Tygodniowy Raport nr 48

W tygodniu od 7 września do 13 września opracowywano i sukcesywnie przekazywano do zatwierdzenia projekty wykonawcze (PW) oraz przedmiary w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej:

 1. Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia wraz z przedmiarem .
 2. Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia wraz z przedmiarem.
 3. Budowa przepustu technologicznego PGE wraz z przedmiarem.
 4. Przepusty-suche przejścia dla zwierząt małych i płazów-P-P17.1 wraz z przedmiarem.
 5. Projekt Konstrukcji Nawierzchni – rewizja nr 4.
 6. Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego – Wzmocnienie powierzchniowe.
 7. Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego – Wzmocnienie wgłębne.
 8. Kanał technologiczny wraz z przedmiarem.

Ponadto prowadzono nadzór autorski i przekazywano Karty Nadzoru Autorskiego wraz z rysunkami projektu wykonawczego:

 1. KNA nr  5 rev.1 – Przebudowa sieci wodociągowej.
 2. KNA nr 7 rev.1 – Węzeł Emilia, trasa główna S14 wraz z dodatkowymi jezdniami na odcinku km 1+800 do 3+600.
 3. KNA nr 11 –  trasa główna S14 wraz z dodatkowymi jezdniami na odcinku km 14+300 do 16+343,29.
 4. KNA nr 16 – jezdnie dodatkowe D17, D18, D19, D22-1, D22-2, D25, D26 (do km 0+600), do zbiornika nr 15.

W ramach postępowania administracyjnego, mającego na celu wydanie decyzji administracyjnych (decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej), trwa monitorowanie procedury postępowania administracyjnego oraz wyjaśnianie na bieżąco zapytań Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego zgłaszanych Projektantowi.