Tygodniowy Raport nr 66

W okresie od 4 stycznia do 10 stycznia 2021 wykonano następujące prace:

 1. Monitorowanie procedury w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim (ŁUW) uzyskiwania decyzji ZRID oraz zatwierdzenia „zamiennego” projektu budowlanego .
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych: D.01.03.06B Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego.
 4. Monitorowanie procedury uzyskiwania uzgodnień projektów wykonawczych branży elektroenergetycznej, sanitarnej, torowisko tramwajowe, w zakresie zatwierdzenia Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.
 5. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót: PW wraz z przedmiarem Ekrany akustyczne – wały ziemne rev. 01 – przekazany do IK w dniu 7.01.2021.
 6. Otrzymano warunkowe zatwierdzenie:
  • PW wraz z przedmiarami dla obiektów: WD-12, MD-16, MS-24 rev. 01, WS-3, WD-17, WD-23, MS-14, WS-25 rev. 01
  • PW wraz z przedmiarami Oświetlenie drogowe rev. 01
  • PW wraz z przedmiarami w zakresie:
   • Przebudowy sieci wodociągowej (W-16) ul. Okręglik w Łodzi rev. 01,
   • Przebudowy sieci wodociągowej (W-17) ul. Sokołowska w Łodzi rev. 01,
   • Przebudowy sieci wodociągowej (W-18) ul. Wronia w Łodzi rev. 01,
   • Przebudowy sieci wodociągowej ul. Kąkolowa w Łodzi (W-19) rev. 01,
   • Przebudowy sieci wodociągowej ul. Klinowa w Łodzi (W-24) rev. 01,
   • Przebudowy sieci wodociągowej (W-26) ul. Toeplitza w Łodzi rev. 01,
   • Przebudowy sieci wodociągowej WiK Zgierz rev.01
  • PW wraz z przedmiarem w zakresie Przebudowy urządzeń wodnych i cieków rev. 03.
  • PW wraz z przedmiarem w zakresie: Budowy przepustu technologicznego PGE rev. 02
  • PW wraz z przedmiarem w zakresie: Przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej GDDKiA do SPO „Emilia rev. 00”