Tygodniowy Raport nr 73

W tygodniu od 1 do 7 marca 2021 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej, jak wymieniono poniżej:
  • W dniu 2.03.2021 przekazanie PW rev. 03  wraz z przedmiarem w zakresie Przebudowy kanalizacji deszczowej UM Zgierz,
  • W dniu 1.03.2021 przekazanie PW rev. 02  wraz z przedmiarem w zakresie Przebudowa sieci wodociągowej WiK Zgierz,
  • W dniu 2.03.2021 przekazanie PW rev. 01 wraz z przedmiarem w zakresie Przepustów – suche przejścia dla zwierząt małych i płazów – P-M1,
  • W dniu 2.03.2021 przekazanie PW rev. 01 wraz z przedmiarem w zakresie Przepustów – suche przejścia dla zwierząt małych i płazów – P-M10,
  • W dniu 2.03.2021 przekazanie PW rev. 01 wraz z przedmiarem w zakresie Przepustu PDR-1.4 na rowie RBN1.1,
  • W dniu 2.03.2021 przekazanie PW rev. 01 wraz z przedmiarem w zakresie Przepustu P-P1 na rowie RBN2,
  • W dniu 4.03.2021 przekazanie PW rev. 00 wraz z przedmiarem w zakresie Konstrukcji oporowej K-8,
  • W dniu 4.03.2021 przekazanie PW rev. 00 wraz z przedmiarem w zakresie Konstrukcji oporowej K-9,
  • W dniu 4.03.2021 przekazanie PW rev. 00 wraz z przedmiarem w zakresie Konstrukcji oporowej K-10,
  • W dniu 4.03.2021 przekazanie PW rev. 00 wraz z przedmiarem w zakresie Konstrukcji oporowej K-11,
  • W dniu 2.03.2021 otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie (wraz z uwagami) dla PW rev.04 wraz z przedmiarem w zakresie przebudowy urządzeń wodnych i cieków,
  • W dniu 2.03.2021 otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie (wraz z uwagami) dla PW rev. 03 wraz z przedmiarem w zakresie budowy przepustu technologicznego PGE,
  • W dniu 4.03.2021 otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie (wraz z uwagą) dla PW rev. 00 wraz z przedmiarami w zakresie Konstrukcji oporowej K-12 oraz Konstrukcji oporowej K-14.
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • M.20.03.05. Geowłóknina,
  • D.03.02.02 Przebudowa kanalizacji sanitarnej,
  • R.02.01.01. Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowaniem uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 2.03.2021 przekazano KNA nr 33 rewizja 1 w zakresie MS-14 Most nad rzeką Bzurą i przejściem dla zwierząt średnich,
  • W dniu 2.03.2021 przekazano KNA (N) nr 11 w zakresie MS-14 Most nad rzeką Bzurą i przejściem dla zwierząt średnich,
  • W dniu 2.03.2021 przekazano KNA (N) nr 12 w zakresie  Przebudowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia,
  • W dniu 3.03.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 7 w zakresie Katalogu Detali Mostowych (KDM),
  • W dniu 3.03.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA nr 41 rewizja 1 w zakresie obiektu PGD-5,
  • W dniu 4.03.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA nr 32 rewizja 2 w zakresie Przepustu P-P16 na rowie RBN4,
  • otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 8 w zakresie Konstrukcji oporowej K-12,
  • W dniu 4.03.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA nr 42 w zakresie Konstrukcji oporowej K-12,
  • W dniu 4.03.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 9 w zakresie Konstrukcji oporowej K-14,
  • W dniu 4.03.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA nr 43 w zakresie Konstrukcji oporowej K-14.
 4. Prowadzenie robót budowlanych – Roboty drogowe:
  • Wykop: TG km 3+900 – 4+200, km 6+550 -6+700, km 8+000 – 8+200
  • Wymiana gruntu: TG km 9+420 – 9+480, TG km 9+500 – 9+520
  • Rowy melioracyjne i przebudowa koryt cieków wodnych: Rów 5.2, Rzeka Aniołówka, Rów RBN 3
 5. Prowadzenie robót budowlanych – Roboty mostowe:
  • WD7: Deskowanie i zbrojenie korpusu przyczółka
  • WS28: Deskowanie i zbrojenie korpusu przyczółka
  • WS30: Deskowanie i betonowanie korpusu przyczółka
  • MS31: Prace przygotowawcze, wykop, platformy robocze
  • PGD-5: Wykop
  • P.P-17.1: Uszczelnienie styków prefabrykatów i izolacja na zimno oraz zbrojenie deskowanie i betonowanie płyty zwieńczającej
 6. Prowadzenie robót budowlanych – Roboty branżowe:
  • Demontaż istniejącej linii
   Średnie napięcie ES-04: S14 km 8+700 – 11+100
   Średnie napięcie ES-07: S14 km 8+730, ul. Cegielniana
   Średnie napięcie ES-09: S14 km 9+600 – 11+150
   Niskie napięcie EN-11: S14 km 8+840, ul. Cegielniana
   Niskie napięcie EN-12 : S14 km 9+100, ul. Cegielniana
   Niskie napięcie EN-13 : S14 km 9+100, ul. Cegielniana
   Niskie napięcie EN-14: S14 km 9+335, ul. Wiosny Ludów
   Niskie napięcie EN-15: S14 km 9+335, ul. Wiosny Ludów
   Wysokie napięcie EWN-02: S14 km 11+100-9+600
  • Układanie kanalizacji i montaż studni i słupów:
   Teletechnika TO-05, S14 km 8+980-9+350, ul. Wiosny Ludów
  • Przepięcie sieci
   Średnie napięcie ES-03: S14 km 6+820, ul. Witosa
  • wykonanie wykopów pod gazociąg DN150
   Kolizja KG3 w/c, S14 km 9+700 – 9+860
  • Układka i zasypka gazociąg DN150
   Kolizja KG3 w/c S14 km 9+700 – 9+860
  • Montaż studni
   Kanalizacja Deszczowa KD-04 S14 Km 8+850 – 9+495 L
   Kanalizacja deszczowa KD-03 S14 Km 7+920
   Kanalizacja Sanitarna KS-04 S14 Km 10+900
  • Montaż rur
   Kanalizacja Deszczowa KD-04 S14 Km 8+850 – 9+495 L
   Kanalizacja deszczowa KD-03 S14 Km 7+920
   Kanalizacja Sanitarna KS-04 S14 Km 10+900
   Montaż rur osłonowych KS-02 S14 Km 9+300
   Wodociąg W-7
   Wodociąg W-8