Tygodniowy Raport nr 91

W tygodniu od 5 do 11 lipca 2021 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej:
  • W dniu 7.07.2021 przekazano PW rev. 01 wraz z przedmiarem w zakresie Ekranów przeciwolśnieniowych, Ekranów z siatek dla ochrony nietoperzy oraz Ekranów akustycznych z paneli
  • Otrzymano od Inżyniera uwagi (Wydziału Środowiska GDDKiA) do PB dla zakresu Węzła Emilia
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych.
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 8.07.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 64 w zakresie  przebudowy urządzeń wodnych i cieków
  • przekazano KNA (N) nr 70 w zakresie wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii kolumn DSM pod najazd do obiektu WS-28 w km 14+825-14+930
 4. Analizowanie uwag Inżyniera do projektów wykonawczych wraz z przedmiarami dla PW mostowej, sanitarnej, melioracji, zieleni.
 5. Postęp prac