Tygodniowy Raport nr 65

W tygodniu od 4 do 10 stycznia 2021 r. wykonano prace związane z:

  1. Opracowywaniem i sukcesywnym przekazywaniem projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży mostowej
  2. Analizowaniem uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych: D.01.03.06B Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia
  3. Prowadzeniem nadzoru autorskiego, przekazywaniem Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowaniem uwag Inżyniera do KNA.
  4. Monitorowaniem procedury uzyskiwania uzgodnień projektów wykonawczych branży elektroenergetycznej, sanitarnej, torowisko tramwajowe, w zakresie zatwierdzenia Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.
  5. Analizowaniem uwag Inżyniera do projektów wykonawczych wraz z przedmiarami dla PW drogowej, mostowej, branży sanitarnej, gazowej, zieleni; do specyfikacji technicznej
    D.01.03.06B Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia
  6. Monitorowaniem procedury uzyskiwania opinii / uzgodnień projektów czasowej organizacji ruchu od zarządców dróg, policji.