Tygodniowy Raport nr 35

W tygodniu od 8 do 14 czerwca 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Monitorowano sytuację w ośrodku geodezji celem uzyskania dostępu do niezbędnych materiałów archiwalnych / prawnych do realizacji podziałów działek. Wskutek ogłoszenia stanu epidemii dostęp do danych jest ograniczony.
 2. Uzyskano uzgodnienia projektu budowlanego: Przebudowa kolizji elektroenergetycznych 100kV, opracowanego w oparciu o skorygowane warunki techniczne.
 3. Przekazano do ostatecznego uzgodnienia projekt budowlany przebudowy sieci gazowych średniego i wysokiego ciśnienia.
 4. Analizowano uwagi przekazane do Ponownego Raportu Oddziaływania na Środowisko.
 5. Uzyskano pozytywną opinię do projektu budowlanego przebudów przyłączy wodociągowych do posesjach przy: ul. Bylinowej i ul. Sokołowskiej w Łodzi.
 6. Wykonywano prace w terenie celem finalizacji opracowania dotyczącego geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
 7. Wprowadzano uwagi do Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.

Tygodniowy Raport nr 34

W tygodniu od 1 do 7 czerwca 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Analiza trybu postępowania wz. z korespondencją w zakresie podziałów działek na terenach zamkniętych, działki o numerach 14/1 i 14/7 obr. 125 M. Zgierz.
 2. Monitorowanie procedury uzgadniania przez PSE SA PB przebudowy kolizji z linią 220kV.
 3. Zakończenie inwentaryzacji przyrodniczej.
 4. Monitorowanie procedury uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych.
 5. Finalizowanie prac w terenie w zakresie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
 6. Wprowadzanie uwag Inżyniera do Koncepcji Zarządzania Ruchem.
 7. Przygotowywanie Wielobranżowego Projektu Budowlanego do uzyskania decyzji ZRID.
 8. Analiza rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie wzmocnień podłoża gruntowego.
 9. Opracowywanie specyfikacji technicznych.

Tygodniowy Raport nr 33

W tygodniu od 25 do 31 maja 2020 r. wykonano następujące prace:

1. Kompletowano dokumentację projektową niezbędną do przekazania kontraktowej ilości egzemplarzy.
2. Analizowano tryb postępowania wz. z korespondencją w zakresie podziałów działek na terenach zamkniętych.
3. Uzyskano korekty warunków technicznych, które przekazano gestorom sieci celem uzgodnienia projektu budowlanego dot. przebudowy kolizji elektroenergetycznych 110kV.
4. Opracowano odpowiedzi na wszystkie uwagi Inżyniera i Zamawiającego do projektu budowlanego branżowego – po posiedzeniu ZOPI.
5. Trwa uzgadnianie projektów branżowych przez gestorów.
6. Otrzymano ostatnie zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych i lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.
7. Finalizowanie prac w terenie w zakresie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
8. Trwa procedura ZOPI – odbyło się drugie posiedzenie zespołu.

Tygodniowy Raport nr 32

W tygodniu od 18 do 24 maja 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Uzyskiwano warunki techniczne od zarządców i gestorów sieci.
 2. Trwa procedura ZOPI dla Projektu Budowlanego oraz Raportu Oddziaływania na Środowisko.
 3. Monitorowano procedurę uzgadniania projektu przebudowy kolizji z linią 220kV.
 4. Awansowanie dokumentacji i wprowadzanie uwag Inżyniera do inwentaryzacji przyrodniczej.
 5. Monitorowano spółki kolejowe ws. rozpatrywania przez wniosków o uzgodnienie podziału działek nr 14/1 i 14/7 obr. 125 M. Zgierz.
 6. Monitorowano procedury uzyskiwania zgód wodnoprawnych.
 7. Trwa analiza, wprowadzenie uwag, uzupełnianie dokumentacji w zakresie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
 8. Uzyskano protokół z narady koordynacyjnej (ZUDP) w przedmiocie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu.
 9. Monitorowano procedurę uzgadniania części budowlano-technicznej Planu Działań Ratowniczych.
 10. Monitorowano procedurę opiniowania Projektu Stałej Organizacji Ruchu.
 11. Opracowywano specyfikacje techniczne.

Tygodniowy Raport nr 31

W tygodniu od 11 do 17 maja 2020 r. wykonano następujące prace:

1. Zakończono okazanie granic i przekazano dokumentację do ośrodka geodezyjnego. Pozyskano mapę na poszerzenia (na potrzeby projektu PB 220 kV do PSE).
2. Opracowano projekt przebudowy kolizji z linią 220kV i przekazano projekt budowlany do gestora.
3. Awansowanie dokumentacji i wprowadzanie uwag Inżyniera do inwentaryzacji przyrodniczej.
4. Przekazano ponowny Raport Oddziaływania na Środowisko wraz z odpowiedziami do uwag Inżyniera w zakresie analizy akustycznej.
5. Monitorowano spółki kolejowe ws. rozpatrywania przez te spółki wniosków o uzgodnienie podziału działek.
6. Uzupełniono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego o brakujące dane.
7. Otrzymano uwagi Inżyniera dotyczące Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem – trwa analiza i wprowadzanie uwag Inżyniera.
8. Uzyskano pozytywny protokół z narady koordynacyjnej w przedmiocie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z Łódzkiego Ośrodka Geodezji w Łodzi.

Tygodniowy Raport nr 30

W tygodniu od 4 do 10 maja 2020 wykonano następujące prace:

1. Zaakceptowano mapę do celów projektowych.
2. Zakończono okazywanie granic działek; przygotowano materiały do złożenia w ośrodku geodezyjnym.
3. Uzyskano warunki techniczne dla linii 220kV.
4. Zakończono obserwacje wiosenne dla inwentaryzacji przyrodniczej.
5. Kontynuowano obserwacje w ramach inwentaryzacji przyrodniczej i wykonywano analizy w zakresie oddziaływania na przyrodę ożywioną.
6. Otrzymano uwagi do analizy akustycznej od Inżyniera – trwa weryfikacja przez Projektanta.
7. Uzyskano komplet opinii i uzgodnień technicznych. Trwa uzgadnianie projektów branżowych przez gestorów.
8. Monitorowano procedury uzyskiwania zgód wodnoprawnych.
9. W dniu 08.05.2020 otrzymano uwagi od Inżyniera o brakujących dokumentach w przekazanej dokumentacji dotyczącej geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Trwa analiza uwag.
10. Analizowano i wprowadzano uwagi Inżyniera do koncepcji systemu zarządzania ruchem.

Tygodniowy Raport nr 29

W tygodniu od 27 kwietnia do 3 maja 2020 r. wykonano następujące prace:

1. Wystosowano prośby do poszczególnych gestorów o uzupełnienie danych niezbędnych do projektowania: przebudowy kolizji, linii 220kV oraz zidentyfikowania linii kablowej światłowodowej w Zgierzu.
2. Aktualizowano projekty budowlane branżowe na podstawie uzyskiwanych uzgodnień i uwag. Wprowadzano do dokumentacji uwagi Inżyniera. W dniu 30.04.2020 przekazano do Inżyniera/Zamawiającego dokumentacje w zakresie Projektu Budowlanego.
3. Analizowano otrzymany komplet opinii do projektu budowlanego: przygotowywano i wysłano odpowiedzi do opinii z uwagami.
4. Przekazano do weryfikacji Inżyniera analizę akustyczną.
5. Kontynuowano obserwację w ramach inwentaryzacji przyrodniczej i wykonywano niezbędne analizy w zakresie oddziaływania na przyrodę ożywioną.
6. Przekazano na piśmie odpowiedzi na wszystkie wezwania do uzupełnień do PGW Wody Polskie RZGW Warszawa.
7. W dniu 30.04.2020 przekazano do Inżyniera/Zamawiającego kompletną dokumentację wielobranżowego Projektu Budowlanego (PB) do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
8. W dniu 30.04.2020 przekazano do Inżyniera/Zamawiającego kompletną dokumentację do wniosku o wydanie decyzji ZRID zgodnie z Art. 11d specustawy.
9. Omówiono występujące roszczenia.
10. Omówiono sprawy finansowe.

