Tygodniowy Raport nr 49

W tygodniu od 14 do 20 września 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Monitorowane były procedury postępowania administracyjnego oraz wyjaśniano na bieżąco zapytania Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
 2. Analizowano uwagi Inżyniera dotyczące Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem. 
 3. Prowadzono nadzór autorski i przekazywano Karty Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego.
 4. Przekazywano do uzgodnień projekty wykonawcze branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, sanitarnej, gazowej oraz monitorowano procedury ich uzyskiwania.
 5. Wykonano prace związane z uzgodnieniami Projektów Tymczasowych Organizacji Ruchu.
 6. Wykonano prace związane z wykonaniem Programów Zapewnienia Jakości.
 7. Analizowano uwagi Inżyniera do Projektu Stałej Organizacji Ruchu (PSOR).
 8. Opracowywano i przekazywano specyfikacje techniczne oraz wprowadzano uwagi Inżyniera / Zamawiającego do już opracowanych specyfikacji technicznych.
 9. Trwało opracowywanie i sukcesywne przekazywanie przez Projektanta do Wykonawcy a następnie do Inżyniera, projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej: 
 • PW wraz z przedmiarem – Przebudowa sieci wodociągowej GZK Dąbrówka
 • PW wraz z przedmiarem  – Przebudowa sieci wodociągowej PZD Łódź
 • PW wraz z przedmiarem – Przebudowa urządzeń wodnych i cieków
 • PW wraz z przedmiarem – Budowa przepustu technologicznego PGE
 • PW wraz z przedmiarem – Przepusty-suche przejścia dla zwierząt małych i płazów
 • PW wraz z przedmiarem – Przebudowa kolizji elektroenergetycznych SN
 • PW wraz z przedmiarem – Przebudowa kolizji elektroenergetycznych nN
 • PW wraz z przedmiarem – Przebudowa kolizji elektroenergetycznych – właściciele prywatni
 • PW wraz z przedmiarem – WS-30- wiadukt nad drogą gminną 161080E (ul. Klinowa)