Tygodniowy Raport nr 140

W tygodniu od 13 do 19 czerwca 2022 r. wykonano prace budowlane przy budowie S14.

Tygodniowy Raport nr 139

W tygodniu od 6 do 12 czerwca 2022 r. zostały wykonane następujące prace:

 1. Opracowywanie, aktualizacja i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót;
  • przekazano wersję elektroniczną i wydrukowaną (wraz z odniesieniami do uwag Inżyniera) rewizji dokumentacji PW wraz z przedmiarem robót dla zakresu Węzła Emilia,
  • przekazano wersję elektroniczną (wraz z odniesieniami do uwag Inżyniera) rewizji dokumentacji PW  Zieleń – Projektowana Zieleń wraz z przedmiarem robót,
  • otrzymano zatwierdzenie warunkowe wraz z uwagami Inżyniera do rysunków PW Odwodnienie drogi,
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla specyfikacji technicznej D-07.08.01 Ekrany przeciwhałasowe ziemne,
  • otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla specyfikacji technicznej D-04.06.02 Podbudowa z betonu cementowego.
 3. Opracowywaniem, aktualizacją i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót;
  • przekazano wersję elektroniczną i wydrukowaną (wraz z odniesieniami do uwag Inżyniera) rewizji dokumentacji PW wraz z przedmiarem robót dla zakresu Węzła Emilia,
  • przekazano wersję elektroniczną (wraz z odniesieniami do uwag Inżyniera) rewizji dokumentacji PW  Zieleń – Projektowana Zieleń wraz z przedmiarem robót,
  • otrzymano zatwierdzenie warunkowe wraz z uwagami Inżyniera do rysunków PW Odwodnienie drogi,
 4. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla specyfikacji technicznej D-07.08.01 Ekrany przeciwhałasowe ziemne,
  • otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla specyfikacji technicznej D-04.06.02 Podbudowa z betonu cementowego.
 5. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 162 w zakresie aktualizacji współrzędnych ekranu EA-19,
  • przekazano KNA (N) w zakresie przekroju łącznika drogi ekspresowej S14 z jezdnią zbierająco-rozprowadzajacą (etapowanie inwestycji),
  • przekazano KNA (N) w zakresie autokorekty sztywności rury drenarskiej.
 6. Postęp robót:

Tygodniowy Raport nr 138

W tygodniu od 30.05.2022 do 05.06.2022 r. zostały wykonane następujące prace:

 1. Opracowywanie, aktualizacja i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót;
  • otrzymano od Wykonawcy zatwierdzenie warunkowe dla PW+PR ekrany akustyczne – wały ziemne rev. 2;
  • otrzymano zatwierdzenie warunkowe z uwagami Inżyniera do Przedmiaru robót do PW Drogi,
 2. Sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • przekazano Specyfikacje / rewizję Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – Obiekty inżynieryjne: M.18.01.04 Uciąglenie nawierzchni.
  • przekazano Specyfikacje / rewizje Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – Drogi: D-07.02.01. Oznakowanie pionowe,
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • przekazano KNA (N) w zakresie zmian niektórych rozwiązań projektowych w zakresie umocnienia korytka w dnie rowu,
  • przekazano KNA (N) nr 109 rev. 1 w zakresie zmian – dodanie opisu lokalizacji wpustów i ścieku,
  • otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 169 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową – aktualizacja współrzędnych pkt 1.1 i 2.1 dla konstrukcji oporowej K-8,
  • przekazano KNA (N) w zakresie doszczegółowienia rozwiązania projektowego w zakresie rozwiązania ułożenia drenaży,
  • przekazano KNA (N) w zakresie zabezpieczenia skarp w rejonie wysięków; szczegół umocnienia skarp
 4. Przekazanie opinii Projektanta – dot. balustrady przy obiekcie WS-13/MS-14 (schody 5 i 6) oraz balustrada M-1 na konstrukcji oporowej K-3.
 5. Przekazanie rysunków w zakresie szczegółów drenażu.
 6. Postęp prac budowlanych:

Tygodniowy Raport nr 137

W tygodniu od 23 do 29 maja wykonane zostały następujące prace:

