Tygodniowy Raport nr 4

Prace projektowe podjęte do 12 listopada 2019 r.:

 1. Kontynuacja prac, związana z pozyskaniem danych niezbędnych do wykonania mapy do celów projektowych.
 2. Pozyskiwanie warunków technicznych od Gestorów i Zarządców
 3. Prace niezbędne do wykonania inwentaryzacji zieleni oraz inwentaryzacji przyrodniczej, jak również przygotowanie materiałów do Raportu Oddziaływania na Środowisko.
 4. Prace związane z uzyskaniem opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych dla projektowania branży drogowej oraz mostowej.
 5. Prace związane z geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektów.
 6. Analiza dokumentacji, niezbędnej w procesie projektowania.

Tygodniowy Raport nr 3

W tygodniu od 27 października do 3 listopada kontynuowano prace podjęte w poprzednim tygodniu.

Tygodniowy Raport nr 2

W okresie od 20 do 27 października 2019 r. kontynuowano prace podjęte w tygodniu poprzednim. Dodatkowo przygotowano warianty niwelety dla trasy głównej na styku odcinków oraz podjęto prace związane z opracowaniem analizy i prognozy ruchu.

Rada Budowy nr 1

W dniu 21.10.2019 w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi odbyła się pierwsza, inauguracyjna Rada Budowy kontraktu, na której omówiono i zaplanowano prace na kolejny miesiąc.

Tygodniowy Raport nr 1

Prace, które zostały wykonane do 20 października 2019 r.:

 1. Inwentaryzacja zieleni i przyrodnicza
 2. Prace z pozyskaniem mapy do celów projektowych
 3. Prace związane z projektem konstrukcji zbiorników retencyjnych
 4. Prace związane z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, opinii i uzgodnień na potrzeby projektu budowlanego drogowego i mostowego.
 5. Analiza parametrów, rozwiązań i otrzymanych danych na potrzeby przygotowania projektu budowlanego.

Umowa z Konsultantem firmą Lafrentz Polska Sp. z o.o.

W dniu 23.09.2019 r. została podpisana umowa z Konsultantem firmą Lafrentz Polska Sp. z o.o. na  pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem oraz na pełnienie nadzoru nad realizacją i na zarządzanie zadaniami dodatkowymi dla Kontraktu: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. B – Odcinek II węzeł Łódź Teofilów (bez węzła) – DK91 w m Słowik”. W ramach podpisanej Umowy Konsultant będzie pełnił funkcję Inżyniera polegającą w szczególności na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzorze inwestorskim nad pracami projektowymi oraz robotami, a także współpracy z Zamawiającym. W ramach Usługi Konsultant zapewni nadzór nad realizacją prac projektowych i robót zgodnie z Kontraktem w szczególności odnośnie jakości robót, zapewniającej prawidłowe przyszłe funkcjonowanie i obsługą obiektów przez Zamawiającego, odbioru robót, koordynacją wszystkich czynności związanych z realizacją Kontraktu aż po ostateczne rozliczenie Kontraktu.

Umowa z Wykonawcą firmą Stecol Corporation

W dniu 22.08.2019 r. została podpisana umowa z Wykonawcą firmą Stecol Corporation na realizację odcinka S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi węzeł Łódź Teofilów – Słowik.