Tygodniowy Raport nr 68

W tygodniu od 25 do 31 stycznia 2021 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej:
  • W dniu 28.01.2021 przekazanie rewizji 03 PW wraz z przedmiarem – Likwidacja przyłączy kanalizacji sanitarnej,
  • W dniu 26.01.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie – opieczętowany do realizacji – PW rev. 01 wraz z przedmiarami w zakresie: WS-13, przepust PDR-7.1, P-P16,
  • W dniu 27.01.2021 otrzymano od Inżyniera uwagi do PW Drogi rev. 01,
  • Otrzymano od Inżyniera warunkową akceptację Projektu koncepcyjnego zmiany konstrukcji i technologii wykonywania WK PGD-10.
  • W dniu 28.01.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie – opieczętowany do realizacji – PW wraz z przedmiarem w zakresie Torowiska tramwajowego rev. 01,
  • W dniu 28.01.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie – opieczętowany do realizacji – PW rev. 01 wraz z przedmiarami w zakresie: WS-3, MS-14, MD-16, WD-17, WD-23, MS-24,
  • W dniu 28.01.2021 otrzymano od Inżyniera uwagi do PW rev. 01 wraz z przedmiarem dla WS-25.
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych: D.01.03.06B Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia
 3. Przekazanie rewizji specyfikacji technicznych – Branża elektroenergetyczna i teletechniczna
  • D-01.03.09 – Budowa infrastruktury telematycznej,
  • D-01.03.01A – Przebudowa  i  budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych 110kV i 220kV.
 4. Przekazanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB):
  • M.11.03.02. Pale typu CFA,
  • M.13.03.06. Deski gzymsowe polimerobetonowe,
  • M.16.01.06. Kolektor odwodnienia,
  • M.16.01.08. Ściek przykrawężnikowy,
  • M.16.01.12. Drenaż izolacji płyty pomostu,
  • M. 20.03.09. Konstrukcje z blach falistych,
  • M.11.06.01. Próbne obciążenie pala metodą balastową,
  • M.11.08.06. Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego osłonięte elewacją z prefabrykowanych bloczków betonowych,
  • M.13.03.09. Przepust z prefabrykowanych elementów żelbetowych,
  • R.02.01.01 – Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek,
  • R.02.01.01 – Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek.
 5. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 28.01.2021 przekazano rewizję 01 KNA nr 32 w zakresie Przepustu P-P16 na rowie RBN4,
  • W dniu 28.01.2021 przekazano KNA (N) nr 3 w zakresie Przepustu P-P17.1 – suche przejście dla zwierząt,
  • W dniu 29.01.2021 przekazano KNA nr 41 w zakresie PGD-5 – Przejście górne dla zwierząt dużych, ,
  • W dniu 28.01.2021 otrzymano od Inżyniera brak zatwierdzenia dla KNA nr 32 w zakresie Przepustu P-P16 na rowie RBN4,
  • W dniu 29.01.2021 przekazano KNA (N) nr 4 w zakresie PGD-5 – Przejście górne dla zwierząt dużych,
  • W dniu 28.01.2021 przekazano KNA (N) nr 2 w zakresie Przepustu P-P16 na rowie RBN4
 6. Przekazanie opinii Projektanta dotyczącej projektu technologicznego – Wzmocnienie podłoża w technologii kolumn DSM – dojazdy WS-28 oraz MS-29