Raport Tygodniowy nr 171

W tygodniu od 16 do 22 stycznia wykonane zostały prace dotyczące:

 1. Opracowywania, aktualizacji i sukcesywnego przekazywania do Inżyniera projektów wykonawczych (PW).
 2. Prowadzenia nadzoru autorskiego, przekazywania do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA): otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie w zakresie branży melioracyjnej, aktualizację rozwiązań na rowie RBN3.
 3. Udziału (w trybie wideokonferencji) w Radzie Budowy nr 40 w dniu17 stycznia 2023 roku.
 4. Realizacji prac budowlanych w obszarze węzła Emilia.

Raport Tygodniowy nr 170

W tygodniu od 9 do 15 stycznia 2023 r. prowadzono prace związane z:

 1. Opracowywaniem, aktualizacją i sukcesywnym przekazywaniem do Inżyniera projektów wykonawczych (PW) wraz z przedmiarami robót.
 2. Prowadzeniem nadzoru autorskiego, przekazywaniem do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego.
 3. Analizą uwag i oczekiwanie na kompletne i spójne uwagi do projektu Stałej Organizacji Ruchu i na zatwierdzenie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.
 4. Prowadzeniem prac budowlanych

Raport Tygodniowy nr 169

W tygodniu od 2 do 8 stycznia 2023 r. zostały wykonane poniższe prace:

 1. Przekazano Wykonawcy kopie wraz z wersją elektroniczną egzemplarzy PW opieczętowanych przez Inżyniera do realizacji – dla zakresu Węzła Emilia:
  •   Zasilania energetyczne,
  •   Przebudowa kolizji elektroenergetycznych wł. GDDKiA,
  •   Kanał technologiczny,   Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej GDDKiA do SPO „Emilia”
 2. Przekazano Wykonawcy Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – Zieleń – Węzeł Emilia: D-09.06.01. Sadzenie drzew i krzewów
 3. Prowadzono nadzór autorski, przekazywano do Inżyniera Karty Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego.
 4. Przekazano korektę rysunku – rysunek nr 2.1 Plan sytuacyjny Węzła Emilia – PW Stała Organizacja Ruchu.
 5. Czasowa organizacja ruchu:

Raport Tygodniowy nr 168

Raport tygodniowy za okres sprawozdawczy od 26 grudnia 2022 r. do 1 stycznia 2023 r.:

 1. Kontynuowanie prac związanych z opracowywaniem projektów wykonawczych: drogowy, mostowe, branżowe.
 2. Prowadzenie nadzoru autorskiego – przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA), analiza ewentualnych uwag do kart nadzoru.
 3. Otrzymano od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym – Węzeł Emilia.

Raport Tygodniowy nr 167

W tygodniu od 19 do 25 grudnia 2022 r. wykonano prace związane z:

 1. Udziałem (w trybie wideokonferencji) w Radzie Budowy nr 40 w dniu
  20 grudnia 2022 roku.
 2. Monitorowaniem procedury zatwierdzania KSZR oraz Projektu stałej organizacji ruchu, w tym także dla zakresu Węzła Emilia.
 3. Prowadzeniem nadzoru autorskiego (przekazywaniem Kart Nadzoru Autorskiego).
 4. Analizowaniem uwag, wyjaśnianiem ewentualnych uwag do projektów wykonawczych i innych dokumentacji – zarówno od Inżyniera, Zamawiającego, jak i gestorów sieci, urzędów.
 5. Prowadzeniem prac budowlanych. Zaawansowanie prac wynosi obecnie:
  • roboty drogowe: 75,73%
  • roboty branżowe: 77,33 %
  • obiekty inżynierskie: 98,80%

Raport Tygodniowy nr 166

W tygodniu od 12 do 18 grudnia 2022 r. zostały wykonane prace w zakresie:

 1. Prowadzenia nadzoru autorskiego, przekazywania do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA):
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie KNA (N) w zakresie aktualizacji rozwiązań przepustów na rowie RBN5
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie KNA (N) w zakresie przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej GDDKiA do SPO „Emilia”
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie KNA (N) w zakresie aktualizacji rozwiązań przepustów na rowie PBN5
  • przekazano do Wykonawcy KNA (N) w zakresie aktualizacji rozwiązań na rowie RBN3 – studnie
 2. Zatwierdzenia do realizacji dla PW Zamienny – Kanał Technologiczny dla węzła Emilia.
 3. Zatwierdzenia do realizacji dla PW Zamienny – Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej GDDKiA do SPO „Emilia.
 4. Zatwierdzenia do realizacji dla PW Zamienny Przebudowa kolizji elektroenergetycznych wł. GDDKiA dla węzła Emilia.
 5. Przekazania do Wykonawcy dokumentów do pozwolenia na użytkowanie dla: MS-31, WS-30, MS-29, WS-28, WD-12, WD-7, P-P17.1, P-P16, PDR-7.1.
 6. Udziału (w trybie wideokonferencji) w Radzie Budowy nr 39 w dniu 13 grudnia 2022 roku.
 7. Postęp prac

