Tygodniowy raport nr 16

W tygodniu od 27 stycznia do 2 lutego 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Przekazanie Inżynierowi map do celów projektowych. Weryfikacja przez Inżyniera.
 2. Pozyskiwanie warunków technicznych od Gestorów i Zarządców – dotyczy tych warunków, które dotąd nie zostały wydane, a następnie ich analiza.
 3. Opracowywanie projektów budowlanych branżowych.
 4. Inwentaryzacja przyrodnicza przekazana do biura Inżyniera do przeglądu w dniu 10.01.2020. Trwa weryfikacja.
 5. Analiza i wprowadzanie uwag Inżyniera Kontraktu do przedmiotowej dokumentacji.
 6. Analiza parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
 7. Kontynuacja prac związanych z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego
  i mostowego oraz pozostałych branż.
 8. Kontynuacja prac nad opracowaniem materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych.
 9. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywanie badań terenowych i ich finalizowanie. Kontynuacja opracowywania dokumentacji.

Tygodniowy raport nr 15

W tygodniu od 20 do 26 stycznia 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Przekazanie Inżynierowi map do celów projektowych (z terenów m. Łódź; z terenów powiatu zgierskiego; z terenu zamkniętego PKP położonego w obszarze powiatu zgierskiego)
 2. Pozyskiwanie warunków technicznych od Gestorów i Zarządców – dotyczy tych warunków, które dotąd nie zostały wydane, a następnie ich analiza.
 3. Opracowywanie projektów budowlanych branżowych.
 4. Inwentaryzacja przyrodnicza przekazana do biura Inżyniera do przeglądu w dniu 10.01.2020. Trwa weryfikacja.
 5. Analiza i wprowadzanie uwag Inżyniera Kontraktu do przedmiotowej dokumentacji.
 6. Analiza parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
 7. Kontynuacja prac związanych z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego i mostowego oraz pozostałych branż.
 8. Kontynuacja prac nad opracowaniem materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych.
 9. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywanie badań terenowych i ich finalizowanie. Kontynuacja opracowywania dokumentacji.

Tygodniowy Raport nr 14

W tygodniu od 13 do 19 stycznia 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Uzyskanie zatwierdzenia mapy do celów projektowych dla m. Łódź.
 2. Uzyskanie zatwierdzenia mapy do celów projektowych dla powiatu zgierskiego.
 3. Uzyskanie zatwierdzenia mapy do celów projektowych – na teren kolejowy.
 4. Uzyskanie wypisów z EGIB – m. Łódź i powiatu zgierskiego.
 5. Opracowywanie modelu terenu.
 6. Pozyskiwanie warunków technicznych od Gestorów i Zarządców, którzy jeszcze nie wydali dokumentów.
 7. Opracowywanie projektów budowlanych branżowych.
 8. Wprowadzanie uwag Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego do projektu budowlanego.
 9. Kontynuacja prac nad opracowaniem materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych.
 10. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywanie badań terenowych i ich finalizowanie. Kontynuacja opracowywania dokumentacji.

Tygodniowy Raport nr 13

W tygodniu od 7 do 12 stycznia 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Uzyskanie zatwierdzenia mapy do celów projektowych dla m. Łódź, uzyskanie zatwierdzenia mapy do celów projektowych dla powiatu zgierskiego, uzyskanie zatwierdzenia mapy do celów projektowych – na teren kolejowy, uzyskanie wypisów z EGIB – m. Łódź, uzyskanie wypisów dla powiatu zgierskiego. Opracowywanie modelu terenu.
 2. Pozyskiwanie warunków technicznych od Gestorów i Zarządców – dotyczy tych warunków, które dotąd nie zostały wydane, a następnie ich analiza.
 3. Opracowywanie projektów budowlanych branżowych.
 4. Przekazanie inwentaryzacji przyrodniczej do biura Inżyniera.
 5. Analiza i wprowadzanie uwag Inżyniera Kontraktu do dokumentacji inwentaryzacji zieleni.
 6. Kontynuacja prac nad opracowaniem materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych.
 7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywanie badań terenowych i ich finalizowanie. Kontynuacja opracowywania dokumentacji.

Postęp prac – grudzień 2019

Prace wykonane w grudniu 2019 r.:

