Tygodniowy Raport nr 55

W dniach od 27 do 31 października wykonano następujące prace:

 1. W dniu 29 października 2020 roku Projektant wysłał do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dwa wnioski ZRID wraz z załącznikami z dostosowaniem do zakresu każdego z dwóch przedmiotowych wniosków (wniosek o wydanie decyzji ZRID / wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego).
 2. Przekazanie do Inżyniera i Zamawiającego Ponownego Raportu Oddziaływania na Środowisko w dniu 27.10.2020.
 3. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych:
  D.03.02.03 Budowa przepustu technologicznego,
  D.01.03.06A Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia,
  D.01.03.06B Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia
 4. Przekazanie Wykonawcy opinii Projektanta dot. Projektu Technologicznego – obiekt WS-28 – projekt konstrukcji ścianki szczelnej i projekt wzmocnień podłoża kolumnami DSM.
 5. Prowadzenie nadzoru autorskiego:
  KNA nr 17 rewizja 01 – S14 2+700-3+600, Przejazd awaryjny 2+820-2+920 oraz pozostałe drogi z podziałem na KR
  KNA nr 23 – Jezdnie dodatkowe D7B, D8, D26, D30
  KNA nr 24 – Trasa główna S14 na odcinku od km 3+600 do 14+300
 6. Monitorowanie procedury uzyskiwania uzgodnień projektów wykonawczych branży elektroenergetycznej, sanitarnej.
 7. Analizowanie uwag Inżyniera do projektów wykonawczych wraz z przedmiarami dla PW branży sanitarnej, gazowej oraz do specyfikacji technicznych.
 8. Opracowywanie projektów czasowej organizacji ruchu.
 9. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie przez Projektanta do Wykonawcy, a następnie do Inżyniera, projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej.