Tygodniowy Raport nr 53

W tygodniu od 12 do 18 października 2020 r. wykonywane były następujące prace:

 1. Analizowanie otrzymanych w dniu 16.10.2020 uwag od Zespołu do spraw Środowiska Centali GDDKiA do Raportu Ponownej Oceny Odziaływania na Środowisko.
 2. Opracowywanie i bieżące przekazywanie specyfikacji technicznych dotyczących branży sanitarnej oraz mostowej.
 3. Monitorowanie procedury uzyskiwania uzgodnień.
 4. Analizowanie uwag Inżyniera do projektów wykonawczych wraz z przedmiarami dla PW branży sanitarnej, przebudowy urządzeń wodnych i cieków.
 5. Analizowanie uwag Inżyniera do Projektu Wykonawczego – Projekt wzmocnienia podłoża – Wzmocnienie powierzchniowe oraz Wzmocnienie wgłębne.
 6. Opracowywanie projektów czasowej organizacji ruchu.
 7. Prowadzenie nadzoru autorskiego.
 8. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie przez Projektanta do Wykonawcy a następnie do Inżyniera, projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej:
 • Projekt Konstrukcji Nawierzchni rev. 5 Tom 1 Nawierzchnie bitumiczne
 • WS-28 – Wiadukt nad drogą krajową 72 (ul. Aleksandrowska) – rewizja 02 
 • WS-30 – Wiadukt nad drogą gminną 161080E (ul. Klinowa) – rewizja 02
 • Katalog Detali Mostowych rewizja 02
 • Budowa przepustu technologicznego PGE – rewizja 01
 • Przebudowa urządzeń wodnych i cieków – rewizja 01