Tygodniowy Raport nr 21

W tygodniu od 2 do 8 marca wykonano następujące prace:

1. Przekazano do Biura Inżyniera mapę do celów projektowych.
2. Projektant przystąpił do realizacji Projektu podziału działek.
3. Pozyskiwano i analizowano warunki techniczne od zarządców i gestorów sieci sanitarnych, sieci wodociągowych, sieci grzewczych, sieci gazowych, sieci teletechnicznych, sieci elektroenergetycznych, które nadal pozostają bez decyzji.
4. Opracowywano projekty budowlane branżowe.
5. Złożono do Biura Inżyniera korektę Projektu Inwentaryzacji Zieleni i Gospodarki Zielenią.
6. Dokonano analizy parametrów i prac związanych z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
7. Kontynuowano prace związane z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego, mostowego oraz pozostałych branż, na bieżąco wprowadzano uwagi Inżyniera.
8. W dniu 03 marca 2020 roku odbyło się spotkanie z PKP PLK SA ZLK w Łodzi ws. obiektu WK-PGD-10 z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy, Projektanta, uzgodniono rozwiązania konstrukcyjne dla obiektu.
9. Opracowywano specyfikacje techniczne i wprowadzano uwagi Inżyniera do już opracowanych treści.

Tygodniowy Raport nr 20

W tygodniu od 24 lutego do 1 marca wykonano następujące prace:

1. Pozyskiwanie i analiza warunków technicznych od zarządców i gestorów sieci sanitarnych, sieci wodociągowych, sieci grzewczych, sieci gazowych, sieci teletechnicznych, sieci elektroenergetycznych, które nadal pozostają bez decyzji.
3. Opracowywanie projektów budowlanych branżowych. Przekazanie do uzgodnień ww. dokumentacji do poszczególnych gestorów i instytucji.
4. Praca nad szczegółowym dokumentem inwentaryzacji przyrodniczej po dokonaniu badań terenowych.
5. Analiza parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
6. Kontynuacja prac związanych z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego i mostowego oraz pozostałych branż.
7. Kontynuacja prac nad opracowaniem materiałów do uzyskania zgód wodno-prawnych.
8. Analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb dla geotechnicznych warunków posadowienia obiektów; wykonywanie badań terenowych i ich finalizowanie.
9. Analiza dokumentacji w zakresie kolizji branżowych.
10. Analiza rozwiązań dla konstrukcji oporowych.
11. Analiza parametrów obiektów inżynieryjnych pod kątem środowiskowym.
12. Analiza rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie wzmocnień podłoża gruntowego.
13. Opracowywanie specyfikacji technicznych i wprowadzanie uwag Inżyniera Kontraktu do już opracowanych specyfikacji technicznych.
14. Analiza akustyczna i lokalizacja ekranów akustycznych.

Tygodniowy Raport nr 19

W tygodniu od 17 do 23 lutego wykonano następujące prace:

1. Prace nad rozwiązaniami w zakresie linii rozgraniczających.
2. Pozyskiwanie warunków technicznych od zarządców i gestorów sieci sanitarnych, sieci wodociągowych, sieci grzewczych, sieci gazowych, sieci teletechnicznych, sieci elektroenergetycznych, które nadal pozostają bez decyzji.
3. Opracowywanie projektów budowlanych branżowych. Przekazanie do uzgodnień ww. dokumentacji do poszczególnych gestorów i instytucji.
4. Praca nad szczegółowym dokumentem po dokonaniu badań terenowych
w okresie wiosennym 2020 r.
5. Analiza i wprowadzanie uwag Inżyniera Kontraktu do dokumentacji inwentaryzacji zieleni.
6. Analiza parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
7. Kontynuacja prac związanych z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego i mostowego oraz pozostałych branż.
8. Kontynuacja prac nad opracowaniem materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych.
9. Analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb dla geotechnicznych warunków posadowienia obiektów; wykonywanie badań terenowych i ich finalizowanie.
10. Analiza dokumentacji w zakresie kolizji branżowych.
11. Analiza rozwiązań dla konstrukcji oporowych.
12. Analiza parametrów obiektów inżynieryjnych pod kątem środowiskowym.
13. Analiza rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie wzmocnień podłoża gruntowego.
14. Opracowywanie specyfikacji technicznych i wprowadzanie uwag Inżyniera Kontraktu do już opracowanych specyfikacji technicznych.
15. Analiza akustyczna i lokalizacja ekranów akustycznych.Tygodniowy Raport nr 18

W tygodniu od 10 do 17 lutego 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Analiza mapy do celów projektowych. Uwagi i weryfikacja.
 2. Pozyskiwano warunki techniczne od Gestorów i Zarządców, które dotąd nie zostały wydane, a następnie poddano je analizie.
 3. Opracowywano projekty budowlane branżowe oraz przekazano je do uzgodnień do Gestorów i Zarządców.
 4. Przygotowywanie szczegółowego raportu z dokonanych badań terenowych inwentaryzacji przyrodniczej w okresie wiosennych 2020 r.
 5. Przeprowadzono analizę i wprowadzono uwagi Inżyniera Kontraktu do dokumentacji inwentaryzacji zieleni.
 6. Przeprowadzono analizę parametrów i prowadzono prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
 7. Kontynuowano prace związane z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego i mostowego oraz pozostałych branż. Wprowadzono uwagi Stron oraz przygotowano materiały do wydania opinii ZRID.
 8. Kontynuowano prace nad opracowaniem materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych.
 9. Przeprowadzono analizę zakresów badań terenowych dotyczących geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywano badania terenowe, a część z nich zakończono.
 10. Dokonano analizy dokumentacji w zakresie kolizji branżowych.
 11. Dokonano analizy rozwiązań dla konstrukcji oporowych.
 12. Dokonano analizy parametrów obiektów inżynieryjnych pod kątem środowiskowym.
 13. Dokonano analizy rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie wzmocnień podłoża gruntowego.
 14. Opracowywano specyfikacje techniczne i wprowadzano uwagi Inżyniera Kontraktu do już opracowanych specyfikacji technicznych.
 15. Dokonano analizy akustycznej i analizy lokalizacji ekranów akustycznych.

Tygodniowy Raport nr 17

W tygodniu od 3 do 9 lutego 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Przekazanie Inżynierowi map do celów projektowych. Weryfikacja przez Inżyniera.
 2. Pozyskiwano warunki techniczne od Gestorów i Zarządców, które dotąd nie zostały wydane, a następnie poddano je analizie.
 3. Opracowywano projekty budowlane branżowe.
 4. Dokonano badania terenowe inwentaryzacji przyrodniczej w okresie wiosennych 2020 r. Trwa przygotowanie szczegółowego raportu.
 5. Przeprowadzono analizę i wprowadzono uwagi Inżyniera Kontraktu do dokumentacji inwentaryzacji zieleni.
 6. Przeprowadzono analizę parametrów i prowadzono prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
 7. Kontynuowano prace związane z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego i mostowego oraz pozostałych branż.
 8. Kontynuowano prace nad opracowaniem materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych.
 9. Przeprowadzono analizę zakresów badań terenowych dotyczących geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywano badania terenowe, a część z nich zakończono.

Tygodniowy raport nr 16

W tygodniu od 27 stycznia do 2 lutego 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Przekazanie Inżynierowi map do celów projektowych. Weryfikacja przez Inżyniera.
 2. Pozyskiwanie warunków technicznych od Gestorów i Zarządców – dotyczy tych warunków, które dotąd nie zostały wydane, a następnie ich analiza.
 3. Opracowywanie projektów budowlanych branżowych.
 4. Inwentaryzacja przyrodnicza przekazana do biura Inżyniera do przeglądu w dniu 10.01.2020. Trwa weryfikacja.
 5. Analiza i wprowadzanie uwag Inżyniera Kontraktu do przedmiotowej dokumentacji.
 6. Analiza parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
 7. Kontynuacja prac związanych z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego
  i mostowego oraz pozostałych branż.
 8. Kontynuacja prac nad opracowaniem materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych.
 9. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywanie badań terenowych i ich finalizowanie. Kontynuacja opracowywania dokumentacji.

Tygodniowy raport nr 15

W tygodniu od 20 do 26 stycznia 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Przekazanie Inżynierowi map do celów projektowych (z terenów m. Łódź; z terenów powiatu zgierskiego; z terenu zamkniętego PKP położonego w obszarze powiatu zgierskiego)
 2. Pozyskiwanie warunków technicznych od Gestorów i Zarządców – dotyczy tych warunków, które dotąd nie zostały wydane, a następnie ich analiza.
 3. Opracowywanie projektów budowlanych branżowych.
 4. Inwentaryzacja przyrodnicza przekazana do biura Inżyniera do przeglądu w dniu 10.01.2020. Trwa weryfikacja.
 5. Analiza i wprowadzanie uwag Inżyniera Kontraktu do przedmiotowej dokumentacji.
 6. Analiza parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
 7. Kontynuacja prac związanych z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego i mostowego oraz pozostałych branż.
 8. Kontynuacja prac nad opracowaniem materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych.
 9. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywanie badań terenowych i ich finalizowanie. Kontynuacja opracowywania dokumentacji.