Tygodniowy Raport nr 28

W tygodniu od 20 do 26 kwietnia 2020 r. wykonano następujące prace:

1. Pozyskiwano warunki techniczne od Gestorów i Zarządców – dotyczy tych warunków, które dotąd nie zostały wydane – a następnie je analizowano.
2. Aktualizowano projekty budowlane branżowe na podstawie uzyskiwanych uzgodnień i uwag. Wprowadzano do dokumentacji uwagi Inżyniera.
3. Przekazano do weryfikacji Inżyniera analizę akustyczną.
4. Kontynuowano obserwację w ramach inwentaryzacji przyrodniczej i wykonywano niezbędne analizy w zakresie oddziaływania na przyrodę ożywioną.
5. Monitorowo procedurę uzyskiwania zgód wodnoprawnych w PGW Wody Polskie RZGW Warszawa.
6. Analizowano, wprowadzano uwagi i uzupełniano dokumentację dla geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
7. Przygotowywano wniosek i niezbędną dokumentację do wniosku o wydanie decyzji ZRID zgodnie z Art. 11d specustawy.
8. Omówiono występujące roszczenia.
9. Omówiono sprawy finansowe.

Tygodniowy Raport nr 27

W tygodniu od 13 do 19 kwietnia 2020 wykonano następujące prace:

1. Wyjaśnienia uwag i niezbędne uzupełnienia do mapy do celów projektowych zostały przekazane do Inżyniera.
2. Projekt podziału nieruchomości wykonywano w ograniczonym zakresie ze względu na ograniczony dostęp do materiałów i urzędów.
3. Uzyskano warunki techniczne dla linii 220kV. Projektant przygotował opinię dotyczącą oczekiwań gestora.
4. Aktualizowano branżową dokumentację projektową.
5. Wykonawca oczekuje na zatwierdzenie przez Inżyniera dokumentacji inwentaryzacji zieleni. Pełna akceptacja nastąpi po uzupełnieniu Projektu o projekt nasadzeń.
6. Przygotowano analizę akustyczną, która została przekazana do weryfikacji Inżyniera.
7. Monitorowano procedury uzyskiwania zgód wodnoprawnych.
8. Przekazano analizę akustyczną do weryfikacji Inżyniera
9. Kontynuowano  obserwację w ramach inwentaryzacji przyrodniczej i wykonywano analizy w zakresie oddziaływania na przyrodę ożywioną.
10. Analizowano geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.
11. Wprowadzano uwagi Inżyniera do dokumentacji w zakresie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.
12. Poddano weryfikacji wielobranżowy projekt budowlany.
13. Wykonywano prace związane z opracowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID.
10. Uzgadniano projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu.
11. Prowadzono prace dotyczące projektu konstrukcji nawierzchni.

Tygodniowy Raport nr 26

W tygodniu od 6 do 12 kwietnia 2020 wykonano następujące prace:

1. W związku z pandemią COVID-19 działania dotyczące wykonania projektu podziału nieruchomości zostały ograniczone. Projektant jest w stałym kontakcie z ośrodkiem geodezji i nieustannie monituje sytuację (ma ograniczony dostęp m.in. do niezbędnych materiałów archiwalnych / prawnych niezbędnych do realizacji podziałów działek).
2. Przygotowana została opinia Projektanta warunków technicznych otrzymanych od PSE.
3. Aktualizowano branżową dokumentację projektową – przekazano Projekt Budowalny Likwidacja przyłącza cieplnego oraz Przepust PGE.
4. Wykonawca oczekuje na zatwierdzenie przez Inżyniera dokumentacji inwentaryzacji zieleni. Pełna akceptacja nastąpi po uzupełnieniu Projektu o projekt nasadzeń.
5. Przygotowano analizę akustyczną, która została przekazana do weryfikacji Inżyniera.
6. Monitorowano procedury uzyskiwania zgód wodnoprawnych.
7. Wprowadzano uwagi Inżyniera do dokumentacji w zakresie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.
8. Kontynuacja prac związanych z opracowywaniem wielobranżowego projektu budowlanego do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
9. Wykonywano prace związane z opracowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID.
10. Uzgadniano projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu.
11. Prowadzono prace związane z wykonaniem Projektów Technologii i Organizacji Robót (roboty drogowe, roboty rozbiórkowe)