Tygodniowy Raport nr 75

W tygodniu od 15 do 21 marca 2021 r. wykonano następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej:
  • W dniu 19.03.20201 przekazanie PW rev. 01 wraz z przedmiarami w zakresie: Konstrukcji oporowych K-12, Konstrukcji oporowych K-14,
  • W dniu 17.03.2021 otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie (wraz z uwagą) dla PW rev. 02 wraz z przedmiarem w zakresie obiektu PGD-5,
  • W dniu 17.03.2021 otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie dla PW rev. 01 wraz z przedmiarami w zakresie przepustów: P-M1, P-M10, P-P1, PDR-1.4,
  • W dniu 17.03.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie – opieczętowane do realizacji – PW rev. 03 wraz z przedmiarem w zakresie Likwidacji przyłącza cieplnego,
  • W dniu 17.03.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie – opieczętowane do realizacji – PW rev. 05 wraz z przedmiarami w zakresie: Przebudowy sieci wodociągowej GZK Dąbrówka i Przebudowy sieci wodociągowej PZD Łódź,
  • W dniu 17.03.2021 otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie (wraz z uwagą) dla PW rev. 03 wraz z przedmiarem w zakresie Przebudowy kanalizacji deszczowej DSP Łódź,
  • W dniu 18.03.2021 otrzymano od Inżyniera i Zamawiającego uwagi do PW rev. 02 wraz z przedmiarami w zakresie obiektu PGD-5, PGD-6,
  • W dniu 18.03.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie – opieczętowane do realizacji – PW rev. 02 wraz z przedmiarem dla obiektu: WD-8,
  • W dniu 19.03.2021 otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie (wraz z uwagami) dla PW rev.03 wraz z przedmiarem w zakresie: Przebudowy kanalizacji sanitarnej WiK Zgierz
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych oraz sukcesywne ich przekazywanie:
  • D.01.03.06B Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia
  • M.12.01.04. Kotwy talerzowe
  • M.11.03.04. Wzmocnienie podłoża w technologii CDMM – TRENCHMIXING,
  • M.11.08.06. Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego osłonięte elewacją z prefabrykowanych bloczków betonowych,
  • M.20.01.09. Ekrany z siatki dla ochrony nietoperzy,
  • M.20.01.10. Ekrany akustyczne odbijające,
  • M.20.01.11. Ekrany akustyczne pochłaniające, – M.20.01.13. Ekrany przeciwolśnieniowe
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 15.03.2021 przekazano KNA (N) nr 10w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej KD-04, KD-04B, KD-07,
  • W dniu 19.03.2021  otrzymano od Inżyniera brak zatwierdzenia dla KNA (N) nr 11 w zakresie obiektu MS-14,
  • W dniu 19.03.2021 otrzymano od Inżyniera brak zatwierdzenia dla KNA  nr 33 rewizja 1 w zakresie obiektu MS-14.
 4. Opracowywanie projektów czasowej organizacji ruchu, uzgadnianie ich z Wykonawcą, monitorowanie procedury uzyskiwania opinii / uzgodnień projektów czasowej organizacji ruchu od zarządców dróg, policji:
  • otrzymano z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu opinię bez uwag do Projektu czasowej organizacji ruchu dla etapu „Zamknięcie ul. Witosa w Zgierzu”,
  • otrzymano z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi opinię z uwagą do Projektu czasowej organizacji ruchu dla etapu „Zamknięcie ul. Witosa w Zgierzu”,
  • przekazanie do zatwierdzenia, do zaopiniowania projektu czasowej organizacji ruchu dla etapu „Zmiana przebiegu ul. Klinowej w Łodzi i wykonanie montażu belek prefabrykowanych na obiekcie WS-30”,
  • otrzymano z Urzędu Miasta Zgierza pozytywną opinię do projektu czasowej organizacji ruchu dla etapu „Zamknięcie ul. Witosa w Zgierzu”
 5. Prowadzenie robót budowlanych – Roboty drogowe:
  • Wykop:
   TG km 3+900 – 4+200,
   TG km 6+550 – 6+700,
   TG km 7+500 – 8+200
  • Nasyp: 
   TG km 9+420 – 9+480
   TG km 9+500 – 9+520
   TG km 12+390 – 12+500
   TG km 14+350 – 14+535
   TG km 16+070 – 16+343
   Droga gminna DG nr 120949 km 0+000 – 0+579,8 
  • Wymiana gruntu:
   Węzeł Aleksandrów Łódzki – Łącznica ALA_2L,
   TG km 10+960 – 10-990
  • Rowy melioracyjne i przebudowa koryt cieków wodnych:
   Rzeka Aniołówka; Rów RBN3; Rów RBN 5.1, 5.3
 6. Prowadzenie robót budowlanych – Roboty mostowe:
  • WD7: Zbrojenie deskowanie i betonowanie skrzydeł i ścianek zaplecznych
  • MS14: Platformy robocze
  • WS28: Deskowanie i zbrojenie korpusu przyczółka
  • WS30: Deskowanie i betonowanie korpusu przyczółka
  • MS31: Prace przygotowawcze, platformy robocze
  • PGD-5: Wykop, kolumny DSM, Beton podkładowy
  • P.P-17.1: Wykonanie zasypki inżynierskiej przepustu
 7. Prowadzenie robót budowlanych – Roboty branżowe:
  • Demontaż istniejącej linii
   Średnie napięcie ES-04: S14 km 8+700 – 11+100
   Średnie napięcie ES-07: S14 km 8+730, ul. Cegielniana
   Średnie napięcie ES-09: S14 km 9+600 – 11+150
   Niskie napięcie EN-11: S14 km 8+840, ul. Cegielniana
   Niskie napięcie EN-12 : S14 km 9+100, ul. Cegielniana
   Niskie napięcie EN-13 : S14 km 9+100, ul. Cegielniana
   Niskie napięcie EN-14: S14 km 9+335, ul. Wiosny Ludów
   Niskie napięcie EN-15: S14 km 9+335, ul. Wiosny Ludów
   Wysokie napięcie EWN-02: S14 km 11+100-9+600
  • Układanie kanalizacji, przewierty
   Niskie napięcie EN-10: S14 km 7+016, ul. Witosa
   Teletechnika TO-03, S14 km 7+016, ul. Witosa
  • Zaciąganie kabli do kanalizacji:
   Teletechnika TO-05, S14 km 8+980 – 9+350, ul. Wiosny Ludów
  • Budowa kanalizacji kablowej:
   TO-06 Km 9+700, ul. Aleksandrowska, Zgierz
  • Przepięcie sieci
   Średnie napięcie ES-18: S14 km 11+600, ul. Sokołowska
   Niskie napięcie EN-27: S14 Km 15+000, ul. Bylinowa
  • Wykonanie próby zwężek DN500/300
   Kolizja KG1 w/c S14 km 5+600
  • Prace ziemne
   Kolizja KG2 w/c S14 km 6+040
  • Montaż studni
   Kanalizacja Deszczowa KD-04 S14 Km 8+850 – 9+495 L
   Kanalizacja deszczowa KD-03 S14 Km 7+920
   Kanalizacja Sanitarna KS-04 S14 Km 10+900
  • Montaż rur
   Kanalizacja Deszczowa KD-04 S14 Km 8+850 – 9+495 L
   Kanalizacja deszczowa KD-03 S14 Km 7+920
   Kanalizacja Sanitarna KS-04 S14 Km 10+900
   Kanalizacja Sanitarna KS-02 S14 Km 9+300
   Wodociąg W-7
   Wodociąg W-11
   Wodociąg W-12