przekazano opinię Projektanta dot. sposobu posadowienia przepustu P-P17.1 – suche przejście dla zwierząt
 6. Monitorowano procedurę uzyskiwania uzgodnień od gestorów sieci dla projektów wykonawczych branży elektroenergetycznej, sanitarnej, torowisko tramwajowe.
 7. Prowadzono prace związane z wykonaniem Programów Zapewnienia Jakości.

Tygodniowy Raport nr 56

W dniach od 2 do 7 listopada wykonane zostały następujące prace:

 1. Monitorowanie procedury w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim (ŁUW) uzyskiwania decyzji ZRID oraz zatwierdzenia „zamiennego” projektu budowlanego, obsługa w zakresie ewentualnych zapytań Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego do wniosku o wydanie decyzji ZRID / do wniosku o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego.
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych:
  D.01.03.06A Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia,
  D.01.03.06B Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia,
  R.02.01.01 Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek,
  D.03.05.01 Zbiorniki retencyjne,
  D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa,
  D.03.03.02 Drenaż,
  D.03.03.03 Rów kryty;
  M.11.01.07 Warstwa nieprzepuszczalna z maty bentonitowej,
  M.13.03.02 Prefabrykowane schody skarpowe,
  M.16.02.02 Drenaż z folii kubełkowej z geowłókniną,
  M.20.01.18 Humusowanie terenu,
  M.11.01.10 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
  M.11.02.01 Wymiana gruntów;
 3. Przekazanie opinii Projektanta dot. projektu technologicznego: Obiekt WD-7 – projekt wzmocnienia podłoża kolumnami DSM
 4. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie przez Projektanta do Wykonawcy a następnie do Inżyniera, projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej:
 • PW drogi rev. 00
 • WS-28 – Wiadukt nad drogą krajową 72 (ul. Aleksandrowska),
 • WS-30 – Wiadukt nad drogą gminną 161080E (ul. Klinowa),
 • Katalog Detali Mostowych rev. 2,
 • Projekt konstrukcji nawierzchni rev. 6 Tom 1. Nawierzchnie bitumiczne
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej DPS Łódź rev.01 wraz z przedmiarem
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej UM Zgierz rev.01 wraz z przedmiarem
 • Likwidacja przyłączy kanalizacji sanitarnej  rev.01 wraz z przedmiarem
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej WiK Zgierz  rev.01 wraz z przedmiarem
 • Likwidacja przyłącza cieplnego  rev. 01 wraz z przedmiarem
 • Projektowana Zieleń rev. 00 z przedmiarem
 • 220049E (ul. Witosa) wraz z przedmiarem rev.01
 • WD-11 – Wiadukt w ciągu drogi gminnej (ul. Parzęczewska) wraz z przedmiarem  rev.01
 • MS-21 – Most nad rzeką Wrzącą-Sokołówką i przejściem dla zwierząt małych wraz z przedmiarem  rev.01
 • MD-26 – Most nad rzeką Aniołówką i przejściem dla płazów w ciągu drogi gminnej 161059E (ul. Kąkolowa), wraz z przedmiarem  rev.01
 • MS-27 – Most nad rzeką Aniołówką i przejściem dla płazów wraz z przedmiarem rev.01
 • MS-29 – Wiadukt nad rzeką Zimną Wodą i przejściem dla płazów wraz z przedmiarem rev.01
 • MS-31 – Most nad rowem RBN5.2 i przejściem dla zwierząt średnich wraz z przedmiarem rev.01
 • WS-3 – Wiadukt nad drogą gminną 120361E wraz z przedmiarem
 • WD-12 – Wiadukt w ciągu drogi gminnej 120878E (ul. Jedlicka),wraz z przedmiarem- rev.00
 • MS-14 – Most nad rzeką Bzurą i przejściem dla zwierząt średnich wraz z przedmiarem – rev.0
 • MD-16 – Most nad rzeką Bzurą i przejściem dla zwierząt małych oraz płazów z możliwością migracji zwierząt średnich w ciągu drogi krajowej 71 (ul. Aleksandrowska)wraz z przedmiarem – rev.00
 • WD-17 – Wiadukt w ciągu drogi krajowej 71 (ul. Aleksandrowska) wraz z przedmiarem – rev.00
 • WD-23 – Wiadukt w ciągu drogi gminnej 161203E (ul. Sokołowska) wraz z przedmiarem – rev.00
 • MS-24 – Most nad rzeką Sokołówką i przejściem dla zwierząt dużych- rev.00
 • WS-25 – Wiadukt nad drogą gminną 161059E (ul. Kąkolowa).- rev.00

Tygodniowy Raport nr 55

W dniach od 27 do 31 października wykonano następujące prace:

