Tygodniowy Raport nr 9

W tygodniu od 9 do 16 grudnia wykonane zostały następujące prace:

 1. Kontynuacja prac związanych z pozyskiwaniem mapy do celów projektowych, wykonywanie pomiarów w terenie. Dokończenie prac terenowych w zakresie mapy do celów projektowych. Przygotowanie do złożenia mapy na terenach zamkniętych (PKP).
 2. Pozyskiwanie warunków technicznych od Gestorów i Zarządców oraz ich analiza.
 3. Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją przyrodniczą.
 4. Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją zieleni.
 5. Analiza parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
 6. Prace związane z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego i mostowego do uzyskania opinii/uzgodnień i pozwoleń: plany sytuacyjne, niwelety, przekroje, opisy, granice projektowanego pasa drogowego.
 7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych/analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywanie badań terenowych. Opracowywanie dokumentacji.

Tygodniowy Raport nr 8

W tygodniu od 2 do 9 grudnia 2019 r. wykonano następujące prace:

 1. Wykonywanie pomiarów w terenie. Dokończenie prac terenowych w zakresie mapy do celów projektowych. Prace kameralne – wykonanie map i operatu technicznego dla powiatu zgierskiego. Złożenie  operatu  technicznego  do  Starostwa  Powiatowego  w Zgierzu.
 2. Opracowywanie materiałów do uzyskania warunków technicznych oraz pozyskiwanie warunków technicznych od Gestorów i Zarządców. Analiza dokumentów.
 3. Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją przyrodniczą.
 4. Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją zieleni.
 5. Analiza parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
 6. Prace związane z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego i mostowego do uzyskania opinii/uzgodnień i pozwoleń: plany sytuacyjne, niwelety, przekroje, opisy, granice projektowanego pasa drogowego i przekazanie ww. dokumentacji Wykonawcy.
 7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych/analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywanie badań terenowych. Opracowywanie dokumentacji.

Postęp prac – listopad 2019

Prace projektowe wykonane w miesiącu listopadzie 2019r.:

 • Inwentaryzacja budynków przyległych do placu budowy.
 • Kontynuacja prac związanych z pozyskiwaniem mapy do celów projektowych wraz z wykonywaniem pomiarów w terenie. Dokończenie prac terenowych w zakresie mapy. Dokończenie operatu technicznego dla m. łodzi i złożenie go w Łódzkim Ośrodku Geodezji. Wykonanie map i operatu technicznego dla powiatu zgierskiego.
 • Pozyskiwanie wniosków do wydania warunków od zarządców dróg dla branży drogowej i ich analiza.
 • Kontynuacja prac związanych z uzyskiwaniem warunków technicznych od zarządców i gestorów sieci oraz ich analiza.
 • Kontynuacja prac związanych z opracowywaniem projektów budowlanych branżowych.
 • Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją przyrodniczą oraz analiza materiałów i bieżących założeń projektowych celem aktualizacji i wykonania projektu zieleni.
 • Analizy parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
 • Kontynuacja prac związanych z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego i mostowego.
 • Analiza zakresów badań terenowych. Zakończenie badań terenowych gruntu w zakresie wytypowanym do wzmocnień.
 • Kontynuacja prac związanych z opracowaniem wielobranżowego projektu budowlanego do wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Tygodniowy Raport nr 7

W tygodniu od 25 listopada do 2 grudnia wykonane zostały następujące prace:

 1. Kontynuacja prac związanych z pozyskiwaniem mapy do celów projektowych.
 2. Opracowywanie materiałów do uzyskania warunków technicznych oraz pozyskiwanie warunków technicznych od Gestorów i Zarządców.
 3. Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją przyrodniczą.
 4. Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją zieleni.
 5. Analiza parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
 6. Prace związane z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego i mostowego do uzyskania opinii/uzgodnień i pozwoleń: plany sytuacyjne, niwelety, przekroje, opisy, granice projektowanego pasa drogowego i przekazanie ww. dokumentacji Wykonawcy.
 7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych/analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywanie badań terenowych. Opracowywanie dokumentacji.

Ponadto trwały prace związane z:

 1. Analizą dokumentacji w zakresie kolizji branżowych,
 2. Analizą rozwiązań dla konstrukcji oporowych,
 3. Analizą parametrów obiektów inżynieryjnych pod kątem środowiskowym,
 4. Projektem konstrukcji zbiorników retencyjnych,
 5. Przygotowywaniem materiałów do wykonania aktualizacji prognozy ruchu,
 6. Przygotowywaniem wariantów niwelety dla drogi S14 na styku zadania A i B.
 7. Analizą rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie wzmocnień podłoża gruntowego,
 8. Opracowaniem Analizy i Prognozy Ruchu.
 9. Aktualizacją Programu Zapewnienia Jakości

Tygodniowy Raport nr 6

W okresie od 18 do 25 listopada 2019 kontynuowano wszystkie prace podjęte od początku miesiąca listopada.

Tygodniowy raport nr 5

Raport z postępu prac przedstawia prace, które zostały wykonane w tygodniu od 11 do 18 listopada 2019 r.

 • Mapa do celów projektowych:

Kontynuacja prac związanych z pozyskiwaniem mapy do celow projektowych, wykonywanie pomiarów w terenie.

 • Uzyskanie warunków technicznych od zarządców i gestorów sieci sanitarnych, sieci wodociągowych, sieci grzewczych, sieci gazowych, sieci teletechnicznych, sieci elektroenergetycznych:

Opracowywanie materiałów do uzyskania warunków technicznych oraz pozyskiwanie warunków technicznych od Gestorów i Zarządców.

 • Inwentaryzacja przyrodnicza:

Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją przyrodniczą.

 • Opracowanie i aktualizacja inwentaryzacji zieleni: Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją zieleni.
 • Ponowny Raport Oddziaływania na środowisko:

Analiza parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.

 • Projekt budowalny do uzyskania opinii, uzgodnień:

Prace związane z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego i mostowego do uzyskania opinii/uzgodnień\ i pozwoleń: plany sytuacyjne, niwelety, przekroje, opisy, granice projektowanego pasa drogowego i przekazanie ww. dokumentacji Wykonawcy.

Przekazanie Wykonawcy projektu budowlanego branży drogowej do uzgodnień ( plany sytuacyjne, niwelety, przekroje, opisy, granice pasa drogowego).

 • Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – stan zaawansowania: Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych/analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywanie badań terenowych.
 • Ponadto, w okresie sprawozdawczym trwały prace związane z:
  • analizą dokumentacji w zakresie kolizji branżowych,
  • analizą rozwiązan dla konstrukcji oporowych,
  • analizą parametrów obiektów inżynieryjnych pod kątem środowiskowym,
  • projektowaniem konstrukcji zbiorników retencyjnych,
  • przygotowywaniem materiałów do wykonania aktualizacji prognozy ruchu,
  • przygotowywaniem wariantów niwelety dla drogi S14 na styku zadania A i B i przekazanie trzech wariantów do analizy na spotkaniu w dniu 12 listopada 2019 r. z lnwestorem, dokonano wyboru wariantu nr 3,
  • analizy rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie wzmocnień podłoża gruntowego,
  • opracowanie Analizy i Prognozy Ruchu.

Rada Budowy nr 2

W dniu 18 listopada 2019 r. odbyła się Rada Budowy nr 2, na której określono Kamienie Milowe dla kontraktu.

Kamień Milowy nr 1 – złożenie do właściwego organu administracji publicznej w terminie 10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia kompletnego wniosku o ZRID.

Kamień Milowy nr 2 – wykonane w terminie 22 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Roboty i Materiały o wartości nie mniejszej niż 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Ponadto omówiono harmonogram robót, schematy organizacyjne kontraktu, procedurę obiegu dokumentów, Program Zapewnienia Jakości oraz poszczególne rozwiązania projektowe.

Omówiono postęp robót oraz przekazano plan pracy na kolejny miesiąc.

Postęp prac – październik 2019

Prace projektowe wykonane w miesiącu październiku 2019r.:

 • Złożenie Programów Zapewnienia Jakości nr 1 rev.1 (Część ogólna) i nr 2 rev.1 (Plan jakości projektowania).
 • Kontynuacja prac związanych z pozyskiwaniem mapy do celów projektowych.
 • Przesłanie wniosków wydanie warunków technicznych do Zarządców Dróg.
 • Realizowanie prac związanych z uzyskiwaniem warunków technicznych od gestorów sieci.
 • Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją przyrodniczą i inwentaryzacją zieleni.
 • Wykonywanie analizy parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
 • Kontynuacja prac związanych z opracowaniem Projektu Budowlanego drogowego i mostowego do uzyskania opinii i uzgodnień.
 • Analiza zakresów badań geologicznych badań terenowych oraz wykonywanie badań terenowych.
 • Analiza dokumentacji w zakresie kolizji branżowych.
 • Analiza rozwiązań w zakresie wzmocnień podłoża gruntowego.
 • Analiza rozwiązań projektowych na styku odcinków I i II drogi S14.
 • Analiza rozwiązań dla konstrukcji oporowych.
 • Analiza parametrów obiektów inżynierskich pod kątem środowiskowym.
 • Analiza wariantów konstrukcyjnych zbiorników retencyjnych.
 • Przygotowanie materiałów do wykonanie aktualizacji prognozy ruchu.

Tygodniowy Raport nr 4

Prace projektowe podjęte do 12 listopada 2019 r.:

 1. Kontynuacja prac, związana z pozyskaniem danych niezbędnych do wykonania mapy do celów projektowych.
 2. Pozyskiwanie warunków technicznych od Gestorów i Zarządców
 3. Prace niezbędne do wykonania inwentaryzacji zieleni oraz inwentaryzacji przyrodniczej, jak również przygotowanie materiałów do Raportu Oddziaływania na Środowisko.
 4. Prace związane z uzyskaniem opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych dla projektowania branży drogowej oraz mostowej.
 5. Prace związane z geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektów.
 6. Analiza dokumentacji, niezbędnej w procesie projektowania.

Tygodniowy Raport nr 3

W tygodniu od 27 października do 3 listopada kontynuowano prace podjęte w poprzednim tygodniu.