Tygodniowy raport nr 5

Raport z postępu prac przedstawia prace, które zostały wykonane w tygodniu od 11 do 18 listopada 2019 r.

 • Mapa do celów projektowych:

Kontynuacja prac związanych z pozyskiwaniem mapy do celow projektowych, wykonywanie pomiarów w terenie.

 • Uzyskanie warunków technicznych od zarządców i gestorów sieci sanitarnych, sieci wodociągowych, sieci grzewczych, sieci gazowych, sieci teletechnicznych, sieci elektroenergetycznych:

Opracowywanie materiałów do uzyskania warunków technicznych oraz pozyskiwanie warunków technicznych od Gestorów i Zarządców.

 • Inwentaryzacja przyrodnicza:

Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją przyrodniczą.

 • Opracowanie i aktualizacja inwentaryzacji zieleni: Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją zieleni.
 • Ponowny Raport Oddziaływania na środowisko:

Analiza parametrów i prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.

 • Projekt budowalny do uzyskania opinii, uzgodnień:

Prace związane z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego i mostowego do uzyskania opinii/uzgodnień\ i pozwoleń: plany sytuacyjne, niwelety, przekroje, opisy, granice projektowanego pasa drogowego i przekazanie ww. dokumentacji Wykonawcy.

Przekazanie Wykonawcy projektu budowlanego branży drogowej do uzgodnień ( plany sytuacyjne, niwelety, przekroje, opisy, granice pasa drogowego).

 • Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – stan zaawansowania: Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych/analiza zakresów badań terenowych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywanie badań terenowych.
 • Ponadto, w okresie sprawozdawczym trwały prace związane z:
  • analizą dokumentacji w zakresie kolizji branżowych,
  • analizą rozwiązan dla konstrukcji oporowych,
  • analizą parametrów obiektów inżynieryjnych pod kątem środowiskowym,
  • projektowaniem konstrukcji zbiorników retencyjnych,
  • przygotowywaniem materiałów do wykonania aktualizacji prognozy ruchu,
  • przygotowywaniem wariantów niwelety dla drogi S14 na styku zadania A i B i przekazanie trzech wariantów do analizy na spotkaniu w dniu 12 listopada 2019 r. z lnwestorem, dokonano wyboru wariantu nr 3,
  • analizy rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie wzmocnień podłoża gruntowego,
  • opracowanie Analizy i Prognozy Ruchu.