 1. W dniu 29 października 2020 roku Projektant wysłał do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dwa wnioski ZRID wraz z załącznikami z dostosowaniem do zakresu każdego z dwóch przedmiotowych wniosków (wniosek o wydanie decyzji ZRID / wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego).
 2. Przekazanie do Inżyniera i Zamawiającego Ponownego Raportu Oddziaływania na Środowisko w dniu 27.10.2020.
 3. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych:
  D.03.02.03 Budowa przepustu technologicznego,
  D.01.03.06A Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia,
  D.01.03.06B Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia
 4. Przekazanie Wykonawcy opinii Projektanta dot. Projektu Technologicznego – obiekt WS-28 – projekt konstrukcji ścianki szczelnej i projekt wzmocnień podłoża kolumnami DSM.
 5. Prowadzenie nadzoru autorskiego:
  KNA nr 17 rewizja 01 – S14 2+700-3+600, Przejazd awaryjny 2+820-2+920 oraz pozostałe drogi z podziałem na KR
  KNA nr 23 – Jezdnie dodatkowe D7B, D8, D26, D30
  KNA nr 24 – Trasa główna S14 na odcinku od km 3+600 do 14+300
 6. Monitorowanie procedury uzyskiwania uzgodnień projektów wykonawczych branży elektroenergetycznej, sanitarnej.
 7. Analizowanie uwag Inżyniera do projektów wykonawczych wraz z przedmiarami dla PW branży sanitarnej, gazowej oraz do specyfikacji technicznych.
 8. Opracowywanie projektów czasowej organizacji ruchu.
 9. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie przez Projektanta do Wykonawcy, a następnie do Inżyniera, projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej.

Tygodniowy Raport nr 54

W dniach od 19 do 25 października opracowywano i sukcesywnie przekazywano projekty wykonawcze (PW) oraz przedmiary w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej:

 1. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych Nn i SN – właściciele prywatni 
 2. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych 110 Kv
 3. Branża tramwajowa – Sieć trakcyjna tramwajowa 
 4. Przepusty – suche przejścia dla zwierząt małych i płazów-P-P17.1
 5. Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego- Wzmocnienie wgłębne rewizja
 6. Torowisko tramwajowe
 7. Projekt konstrukcji nawierzchni – Tom 2. Nawierzchnie z mieszanek niezwiązanych

Ponadto:

 • Opracowywano dla Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego skorygowane projekty budowlane, stanowiące załączniki do wniosków o wydanie decyzji ZRID i o zatwierdzenie „zamiennego” PB.
 • Opracowywano i przekazywano specyfikacje techniczne dotyczące branży mostowej.
 • Prowadzono nadzór autorski: KNA nr  21 w zakresie Przebudowy sieci gazowych  wysokiego ciśnienia, KNA nr 22 – Przebudowa sieci wodociągowej dot. przebudowy W-15, W-24, W-26, KNA nr 18 – wiadukt WD-7 w ciągu drogi gminnej 120949E, KNA nr 19 – przepust P-P17.1-suche przejście dla zwierząt.
 • Monitorowano procedury uzyskiwania uzgodnień projektów wykonawczych branży elektroenergetycznej, sanitarnej.         
 • Analizowano uwagi Inżyniera do projektów wykonawczych wraz z przedmiarami dla PW branży sanitarnej.
 • Analizowano uwagi Inżyniera do Projektu Stałej Organizacji Ruchu (PSOR).
 • Opracowywano projekty czasowej organizacji ruchu, uzgadniano je z Wykonawcą, monitorowano procedury uzyskiwania opinii /uzgodnień projektów czasowej organizacji ruchu od zarządców dróg i policji.

Tygodniowy Raport nr 53

W tygodniu od 12 do 18 października 2020 r. wykonywane były następujące prace:

 1. Analizowanie otrzymanych w dniu 16.10.2020 uwag od Zespołu do spraw Środowiska Centali GDDKiA do Raportu Ponownej Oceny Odziaływania na Środowisko.
 2. Opracowywanie i bieżące przekazywanie specyfikacji technicznych dotyczących branży sanitarnej oraz mostowej.
 3. Monitorowanie procedury uzyskiwania uzgodnień.
 4. Analizowanie uwag Inżyniera do projektów wykonawczych wraz z przedmiarami dla PW branży sanitarnej, przebudowy urządzeń wodnych i cieków.
 5. Analizowanie uwag Inżyniera do Projektu Wykonawczego – Projekt wzmocnienia podłoża – Wzmocnienie powierzchniowe oraz Wzmocnienie wgłębne.
 6. Opracowywanie projektów czasowej organizacji ruchu.
 7. Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 8. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie przez Projektanta do Wykonawcy a następnie do Inżyniera, projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej:
 • Projekt Konstrukcji Nawierzchni rev. 5 Tom 1 Nawierzchnie bitumiczne
 • WS-28 – Wiadukt nad drogą krajową 72 (ul. Aleksandrowska) – rewizja 02 
 • WS-30 – Wiadukt nad drogą gminną 161080E (ul. Klinowa) – rewizja 02
 • Katalog Detali Mostowych rewizja 02
 • Budowa przepustu technologicznego PGE – rewizja 01
 • Przebudowa urządzeń wodnych i cieków – rewizja 01