 • Kontynuacja prac związanych z pozyskiwaniem mapy do celów projektowych wraz z wykonywaniem pomiarów w terenie. Dokończenie prac terenowych w zakresie mapy. Dokończenie operatu technicznego dla m. Łodzi i m. Zgierza oraz złożenie go. Przygotowywanie do złożenia mapy na terenach zamkniętych (PKP). Oklauzulowanie map dla m. Łódź, powiatu zgierskiego i terenu kolejowego. Przekazanie oklauzulowanych map na styczeń 2020 r.
 • Uzyskanie wpisów z EGIB dla m. Łodzi i powiatu zgierskiego.
 • Pozyskiwanie wniosków do wydania warunków od zarządców dróg dla branży drogowej i ich analiza.
 • Kontynuacja prac związanych z uzyskiwaniem warunków technicznych od Gestorów i Zarządców sieci oraz ich analiza.
 • Kontynuacja prac związanych z opracowywaniem projektów budowlanych branżowych.
 • Kontynuacja i finalizacja prac związanych z inwentaryzacją przyrodniczą oraz analiza materiałów i bieżących założeń projektowych celem aktualizacji i wykonania projektu zieleni. Przekazanie dokumentacji Inwentaryzacji przyrodniczej.
 • Analizy parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
 • Kontynuacja prac związanych z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego i mostowego.
 • Prace związane z opracowywaniem materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych.
 • Analiza zakresów geotechnicznych badań terenowych. Zakończenie badań terenowych gruntu w zakresie wytypowanym do wzmocnień. Kontynuacja opracowywania dokumentacji.
 • Kontynuacja prac związanych z opracowaniem wielobranżowego projektu budowlanego do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
 • Rozpoczęcie prac przygotowawczych w zakresie usunięcia drzew i krzewów.

Tygodniowy Raport nr 12

W tygodniu od 31 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Oklauzulowanie map dla m. Łódź, oklauzulowanie map dla powiatu zgierskiego, oklauzulowanie map – teren kolejowy, uzyskanie wypisów z EGIB – m. Łódź, uzyskanie wypisów dla powiatu zgierskiego.
 2. Pozyskiwanie warunków technicznych od Gestorów i Zarządców – dotyczy tych warunków, które dotąd nie zostały wydane, a następnie ich analiza.
 3. Opracowywanie projektów budowlanych branżowych.
 4. Analiza parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
 5. Kontynuacja prac nad opracowaniem materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych.
 6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywanie badań terenowych i ich finalizowanie. Kontynuacja opracowywania dokumentacji.

Tygodniowy Raport nr 11

W tygodniu od 23 do 30 grudnia wykonano następujące prace:

 1. Kontynuacja prac związanych z pozyskiwaniem mapy do celów projektowych, wykonywanie pomiarów w terenie. Dokończenie prac terenowych w zakresie mapy do celów projektowych. Przygotowanie do złożenia mapy na terenach zamkniętych (PKP).
 2. Pozyskiwanie warunków technicznych od Gestorów i Zarządców oraz ich analiza.
 3. Zakończenie prac związanych z inwentaryzacją przyrodniczą.
 4. Zakończenie prac związanych z inwentaryzacją zieleni.
 5. Analiza parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
 6. Wykonanie projektu budowlanego branży drogowej – do uzgodnień.
 7. Kontynuacja prac nad opracowaniem materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych.
 8. Opracowywanie projektów budowlanych branżowych.
 9. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych/analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywanie badań terenowych. Opracowywanie dokumentacji.

Tygodniowy Raport nr 10

W tygodniu od 16 do 23 grudnia 2019 r. wykonano następujące prace:

 1. Kontynuacja prac związanych z pozyskiwaniem mapy do celów projektowych, wykonywanie pomiarów w terenie. Dokończenie prac terenowych w zakresie mapy do celów projektowych. Przygotowanie do złożenia mapy na terenach zamkniętych (PKP).
 2. Pozyskiwanie warunków technicznych od Gestorów i Zarządców oraz ich analiza (sieci sanitarnych, sieci wodociągowych, sieci grzewczych, sieci gazowych, sieci teletechnicznych, sieci elektroenergetycznych).
 3. Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją przyrodniczą.
 4. Opracowanie projektu wykonawczego inwentaryzacji zieleni.
 5. Prace związane z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego i mostowego do uzyskania opinii/uzgodnień i pozwoleń: plany sytuacyjne, niwelety, przekroje, opisy, granice projektowanego pasa drogowego.
 6. Wykonanie Projektu budowlanego branży drogowej do uzgodnień (plany sytuacyjne, niwelety, przekroje, opisy, granice pasa drogowego). 
 7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych/analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywanie badań terenowych. Opracowywanie dokumentacji.
 8. Analiza dokumentacji w zakresie kolizji branżowych.
 9. Analiza rozwiązań dla konstrukcji oporowych.
 10. Analiza parametrów obiektów inżynieryjnych pod kątem środowiskowym.
 11. Analiza rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie wzmocnień podłoża gruntowego.
 12. Opracowanie wykazu zajęć terenu poza pasem drogowym S14, określonym decyzją ZRID 2015r.,

Rada Techniczna nr 1

W dniu 19 grudnia 2019 r. odbyła się Rada Techniczna nr 1, na której omawiane były problemy związane terenami poza pasem drogowym S14 określonym decyzją ZRiD.

Rada Budowy nr 3

W dniu 16.12 odbyła się Rada Budowy nr 3, na której omówione zostały bieżące problemy kontraktowe. Ponadto omówiono harmonogram robót, schematy organizacyjne kontraktu, procedurę obiegu dokumentów oraz poszczególne rozwiązania projektowe. Omówiono postęp robót oraz przekazano plan pracy na kolejny miesiąc.