Tygodniowy Raport nr 64

W dniach od 28 grudnia 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży drogowej.
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych: D.01.03.06B Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia.
 3. Przekazanie odpowiedzi na uwagi Inżyniera, Zamawiającego, Zespołu do spraw środowiska Centrali GDDKiA do Raportu o oddziaływaniu na środowisko .
 4. Monitorowanie procedury uzyskiwania uzgodnień w zakresie zatwierdzenia Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.
 5. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Wykonawcy Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  KNA nr 26 w zakresie Drogi S14 wraz z pozostałymi drogami
  KNA nr 27 w zakresie Trasy głównej S14 na odcinku od km 10+900 do 11+100
  KNA wraz z załącznikami graficznymi w zakresie obiektów: WS-13, MS-14, MS-21, MS-24, MD-26, MS-27, MS-29, MS-31
  KNA w zakresie Konstrukcji oporowej K-13
  KNA dla Przepustu P-P16 na rowie RBN4
 6. Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – Branża elektroenergetyczna, telekomunikacyjna:
 • Specyfikacja D-01.03.01A. Przebudowa  i  budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych 110kV i 220kV,
 • Specyfikacja D-01.03.01. Przebudowa  i  budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
 • Specyfikacja D-01.03.02. Przebudowa  i  budowa doziemnych kablowych linii elektroenergetycznych,
 • Specyfikacja T-10.11.02. Budowa trakcji tramwajowej,
 • Specyfikacja D-10.12.01. Przebudowa i budowa stacji transformatorowych SN/nn