Tygodniowy Raport nr 58

W tygodniu od 16 do 22 listopada 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Analizowanie uwag zawartych w protokole z posiedzenia Zespołu Oceny Projektów Organizacji Ruchu – projekt stałej organizacji ruchu.
 2. Analizowanie Wyniku Audytu BRD.
 3. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych: D.01.03.06A Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia,
  D.01.03.06B Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia,
  R.02.01.01 Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek,
  D.03.02.02 Przebudowa kanalizacji sanitarnej,
  D.03.02.03 – Budowa przepustu technologicznego.
 4. Opracowywanie, wprowadzanie uwag oraz przekazywanie specyfikacji technicznych:
  BRANŻA DROGOWA
  D-04.02.02. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem,
  D-04.05.01.A. Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem,
  D-02.03.01. Wykonanie nasypów
  BRANŻA MOSTOWA
  M.13.03.05. Belki prefabrykowane, sprężone, typu T,
  M.13.03.04. Belki prefabrykowane sprężone typu „KUJAN” NG,
  M.18.02.01. Taśmy dylatacyjne,
  M.12.01.04. Kotwy talerzowe,
  M.16.01.06 Kolektor,
  M.16.01.08 Ściek przykrawężnikowy,
  M.16.01.11 Sączki odwadniające,
  M.16.01.12 Drenaż izolacji płyty,
  M.17.02.01 Łożyska elastomerowe,
  M.18.01.02 Dylatacje stalowe z wkładką,
  M.19.01.01 Krawężnik kamienny,
  M.15.02.01 Hydroizolacja zgrzewalna,
  M.17.01.01 Łożyska,
  M.19.01.05 Balustrady;
 5. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego oraz analizowanie uwag Inżyniera do KNA.
 6. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie przez Projektanta do Wykonawcy a następnie do Inżyniera, projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów w zakresie branży drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej.