Tygodniowy Raport nr 71

W dniach od 15 do 21 lutego wykonano następujące prace:

 1. Monitorowanie procedury rozpatrywania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi przekazanych uzupełnień dokumentacji – raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko – dot. zatwierdzenia „zamiennego” PB i nowej decyzji ZRID.
 2. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej:
  • W dniu 18.02.2021 przekazanie rewizji 03 PW wraz z przedmiarem w zakresie Przebudowy kanalizacji deszczowej DPS Łódź,
  • W dniu 19.02.2021 przekazanie rewizji 03 PW wraz z przedmiarem w zakresie Przebudowy kanalizacji sanitarnej WiK Zgierz,
  • W dniu 17.02.2021 przekazanie rewizji 05 PW wraz z przedmiarami w zakresie Przebudowy sieci wodociągowej GZK Dąbrówka i Przebudowy sieci wodociągowej PZD ŁÓDŹ,
  • W dniu 17.02.2021 przekazanie rewizji 03 PW wraz z przedmiarem w zakresie Likwidacji przyłącza cieplnego,
  • W dniu 15.02.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie – opieczętowany do realizacji – PW Oświetlenie drogowe rev. 01,
 3. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych (w tym m.in. do specyfikacji R.02.01.01 Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek),
 4. Sukcesywne przekazywanie ST:
  • M.12.02.01. Kable sprężające, wewnętrzne,
  • M.11.08.06. Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego osłonięte elewacją z prefabrykowanych bloczków betonowych,
  • M.13.03.10. Prefabrykowane konstrukcje łukowe,
  • M.20.01.15. Repery pomiarowe ocynkowane i M.20.01.16. Punkt stały w gruncie, betonowy, z trzpieniem,
  • D-04.02.02. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem,
  • D-04.05.01.A. Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem,
  • D-02.02.01. Wymiana gruntów,
  • D-01.03.04. Przebudowa sieci telekomunikacyjnych,
  • D-07.07.01. Oświetlenie drogowe budowa i przebudowa.
 5. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowaniem uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 18.02.2021 przekazano KNA (N) nr 7 w zakresie KDM – Katalog detali mostowych
  • W dniu 19.02.2021 przekazano KNA (N) nr 6 w zakresie MS-14 Most nad rzeką Bzurą i przejściem dla zwierząt średnich
  • W dniu 18.02.2021 przekazano Wykonawcy KNA nr 41 rev. 01 w zakresie PGD-5 – Przejście górne dla zwierząt dużych
  • W dniu 18.02.2021 przekazano KNA nr 32 rev. 02 w zakresie Przepustu P-P16 na rowie RBN4
  • W dniu 17.02.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 5 w zakresie Konstrukcji oporowej K-13
  • W dniu 17.02.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA nr 31 rew. 1 w zakresie Konstrukcji oporowej K-13,
 6. Otrzymano od Prezydenta Miasta Łodzi odpowiedź dot. poprawności wykonanej klasyfikacji akustycznej obszarów podlegających ochronie akustycznej dla terenów sąsiadujących z analizowanym przedsięwzięciem.