Raport Tygodniowy nr 165

W tygodniu od 5 do 11 grudnia 2022 r. wykonano prace związane z:

 1. Otrzymaniem od Inżyniera zatwierdzenie PW Stała Organizacja Ruchu, Przekazano oryginał Klauzuli do Projektu Stałej Organizacji Ruchu w kontraktowej ilości egzemplarzy.
 2. Przekazaniem Wykonawcy Specyfikacje / rewizje Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB):
  • M.18.01.03 – dylatacje stalowe z wkładką neoprenową dla obiektu WK-10
  • D.04.03.01 – oczyszczanie i skropienie warstw konstrukcyjnych
  • oświetlenie drogowe – budowa i przebudowa (otrzymane do realizacji)
 3. Prowadzeniem nadzoru autorskiego, przekazywaniem do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego:
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie KNA (N) w zakresie szczegółu umocnienia skarp w rejonie wysięków,
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie KNA (N) w zakresie przebudowy kolizji elektroenergetycznych wł. GDDKiA,
  • przekazano KNA (N) w zakresie zaprojektowania nowego przewodu drenażowego,
  • przekazano KNA (N) w zakresie ulepszonego podłoża w ciągu jezdni dodatkowej D22-1 od km 1+100 do km 1+190.82,
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzone KNA (N) w zakresie trasy głównej na odcinku od km 15+785.00 do km 15+907.50 – zmiana materiału ścieku korytkowego,
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie KNA (N) w zakresie drogi gminnej nr DG1080E.
 4. Udziałem (w trybie wideokonferencji) w Radzie Technicznej nr 88 w dniu
  6 grudnia 2022 roku.
 5. Postęp prac:

Raport Tygodniowy nr 164

W tygodniu od 28.11.2022 do 04.12.2022 wykonano prace związane z:

 1. Opracowywaniem, aktualizacją i sukcesywnym przekazywaniem do Inżyniera projektów wykonawczych: konstrukcja oporowa – mur oporowy K-4, oświetlenie drogowe węzeł Emilia.
 2. Analizowaniem uwag Inżyniera do Specyfikacji Technicznych, sukcesywnym ich przekazywaniem do Inżyniera: M.15.03.05 – przeciwspadek z asfaltu lanego
 3. Prowadzeniem nadzoru autorskiego, przekazywaniem do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego: DK91 i L08L – krawężnik kamienny, aktualizacja rozwiązań dla ekranów akustycznych pełniących funkcję ogrodzenia, rzędne przepustu na rowie RBN5, projekt przewodu drenażowego.
 4. Monitorowaniem zatwierdzenia projektu Stałej Organizacji Ruchu.
 5. Udziałem w Radzie Technicznej nr 87 w dniu 29 listopada 2022 r.
 6. Kontynuowano roboty budowlane. Postęp prac:

Raport Tygodniowy nr 163

W tygodniu od 21.11.2022 do 27.11.2022 wykonano prace związane z:

 1. Przekazaniem w kontraktowej ilości egzemplarzy do zatwierdzenia do realizacji PW Ekrany akustyczne.
 2. Zatwierdzeniem do realizacji dla PW Zasilania energetyczne.
 3. Zatwierdzeniem PW Zamienny + PR Drogi rev. 2 dla Węzła Emilia.
 4. Analizowaniem uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych.
  • D-05.03.23 zjazdy do zbiorników
  • D.09.06.01 sadzenie drzew i krzewów
 5. Prowadzeniem nadzoru autorskiego.
 6. Postęp robót:

Raport Tygodniowy nr 162

W tygodniu od 14 do 20 listopada 2022 r. wykonano prace związane z:

 1. Opracowywaniem, aktualizacją i sukcesywnym przekazywaniem do Inżyniera projektów wykonawczych.
 2. Analizowaniem uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywnym przekazywaniem do Inżyniera specyfikacji technicznych:
  • D-09.01.01 sadzenie drzew i krzewów
  • D-07.01.01 oświetlenie drogowe – budowa i przebudowa
 3. Prowadzeniem nadzoru autorskiego, przekazywaniem do Inżyniera Kart Nadzoru Autorskiego (KNA)
 4. Monitorowaniem zatwierdzenia przez GDDKiA O/Łódź zaktualizowanego projektu Stałej organizacji ruchu (SOR).
 5. Udziałem (w trybie wideokonferencji) w Radzie Budowy nr 38 w dniu 16 listopada 2022 roku.
 6. Postęp prac: