Tygodniowy Raport nr 76

W dniach 22-28 marca 2021 r. zostały wykonane następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej:
  • W dniu 25.03.2021 otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie (wraz z uwagą) dla PW rewizja 00 wraz z przedmiarami w zakresie: Konstrukcji oporowej K-8, Konstrukcji oporowej K-9, Konstrukcji oporowej K-10, Konstrukcji oporowej K-11,
  • W dniu 26.03.2021 otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie (wraz z uwagami) dla PW rewizja 04 wraz z przedmiarem w zakresie przebudowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia,
  • W dniu 25.03.2021 otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie (wraz z uwagami) dla PW rewizja 02 wraz z przedmiarami w zakresie: przebudów sieci wodociągowych ZWiK,
  • W dniu 25.03.2021 otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie (wraz z uwagami) dla PW rewizja 03 wraz z przedmiarami w zakresie: przebudów przyłączy wodociągowych, budowy przyłączy wodociągowych, likwidacji przyłączy wodociągowych,
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • Obiekty inżynieryjne:
   M.11.03.09. Pale wbijane,
   M.14.01.00. Konstrukcja stalowa,
   M.14.01.03. Sworznie zespalające,
   M.14.02.01. Pokrycie powłokami malarskimi konstrukcji stalowej.
   M.20.01.04. Umocnienie skarp i stożków betonowymi płytami ażurowymi,
  • Roboty drogowe:
   D-04.05.02. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem.
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowaniem uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 24.03.2021 przekazano KNA nr 44 dla obiektu MS-14 – zakres posadowienie oraz zabezpieczenie wykopu
  • W dniu 25.03.2021 przekazano KNA (N) nr 14, 15,16 w zakresie: przebudowy kolizji teletechnicznych
  • W dniu 25.03.2021 przekazano KNA (N) nr 17 – (N) nr 33 w zakresie: przebudów kolizji elektroenergetycznych: SN i nN
 4. Wykonane roboty budowlane zestawione są w tabeli w załączniku: