Umowa z Konsultantem firmą Lafrentz Polska Sp. z o.o.

W dniu 23.09.2019 r. została podpisana umowa z Konsultantem firmą Lafrentz Polska Sp. z o.o. na  pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem oraz na pełnienie nadzoru nad realizacją i na zarządzanie zadaniami dodatkowymi dla Kontraktu: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. B – Odcinek II węzeł Łódź Teofilów (bez węzła) – DK91 w m Słowik”. W ramach podpisanej Umowy Konsultant będzie pełnił funkcję Inżyniera polegającą w szczególności na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzorze inwestorskim nad pracami projektowymi oraz robotami, a także współpracy z Zamawiającym. W ramach Usługi Konsultant zapewni nadzór nad realizacją prac projektowych i robót zgodnie z Kontraktem w szczególności odnośnie jakości robót, zapewniającej prawidłowe przyszłe funkcjonowanie i obsługą obiektów przez Zamawiającego, odbioru robót, koordynacją wszystkich czynności związanych z realizacją Kontraktu aż po ostateczne rozliczenie Kontraktu.