Tygodniowy Raport nr 54

W dniach od 19 do 25 października opracowywano i sukcesywnie przekazywano projekty wykonawcze (PW) oraz przedmiary w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej:

 1. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych Nn i SN – właściciele prywatni 
 2. Przebudowa kolizji elektroenergetycznych 110 Kv
 3. Branża tramwajowa – Sieć trakcyjna tramwajowa 
 4. Przepusty – suche przejścia dla zwierząt małych i płazów-P-P17.1
 5. Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego- Wzmocnienie wgłębne rewizja
 6. Torowisko tramwajowe
 7. Projekt konstrukcji nawierzchni – Tom 2. Nawierzchnie z mieszanek niezwiązanych

Ponadto:

 • Opracowywano dla Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego skorygowane projekty budowlane, stanowiące załączniki do wniosków o wydanie decyzji ZRID i o zatwierdzenie „zamiennego” PB.
 • Opracowywano i przekazywano specyfikacje techniczne dotyczące branży mostowej.
 • Prowadzono nadzór autorski: KNA nr  21 w zakresie Przebudowy sieci gazowych  wysokiego ciśnienia, KNA nr 22 – Przebudowa sieci wodociągowej dot. przebudowy W-15, W-24, W-26, KNA nr 18 – wiadukt WD-7 w ciągu drogi gminnej 120949E, KNA nr 19 – przepust P-P17.1-suche przejście dla zwierząt.
 • Monitorowano procedury uzyskiwania uzgodnień projektów wykonawczych branży elektroenergetycznej, sanitarnej.         
 • Analizowano uwagi Inżyniera do projektów wykonawczych wraz z przedmiarami dla PW branży sanitarnej.
 • Analizowano uwagi Inżyniera do Projektu Stałej Organizacji Ruchu (PSOR).
 • Opracowywano projekty czasowej organizacji ruchu, uzgadniano je z Wykonawcą, monitorowano procedury uzyskiwania opinii /uzgodnień projektów czasowej organizacji ruchu od zarządców dróg i policji.