Tygodniowy Raport nr 42

W tygodniu od 27 lipca do 2 sierpnia 2020 r. wykonano następujące prace:

  1. Opracowywano i sukcesywnie przekazywano do Inżyniera, projekty wykonawcze (PW) oraz przedmiary w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej.
  2. Opracowywano i przekazywano kolejne  specyfikacje techniczne oraz wprowadzano uwagi Inżyniera i Zamawiającego do już opracowanych specyfikacji technicznych.
  3. Analizowano i wprowadzano uwagi do projektów wykonawczych zawartych w otrzymanych opiniach i uzgodnieniach.
  4. Analizowano i opracowywano projekt wzmocnień podłoża.
  5. Monitorowano procedury w zakresie uzyskania odpowiedzi z właściwych miejscowo urzędów ws. potwierdzenia poprawności wykonanej klasyfikacji akustycznej obszarów podlegających ochronie akustycznej dla terenów sąsiadujących z analizowanym przedsięwzięciem.
  6. Analizowano uwagi zawarte w uzyskanych opiniach do Projektu Stałej Organizacji Ruchu – PSOR.
  7. Uzyskano uzgodnienie (zatwierdzenie) kilku projektów wykonawczych przebudowy kolizji teletechnicznych, uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy kabla od jednej ze spółek, oraz projektu wykonawczego przebudowy jednej z kolizji elektroenergetycznych 110 kV.
  8. Analizowano uwagi Inżyniera do Projektu Konstrukcji Nawierzchni.
  9. Analizowano uwagi Inżyniera i Zamawiającego do raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko.