Tygodniowy Raport nr 88

W dniach od 14 do 20 czerwca 2021 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej:
  • W dniu 17.06.2021 przekazano do Inżyniera oraz Zamawiającego, dokumentację w kopii oraz w wersji elektronicznej (edytowalna, nieedytowalna, jak i zeskanowana dokumentacja) – opieczętowaną przez Inżyniera jako zatwierdzoną do realizacji – PW wraz z przedmiarami w zakresie obiektów: MS-21, MS-29, MS-31,
  • W dniu 15.06.2021 przekazano projekty, architektoniczno-budowlane: branżowe, PB drogi – Węzeł Emilia,
  • W dniu 17.06.2021 otrzymano warunkowe zatwierdzenie Inżyniera – PW tom 2.6.1 Odwodnienie drogi,
  • W dniu 17.06.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera – PW tom 1.2.2 wraz z przedmiarem – opieczętowane do realizacji – w zakresie obiektu WS-2,
  • W dniu 17.06.2021 otrzymano uwagi Zamawiającego do materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – zakres Węzła Emilia
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • D-08.02.01. Chodnik z brukowej kostki betonowej
  • M.11.04.01 Ściany szczelinowe,
  • M.11.04.02 Ściany szczelinowe stanowiące fundamenty podpór,
  • D-04.02.01. Warstwa mrozoochronna
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 17.06.201 przekazano KNA (N) nr 65 – PW tom 1.2.10 Obiekt WK-PGD-10,
  • W dniu 17.06.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 47 rev. 01 w zakresie obiektu WS-25
  • W dniu 17.06.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 48 rev. 01 w zakresie obiektu MS-27,
  • W dniu 14.06.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 46 rev. 01 w zakresie obiektu MD-26,
  • W dniu 18.06.2001 otrzymano zatwierdzenie inżyniera KNA (N) nr 65 – PW tom 1.2.10 Obiekt WK-PGD-10
 4. Postęp prac – przedstawiony został w załączniku do Raportu