Tygodniowy Raport nr 94

W tygodniu od 26 lipca do 1 sierpnia 2021 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. W dniu 26.07.2021 przekazano rewizję 01 PW wraz z przedmiarem robót w zakresie  Konstrukcji oporowych K-2.
 2. W dniu 29.07.20021 przekazano  przedmiaru robót do PW Drogi w kontraktowej ilości egzemplarzy.
 3. W dniu 26.07.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera – opieczętowane do realizacji – w zakresie PW wraz z przedmiarami: przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia rev. 04 i przyłączy gazowych średniego ciśnienia oraz przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia rev. 05,
 4. W dniu 27.07.2021 otrzymano zatwierdzenie warunkowe Inżyniera Wielobranżowego Projektu Budowlanego w zakresie węzła Emilia.
 5. Przekazano Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB):
  • M.14.01.00. Konstrukcja stalowa,
  • M.15.03.08. Nawierzchnia na bazie żywic epoksydowych,
  • D-03.01.01. Przepusty z prefabrykowanych elementów żelbetowych,
  • D-03.01.04. Przepusty z tworzyw sztucznych,
  • D-06.02.01. Przepusty z tworzyw sztucznych pod zjazdami,
  • D.03.05.01 Zbiorniki retencyjne,
  • D.03.03.03 Rów kryty,
  • D.03.03.02 Drenaż,
  • D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa,
  • D-08.05.01. Ścieki z elementów betonowych.
 6. Prowadzono nadzór autorski, przekazano Karty Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowano uwagi Inżyniera do KNA:
  • W dniu 27.07.2021 otrzymano od zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 61 w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej KS-04,
  • W dniu 27.07.2021 otrzymano od zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 68 w zakresie przebudowy sieci wodociągowej W-12, w zakresie przebudowy urządzeń wodnych i cieków,
  • W dniu 28.07.20201 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 79 w zakresie przebudowy kolizji elektroenergetycznych nN – PGE Dystrybucja,
  • W dniu 28.07.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 80 w zakresie przebudowy kolizji elektroenergetycznych nN – PGE Dystrybucja,
  • W dniu 28.07.2021 przekazano KNA (N) nr 75 w zakresie konstrukcji oporowych K-12 i K-14,
  • W dniu 30.07.2021 przekazano KNA (N) nr 77 w zakresie Konstrukcji oporowych K-13,
  • W dniu 30.07.2021 przekazano KNA (N) nr 76 w zakresie katalogu Detali Mostowych (KDM) – kotwa kapy
 7. Postęp prac:

Tymczasowa organizacja Ruchu