Tygodniowy Raport nr 18

W tygodniu od 10 do 17 lutego 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Analiza mapy do celów projektowych. Uwagi i weryfikacja.
 2. Pozyskiwano warunki techniczne od Gestorów i Zarządców, które dotąd nie zostały wydane, a następnie poddano je analizie.
 3. Opracowywano projekty budowlane branżowe oraz przekazano je do uzgodnień do Gestorów i Zarządców.
 4. Przygotowywanie szczegółowego raportu z dokonanych badań terenowych inwentaryzacji przyrodniczej w okresie wiosennych 2020 r.
 5. Przeprowadzono analizę i wprowadzono uwagi Inżyniera Kontraktu do dokumentacji inwentaryzacji zieleni.
 6. Przeprowadzono analizę parametrów i prowadzono prace związane z przygotowaniem materiałów do ponownego raportu oddziaływania na środowisko.
 7. Kontynuowano prace związane z opracowywaniem projektu budowlanego drogowego i mostowego oraz pozostałych branż. Wprowadzono uwagi Stron oraz przygotowano materiały do wydania opinii ZRID.
 8. Kontynuowano prace nad opracowaniem materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych.
 9. Przeprowadzono analizę zakresów badań terenowych dotyczących geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych dla poszczególnych branż w nawiązaniu do wskazanych potrzeb, wykonywano badania terenowe, a część z nich zakończono.
 10. Dokonano analizy dokumentacji w zakresie kolizji branżowych.
 11. Dokonano analizy rozwiązań dla konstrukcji oporowych.
 12. Dokonano analizy parametrów obiektów inżynieryjnych pod kątem środowiskowym.
 13. Dokonano analizy rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie wzmocnień podłoża gruntowego.
 14. Opracowywano specyfikacje techniczne i wprowadzano uwagi Inżyniera Kontraktu do już opracowanych specyfikacji technicznych.
 15. Dokonano analizy akustycznej i analizy lokalizacji ekranów akustycznych.