Tygodniowy Raport nr 57

W dniach 9-15 listopada 2020 r. wykonano poniższe prace:

 1. Przekazano do Inżyniera rewizję Projektu Wykonawczego – Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego – Wzmocnienie powierzchniowe.
 2. Analizowano uwagi zawarte w protokole z posiedzenia Zespołu Oceny Projektów Organizacji Ruchu.
 3. Analizowano Wyniki Audytu BRD.
 4. Analizowano uwagi Inżyniera do specyfikacji technicznych:
  D.01.03.06A Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia,
  D.01.03.06B Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia,
  R.02.01.01 Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek
 5. Przekazano opinię Projektanta dot. sposobu posadowienia przepustu P-P17.1 – suche przejście dla zwierząt
 6. Monitorowano procedurę uzyskiwania uzgodnień od gestorów sieci dla projektów wykonawczych branży elektroenergetycznej, sanitarnej, torowisko tramwajowe.
 7. Prowadzono prace związane z wykonaniem Programów Zapewnienia Jakości.