Tygodniowy Raport nr 82

W dniach 3-9 maja zostały wykonane następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej:
  • W dniu 5.05.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera – opieczętowane do realizacji – PW rewizja 04 Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego – Wzmocnienie wgłębne
  • W dniu 5.05.2021 zatwierdzenie Inżyniera Projektu technologicznego – Wzmocnienie podłoża gruntowego w technologii kolumn DSM pod nasypami drogowymi trasy S14 w km 14+825 – 14+930 oraz km 15+085 – 15+155
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • M.11.03.10. Pale przemieszczeniowe, –
  • M.11.08.06. Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego osłonięte elewacją z prefabrykowanych bloczków betonowych
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 4.05.2021 przekazano KNA (N) nr 54 w zakresie PGD-6,
  • W dniu 5.05.2021 przekazano KNA (N) nr 34 rewizja 01 w zakresie zakresu posadowienia oraz zabezpieczenia wykopu dla obiekty MS-14,
  • W dniu 6.05.2021 przekazano KNA (N) nr 52 w zakresie posadowienia obiektu WD-12,
  • W dniu 6.05.2021 przekazano KNA (N) nr 38 w zakresie obiektu WD-9,
  • W dniu 6.05.2021 przekazano KNA (N) nr 39 w zakresie obiektu WD-23,
  • W dniu 6.05.2021 przekazano KNA (N) nr 55 w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej KS-04,
  • W dniu 4.05.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA  nr 40 – w zakresie wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii kolumn DSM pod nasypami drogowymi trasy S14 w km 14+825 – 14+930 oraz km 15+085 – 15+155
 4. Roboty budowlane wykonane w okresie sprawozdawczym: