Tygodniowy Raport nr 90

W tygodniu od 28 czerwca do 4 lipca 2021 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej:
  • W dniu 2.07.2021 przekazano PW rev. 02 wraz z przedmiarem w zakresie obiektu WK-10, PGD10-A, PGD-10B – Wiadukt kolejowy w ciągu linii kolejowej nr 16 oraz przejścia górne dla zwierząt średnich z możliwością migracji zwierząt dużych
  • W dniu 29.06.2021 przekazano PW rev. 04 wraz z przedmiarem w zakresie: Przebudowy sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia
  • W dniu 29.06.2021 przekazano PW rev. 05 wraz z przedmiarem w zakresie: Przebudowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia
  • W dniu 29.06.2021 przekazano PW rev. 05 wraz z przedmiarem w zakresie: Przebudowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia
  • W dniu 28.06.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera w zakresie PW wraz z przedmiarem dla: Konstrukcji oporowej K-9
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB): D-04.02.01. Warstwa mrozoochronna
  • Przekazano Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB):
   D-08.05.01. Ścieki z elementów betonowych,
   D-04.02.04. Wzmocnienie podłoża materacem z geosiatki i kruszywa
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 29.06.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 50 w zakresie wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii kolumn DSM pod nasypami drogowymi w km 14+825 – 14+930 oraz km 15+085 – 15+155,
  • W dniu 29.06.2021 przekazano KNA (N) nr 59 rev. 01 w zakresie kolumn DSM pod najazd do obiektu MS-31,
  • W dniu 2.07.2021 przekazano KNA (N) nr  61 w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej KS-04
  • W dniu 2.07.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 63 w zakresie konstrukcji oporowej K-14
 4. Postęp prac