Tygodniowy Raport nr 14

W tygodniu od 13 do 19 stycznia 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Uzyskanie zatwierdzenia mapy do celów projektowych dla m. Łódź.
 2. Uzyskanie zatwierdzenia mapy do celów projektowych dla powiatu zgierskiego.
 3. Uzyskanie zatwierdzenia mapy do celów projektowych – na teren kolejowy.
 4. Uzyskanie wypisów z EGIB – m. Łódź i powiatu zgierskiego.
 5. Opracowywanie modelu terenu.
 6. Pozyskiwanie warunków technicznych od Gestorów i Zarządców, którzy jeszcze nie wydali dokumentów.
 7. Opracowywanie projektów budowlanych branżowych.
 8. Wprowadzanie uwag Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego do projektu budowlanego.
 9. Kontynuacja prac nad opracowaniem materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych.
 10. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywanie badań terenowych i ich finalizowanie. Kontynuacja opracowywania dokumentacji.

Tygodniowy Raport nr 13

W tygodniu od 7 do 12 stycznia 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Uzyskanie zatwierdzenia mapy do celów projektowych dla m. Łódź, uzyskanie zatwierdzenia mapy do celów projektowych dla powiatu zgierskiego, uzyskanie zatwierdzenia mapy do celów projektowych – na teren kolejowy, uzyskanie wypisów z EGIB – m. Łódź, uzyskanie wypisów dla powiatu zgierskiego. Opracowywanie modelu terenu.
 2. Pozyskiwanie warunków technicznych od Gestorów i Zarządców – dotyczy tych warunków, które dotąd nie zostały wydane, a następnie ich analiza.
 3. Opracowywanie projektów budowlanych branżowych.
 4. Przekazanie inwentaryzacji przyrodniczej do biura Inżyniera.
 5. Analiza i wprowadzanie uwag Inżyniera Kontraktu do dokumentacji inwentaryzacji zieleni.
 6. Kontynuacja prac nad opracowaniem materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych.
 7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywanie badań terenowych i ich finalizowanie. Kontynuacja opracowywania dokumentacji.

Postęp prac – grudzień 2019

Prace wykonane w grudniu 2019 r.:

 • Kontynuacja prac związanych z pozyskiwaniem mapy do celów projektowych wraz z wykonywaniem pomiarów w terenie. Dokończenie prac terenowych w zakresie mapy. Dokończenie operatu technicznego dla m. Łodzi i m. Zgierza oraz złożenie go. Przygotowywanie do złożenia mapy na terenach zamkniętych (PKP). Oklauzulowanie map dla m. Łódź, powiatu zgierskiego i terenu kolejowego. Przekazanie oklauzulowanych map na styczeń 2020 r.
 • Uzyskanie wpisów z EGIB dla m. Łodzi i powiatu zgierskiego.
 • Pozyskiwanie wniosków do wydania warunków od zarządców dróg dla branży drogowej i ich analiza.
 • Kontynuacja prac związanych z uzyskiwaniem warunków technicznych od Gestorów i Zarządców sieci oraz ich analiza.
 • Kontynuacja prac związanych z opracowywaniem projektów budowlanych branżowych.
 • Kontynuacja i finalizacja prac związanych z inwentaryzacją przyrodniczą oraz analiza materiałów i bieżących założeń projektowych celem aktualizacji i wykonania projektu zieleni. Przekazanie dokumentacji Inwentaryzacji przyrodniczej.
 • Analizy parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
 • Kontynuacja prac związanych z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego i mostowego.
 • Prace związane z opracowywaniem materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych.
 • Analiza zakresów geotechnicznych badań terenowych. Zakończenie badań terenowych gruntu w zakresie wytypowanym do wzmocnień. Kontynuacja opracowywania dokumentacji.
 • Kontynuacja prac związanych z opracowaniem wielobranżowego projektu budowlanego do wniosku o wydanie decyzji ZRID.
 • Rozpoczęcie prac przygotowawczych w zakresie usunięcia drzew i krzewów.