 1. Przekazano Specyfikacje / rewizje Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB): D-07.02.01. Oznakowanie pionowe.
 2. Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla specyfikacji D.07.06.01 Ogrodzenie z siatki stalowej.
 3. Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) w zakresie autokorekty polegającej na zmianie rzędnych pasa technologicznego prawego dla trasy głównej: pas technologiczny trasy głównej S14 od km 16+151.19 do km 16+191.06.
 4. Przekazano KNA (N) w zakresie zmiany niektórych rozwiązań projektowych w zakresie warstwy ulepszonego podłoża oraz warstwy mrozoochronnej.
 5. Analizowano uwagi do projektu Stałej Organizacji Ruchu.
 6. Kontynuowano prace związane z opracowywaniem projektów wykonawczych: drogowych, mostowych, branżowych.
 7. Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 8. Postęp prac

Tygodniowy Raport nr 136

W tygodniu od 16 do 22 maja 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Przekazano w kontraktowej ilości egzemplarzy – PW wraz z przedmiarem robót Zasilania energetyczne.
 2. Przekazano odpowiedzi do uwag Inżyniera w zakresie PW Odwodnienie drogi – Węzeł Emilia wraz ze zaktualizowaną dokumentacją projektową (wersja elektroniczna) PW Odwodnienie drogi – Węzeł Emilia.
 3. Przekazano wersję elektroniczną rewizji dokumentacji PW „Zamienny” Projekt zieleni – Projektowana Zieleń dla zakresu Węzła Emilia,
 4. Otrzymano zatwierdzenie warunkowe z uwagami Inżyniera do PW wraz z Przedmiarem Robót Zieleń – Projektowana zieleń.
 5. Przekazano Specyfikacje / rewizje Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – Drogi:
  D-07.02.01. Oznakowanie pionowe,
  D-07.02.02. Ustawienie słupków prowadzących i krawędziowych oraz znaków kilometrowych i hektometrowych,
  D-07.01.01. Oznakowanie poziome,
  D-07.05.02. Osłony energochłonne wielosegmentowe U-15A,
 6. Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla specyfikacji D.07.06.01 Ogrodzenie z siatki stalowej.
 7. Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla specyfikacji technicznej D-08.04.01. Wjazdy i wyjazdy z brukowej kostki betonowej.
 8. Otrzymano od Wykonawcy zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 168 rev. 1 w zakresie szczegółu przepustów.
 9. Kontynuowano prace związane z opracowywaniem projektów wykonawczych: drogowy, mostowe, branżowe.
 10. Postęp robót:

Tygodniowy Raport nr 135

W tygodniu od 9 do 15 maja 2022 r. prowadzone były prace związane z realizacją kontraktu.

Tygodniowy Raport nr 134

W tygodniu od 2 do 8 maja 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie, aktualizacja i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót:
  • PW Zieleń – Projektowana zieleń
  • PW „Zamienny” Projekt zieleni – Projektowana Zieleń dla zakresu Węzła Emilia
 2. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • przekazano korektę KNA (N) w zakresie uzupełnienia zestawienia przepustów
  • przekazano KNA (N) w zakresie zmiany podbudowy zasadniczej C 16/20 na pierścieniu ronda
 3. Postęp prac

Tygodniowy Raport nr 133

W tygodniu od 25 kwietnia do 1 maja 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie, aktualizacja i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych oraz przedmiarów robót:
  • przekazano Wykonawcy wersję elektroniczną rewizji dokumentacji PW „Zamienny” Projekt zieleni – Projektowana Zieleń dla zakresu Węzła Emilia,
  • otrzymano zatwierdzenie do realizacji wraz uwagami Inżyniera do PW Odwodnienie drogi,
  • otrzymano uwagi do Przedmiaru Robót do PW Drogi i do Wykazów Robót,
  • przekazano zaktualizowany Przedmiar Robót do PW Drogi i Wykazy Robót
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych i sukcesywne ich przekazywanie Wykonawcy:
  • D-04.06.02. Podbudowa z betonu cementowego
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami:
  • przekazano KNA (N) nr 160 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową – lokalna zmiana gzymsu konstrukcji oporowej K-10,
  • przekazano KNA (N) nr 161 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową – lokalna zmiana gzymsu konstrukcji oporowej K-8,9,10,11,
  • przekazano KNA (N) w zakresie autokorekty polegającej na zmianie rzędnych pasa technologicznego prawego dla trasy głównej: pas technologiczny trasy głównej S14 od km 16+151.19 do km 16+191.06,
  • otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 159 w zakresie zmiany lokalizacji ścieku oraz wpustu,
  • otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 164 w zakresie rozbiórek nasypów przeciążeniowych – trasa zasadnicza w km: 14+927 – 15+100 oraz 15+150 – 15+175,
  • przekazano KNA (N) nr 165 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową w zakresie barier – wiadukt WD-7,
  • przekazano KNA (N) nr 166 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową w zakresie barier – wiadukt WD-9,
  • przekazano KNA (N) w zakresie uzupełnienia zestawienia przepustów.
 4. Postęp robót

Tygodniowy Raport 132

W tygodniu od 18 do 24 kwietnia 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie, aktualizacja i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót:
  • przekazano wersję elektroniczną rewizji dokumentacji PW Zieleń,
  • przekazano wersję elektroniczną rewizji dokumentacji PW „Zamienny” Projekt zieleni – Projektowana Zieleń dla zakresu Węzła Emilia,
  • przekazano rewizję PW wraz z przedmiarem robót w zakresie Ekranów akustycznych – Wały ziemne
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • M.13.03.09. Przepust z prefabrykowanych elementów żelbetowych,
  • D-08.04.01. Wjazdy i wyjazdy z brukowej kostki betonowej,
  • D-07.08.01. Ekrany przeciwhałasowe ziemne
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • przekazano KNA (N) nr 162 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową – aktualizacja współrzędnych ekranu EA-19,
  • otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 158 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową – aktualizacja materiałowa w zakresie infrastruktury wyjść ewakuacyjnych przy ekranach,
  • przekazano KNA (N) nr 163 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową – lokalna aktualizacja posadowienia ekranu EA-13
 4. Przekazanie opinii Projektanta – dotyczy projektu technologicznego: obiekt MS-24 (pas rozdziału), PDR 7.1, MS-29 – rysunki warsztatowe balustrad.
 5. Postęp prac:

Tygodniowy Raport nr 131

W tygodniu od 11 do 17 kwietnia 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Przekazano Specyfikacje / rewizję Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB):
  • M.20.01.20. Darniowanie,
  • D-07.06.01. Ogrodzenie z siatki stalowej,
  • D-08.01.01. Krawężniki betonowe,
  • D-07.09.01. Osłony przeciwolśnieniowe,  
  • D-07.02.02. Ustawienie słupków prowadzących i krawędziowych oraz znaków kilometrowych i hektometrowych
 2. Otrzymano zatwierdzenie warunkowe Inżyniera dla specyfikacji technicznej D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z brukowej kostki betonowej.
 3. Przekazano KNA (N) nr 158 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową – aktualizacja materiałowa w zakresie infrastruktury wyjść ewakuacyjnych przy ekranach.
 4. Przekazano KNA (N) nr 155 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową w zakresie umocnienia stożków obiektu WD-12.
 5. Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 156 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową – aktualizacja współrzędnych ekranu EA-8.
 6. Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 154 w zakresie odwodnienia – odprowadzenie wody z rowu do wylotu Wyl103 z powodu wykonania skarpy przy obiekcie mostowym.
 7. Przekazano KNA (N) w zakresie rozbiórek nasypów przeciążeniowych – trasa zasadnicza w km: 14+927 – 15+100 oraz 15+150 – 15+175.
 8. Przekazano do Inżyniera KNA (N) nr 159 w zakresie zmiany lokalizacji ścieku oraz wpustu trasy głównej w km od 14+907.87 do km 14+908.19
 9. Przekazano Wykonawcy opinię Projektanta – dot. projektu technologicznego: obiekt MS-21, MS-24, MS-27, MS-31, WS-25 – rysunki warsztatowe balustrad.
 10. Postęp prac: