Tygodniowy Raport nr 70

W tygodniu od 8 do 14 lutego 2021 r. wykonywane były następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej:
  • w dniu 8.02.2021 przekazanie rewizji 03 PW wraz z przedmiarem w zakresie Budowa przepustu technologicznego PGE;
  • w dniu 9.02.2021 otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie (wraz z uwagami) do Projektu Wykonawczego – wzmocnienie podłoża gruntowego – Wzmocnienie wgłębne rev. 03,
  • w dniu 9.02.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie Projektu wzmocnienia podłoża gruntowego – Skarpy nasypów i wykopów rev. 02,
  • w dniu 10.02.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie PW wraz z przedmiarem Przebudowa kolizji elektroenergetycznych 220kV – PSE S.A., Dane gwarantowane rev. 01,
  • w dniu 9.02.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie PW Projekt konstrukcji nawierzchni – Tom 2 – Nawierzchnie z mieszanek niezwiązanych rev. 06,
  • w dniu 12.02.2021 otrzymano od Inżyniera PW wraz z przedmiarem WT-1 – Wiadukt tramwajowy nad drogą S14 rev. 01,
  • w dniu 12.02.2021 otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie (wraz z uwagami) do PW wraz z przedmiarem WD-8 – Wiadukt w ciągu łącznic węzła „Lućmierz” (ul. Łanowa)  rev. 01,
  • w dniu 12.02.2021 otrzymano od Inżyniera PW wraz z przedmiarem WD-19 – Wiadukt w ciągu łącznic ALW 3P i ALW 4P (Al. Włókniarzy)  rev. 01.
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych.
 3. Przekazanie rewizji Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB):
  • M.16.02.02. Drenaż z folii kubełkowej z geowłókniną,
  • M. 20.03.09. Konstrukcje z blach falistych
  • D-04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego,
  • D-05.03.05. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego,
  • D-02.03.01. Wykonanie nasypów
  • D-04.04.02. Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
  • D-10.04.01. Nawierzchnia pasa technologicznego,
  • D-05.01.02. Nawierzchnia z kostki kamiennej,
  • D-06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków
 4. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • KNA (N) nr 2 w zakresie Przepustu P-P16 na rowie RBN4,
  • KNA nr 32 w zakresie Przepustu P-P16 na rowie RBN4,
  • KNA nr 41 w zakresie obiektu PGD-5,
  • KNA (N) nr 4 w zakresie obiektu PGD-5,