Tygodniowy Raport nr 79

W tygodniu od 12 do 18 kwietnia wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej, jak wymieniono poniżej:
  • W dniu 14.04.2021 przekazanie Projektu Wykonawczego – Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego – Wzmocnienie wgłębne – rewizja 04,
  • W dniu 15.04.2021 przekazanie Projektu Wykonawczego – Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego – Wzmocnienie powierzchniowe – rewizja 04
 2. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 14.04.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla  KNA nr 36 rewizja 1 w zakresie obiektu MS-31 – Most nad rowem RBN5.2 i przejściem dla zwierząt średnich – zakres posadowienie,
  • W dniu 12.04.2021 otrzymano zatwierdzenie warunkowe Inżyniera dla KNA (N) nr 10 w zakresie kanalizacji deszczowej KD-04, KD-04B i KD-07,
  • W dniu 12.04.2021 otrzymano zatwierdzenie warunkowe Inżyniera dla KNA (N) nr 13 w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej KD-04,
  • W dniu 13.04.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera (w zakresie PB) dla KNA nr  45 w zakresie przepustu PDR-7.1 na rowie RBN3,
  • W dniu 14.04.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA w zakresie przebudów kolizji teletechnicznych (numery od KNA (N) 14 do KNA (N) 16) i kolizji elektroenergetycznych (numery od KNA (N) 17 do KNA (N) 33)
  • W dniu 15.04.2021 przekazano KNA (N) nr 41 w zakresie Przebudowy kolizji EWN 2 (Montaż fundamentu studniowego na stan. nr 10),
  • W dniu 15.04.2021 przekazano KNA (N) nr 42 i KNA (N) nr 43 w zakresie Przebudowy kolizji elektroenergetycznych nN – PGE Dystrybucja S.A,
  • W dniu 15.04.2021 przekazano KNA (N) nr 44 w zakresie Przebudowy kolizji teletechnicznych
 3. Opracowywanie projektów czasowej organizacji ruchu, uzgadnianie ich z Wykonawcą, monitorowanie procedury uzyskiwania opinii / uzgodnień projektów czasowej organizacji ruchu od zarządców dróg, policji:
  • przekazano do Starostwa Powiatowego w Zgierzu Wydziału Komunikacji do zaopiniowania projekt czasowej organizacji ruchu dla etapu „Zamknięcie ul. Witosa w Zgierzu”,
  • przekazano do uzgodnienia do GDDKiA O/Łódź – zaktualizowany na podstawie uwag GDDKiA O/Łódź – projekt czasowej organizacji ruchu dla etapu „Bypass na ul. Aleksandrowskiej w Zgierzu”.
 4. Wykonane w tym tygodniu roboty budowlane zestawione są w tabeli w załączniku