Tygodniowy Raport nr 83

W tygodniu od 10 do 16 maja wykonano następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej:
  • W dniu 10.05.2021 przekazano rewizję 01 PW wraz z przedmiarem w zakresie: Konstrukcji oporowej K-11,
  • W dniu 13.05.2021 przekazano rewizję 03 PW wraz z przedmiarem w zakresie: Przebudowy sieci wodociągowej ZWiK Łódź (W-16) ul. Okręglik w Łodzi oraz Przebudowy sieci wodociągowej ZWiK Łódź (W-26) ul. Toeplitza w Łodzi,
  • W dniu 11.05.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera – opieczętowane do realizacji – PW Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego – Wzmocnienie powierzchniowe rev. 04
  • Otrzymano pismo Inżyniera – wstępna akceptacja rysunków koncepcyjnych rozwiązań projektowych dla węzła Emilia,
  • W dniu 14.05.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera – opieczętowane do realizacji – PW rev. 01 wraz z przedmiarem
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • D.02.04.20. Wzmocnienie podłoża metodą wgłębnego mieszania gruntu (DSM),
  • D-02.03.01. Wykonanie nasypów,
  • D.03.03.02 Drenaż,
  • D.03.03.03 Rów kryty
  • D.01.03.06A. Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia,
  • D.01.03.06B. Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywaniemKart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 11.05.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 45 w zakresie obiektu MS-21
  • W dniu 11.05.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 54 w zakresie obiektu PGD-6
  • W dniu 11.05.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 34 rewizja 1 w zakresie obiektu MS-14,
  • W dniu 12.05.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 52 w zakresie obiektu WD-12
  • W dniu 12.05.2021 otrzymano zatwierdzenie KNA(N) nr 49 w zakresie obiektu MS-24
  • W dniu 13.05.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 36 w zakresie kanalizacji deszczowej KD-04 – dotyczy studni od D4.11 do D4.13
  • W dniu 13.05.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 37 w zakresie kanalizacji deszczowej KD-04 – dotyczy studni od D4.14 do D4.20
 4. Opracowywanie projektów czasowej organizacji ruchu, uzgadnianie ich, monitorowanie procedury uzyskiwania opinii / uzgodnień projektów czasowej organizacji ruchu od zarządców dróg, policji:
  • otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu (Wydział Komunikacji) zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu dla etapu „Budowa kanału sanitarnego KS-04 i kanału deszczowego KD-04 w rejonie ul. Staffa i ul. Tuwima w Zgierzu”,
  • otrzymano z Urzędu Miasta w Zgierzu pozytywną opinię do projektu czasowej organizacji ruchu dla etapu „Budowa kanału sanitarnego KS-04 i kanału deszczowego KD-04 w rejonie ul. Staffa i ul. Tuwima w Zgierzu”,
  • przekazanie do zaopiniowania do Urzędu Miasta Zgierza oraz do uzgodnienia do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zgierzu projektu czasowej organizacji ruchu „Budowa bypassu na ul. Parzęczewskiej w Zgierzu
 5. Postęp prac: