Tygodniowy Raport nr 60

W dniach 30 listopada do 6 grudnia 2020 r. wykonane zostały prace, związane z opracowywaniem i sukcesywnym przekazywaniem projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży drogowej, konstrukcji nawierzchni, sanitarnej, gazowej, elektroenergetycznej, jak wymieniono poniżej:

 • PW rev. 01 wraz z przedmiarami dla obiektów: WD-9 i WD-11
 • PW wraz z przedmiarem WS-13 – Wiadukt nad drogą powiatową 5136E (ul. Wiosny Ludów) – rewizja 00
 • PW wraz z przedmiarem w zakresie przepustów:
  Przepust rurowy PDR-7.1 na rowie RBN3 – rewizja 00
  Przepust rurowy PDR-16.1 na rowie RBN4 – rewizja 00
 • PW wraz z przedmiarem Likwidacji przyłączy kanalizacji sanitarnej – rewizja 01
 • PW wraz z przedmiarem Przebudowy kanalizacji sanitarnej WiK Zgierz – rewizja 01
 • PW wraz z przedmiarem Przebudowy kanalizacji deszczowej DPS Łódź – rewizja 01
 • PW wraz z przedmiarem Przebudowy kanalizacji deszczowej UM Zgierz- rewizja 01
 • PW wraz z przedmiarem Likwidacji przyłącza cieplnego – rewizja 01
 • PW wraz z przedmiarem – Zieleni – Projektowana zieleń – rewizja 00
 • PW wraz z przedmiarem Przebudowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia – rewizja 02
 • PW Projekt konstrukcji nawierzchni rev. 6 Tom 1. Nawierzchnie bitumiczne

Poza tym otrzymano warunkowe zatwierdzenie projektów wykonawczych w zakresie przebudowy, budowy oraz likwidacji kilkunastu przyłączy wodociągowych. Pozostałe prace:

 1. Prowadzenie nadzoru autorskiego – przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA), analiza uwag do kart nadzoru.
 2. Analizowanie uwag, wyjaśnianie uwag do projektów wykonawczych zarówno od Inżyniera, Zamawiającego, jak i gestorów sieci, urzędów etc.
 3. Procedowanie projektu czasowej organizacji ruchu dot. m.in. etapu zamknięcia ul. Witosa w Zgierzu oraz zamknięcia dla ruchu ul. Jedlickiej w Zgierzu.
 4. Monitorowanie procedury uzyskiwania uzgodnień od gestorów sieci.