Tygodniowy Raport nr 38

W tygodniu od 29 czerwca do 5 lipca 2020 wykonano następujące prace:

  1. Monitorowanie procedury uzyskiwania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie i likwidacje urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
  2. Wprowadzanie uwag do Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.
  3. Uzupełnienie wniosku o ZRID o zarejestrowaną mapę z projektem podziałów nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych oraz o zarejestrowane mapy z projektem podziałów nieruchomości wraz z wykazami zmian gruntowych. Przekazanie map podziałowych do Inżyniera i Zamawiającego.
  4. Opracowywanie projektów wykonawczych.
  5. Opracowywanie specyfikacji technicznych.
  6. Analizowanie uwag do projektu konstrukcji nawierzchni.
  7. Monitorowanie procedury opiniowania projektu stałej organizacji ruchu.