Tygodniowy Raport nr 33

W tygodniu od 25 do 31 maja 2020 r. wykonano następujące prace:

1. Kompletowano dokumentację projektową niezbędną do przekazania kontraktowej ilości egzemplarzy.
2. Analizowano tryb postępowania wz. z korespondencją w zakresie podziałów działek na terenach zamkniętych.
3. Uzyskano korekty warunków technicznych, które przekazano gestorom sieci celem uzgodnienia projektu budowlanego dot. przebudowy kolizji elektroenergetycznych 110kV.
4. Opracowano odpowiedzi na wszystkie uwagi Inżyniera i Zamawiającego do projektu budowlanego branżowego – po posiedzeniu ZOPI.
5. Trwa uzgadnianie projektów branżowych przez gestorów.
6. Otrzymano ostatnie zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych i lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.
7. Finalizowanie prac w terenie w zakresie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
8. Trwa procedura ZOPI – odbyło się drugie posiedzenie zespołu.