Tygodniowy Raport nr 59

W tygodniu od 23 do 29 listopada 2020 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Otrzymanie stanowiska Wydziału Środowiska GDDKiA dotyczące Raportu Ponownej Oceny Oddziaływania na Środowisko.
 2. Analizowanie uwag zawartych w protokole z posiedzenia Zespołu Oceny Projektów Organizacji Ruchu – projekt stałej organizacji ruchu.
 3. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych:
  D.01.03.06A Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia,
  D.01.03.06B Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia,
  R.02.01.01 Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek
 4. Opracowywanie i przekazywanie specyfikacji technicznych, wprowadzanie uwag Inżyniera / Zamawiającego do już opracowanych specyfikacji technicznych:
  D-02.01.01. Wymiana gruntów
  D-01.03.01. Przebudowa  i  budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
  D-01.03.02. Przebudowa  i  budowa doziemnych kablowych linii elektroenergetycznych,
  D-10.12.01. Przebudowa i budowa stacji transformatorowych SN/nn,
  D-07.07.01. Oświetlenie drogowe – budowa i przebudowa,
  T-10.11.02. Budowa trakcji tramwajowej
  D.01.03.06B. Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia,
  D.01.03.06A. Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia
  M.12.01.04. Kotwy talerzowe,
  M.16.01.06 Kolektor odwodnienia,
  M.16.01.08 Ściek,
  M.16.01.11 Sączki odwadniające izolację,
  M.16.01.12 Drenaż izolacji płyty pomostu,
  M.17.02.02 Łożyska elastomerowe,
  M.18.01.02 Dylatacje stalowe z wkładką neoprenową,
  M.19.01.01 Krawężnik kamienny,
  M.13.03.05 Belki prefabrykowane typu T,
  M.13.03.04 Belki Kujan,
  M.12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy AIIIN,
  M.11.02.01 Wymiana gruntów,
  M.11.01.10 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie)
 5. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego.
 6. Monitorowanie procedury uzyskiwania uzgodnień od gestorów sieci.
 7. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży drogowej, konstrukcji nawierzchni, sanitarnej, gazowej, elektroenergetycznej:
 • PW wraz z przedmiarem Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia – rewizja 02 – przekazany do IK w dniu 27.11.2020r.
 • PW wraz z przedmiarem Przebudowa kolizji elektroenergetycznych SN-PGE Dystrybucja S.A – rewizja 01 – przekazany do IK w dniu 24.11.2020r.
 • PW wraz z przedmiarem Przebudowa kolizji elektroenergetycznych nN- rewizja 01 – przekazany do IK w dniu 24.11.2020r.
 • PW wraz z przedmiarem Sieć trakcyjna tramwajowa – rewizja 01- przekazany do IK w dniu 24.11.2020r.
 • PW wraz z przedmiarem Oświetlenie drogowe – przekazany do IK w dniu 24.11.2020r.