Tygodniowy Raport nr 105

W tygodniu od 11 do 17 października 2021 r. zostały wykonane następujące prace:

 1. Opracowywanie, aktualizacja i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót:
  • W dniu 11.10.2021 przekazano  PW wraz z przedmiarem w zakresie odwodnienia drogi rev. 04,
  • W dniu 15.10.2021 przekazano PW wraz z przedmiarem w zakresie Przebudowy sieci wodociągowej WiK Zgierz – rev. 03,
  • W dniu 15.10.2021 otrzymano warunkowe zatwierdzenie PW wraz z przedmiarem w zakresie konstrukcji oporowej K-4 – rev. 01.
  • W dniu 15.10.2021 otrzymano warunkowe zatwierdzenie PW wraz z przedmiarem w zakresie Przebudowy kanalizacji deszczowej DPS Łódź i UM Zgierz rev. 04,
  • W dniu 15.10.2021 otrzymano warunkowe zatwierdzenie PW wraz z przedmiarem w zakresie Przebudowy kanalizacji sanitarnej WiK Zgierz rev. 04
 2. Przekazanie Wykonawcy Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) : Obiekty inżynieryjne:
  • M.15.02.04. Izolacja przeciwwodna – MMA,
  • M15.0204. Izolacja przeciwwodna – MMA – Rewizja 00
  • M11.03.05 – Wzmocnienie gruntu metodą iniekcji strumieniowej – jet grouting – Rewizja 00
  • M 11.03.06 Wzmocnienie gruntu metoda kolumn iniekcyjnych – Rewizja 00
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 12.10.2021 przekazano KNA (N) nr 110 w zakresie szczegółu odwodnienia pasa drogowego,
  • W dniu 13.10.2021 przekazano KNA (N) nr 113 w zakresie zmiany zagęszczenia przy przepustach,
  • W dniu 14.10.2021 przekazano KNA (N) nr 115 w zakresie oświetlenia drogowego,
  • W dniu 11.10.2021 otrzymano zatwierdzenie KNA (N) nr 51 rev. 01 w zakresie przebudowy sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia,
  • W dniu 11.01.2021 otrzymano zatwierdzenie KNA (N) nr 101 w zakresie STWiORB M.11.08.06 Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego osłonięte elewacją z prefabrykowanych bloczków betonowych,
  • W dniu 11.01.2021 otrzymano zatwierdzenie KNA (N) nr 106 w zakresie odwodnienia drogi (zmiana kruszywa w dnie zbiornika),
  • W dniu 13.10.2021 otrzymano zatwierdzenie KNA (N) nr 107 w zakresie konstrukcji oporowej K-10,
  • W dniu 13.10.2021 otrzymano zatwierdzenie KNA (N) nr 108 w zakresie rozbiórki nasypów przeciążeniowych (trasa zasadnicza w km 14+400 – 14+550)
 4. W dniu 11.10.2021 otrzymano uwagi Inżyniera do Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych dla węzła Emilia.
 5. W dniu 12.10.2021 otrzymano uwagi Zespołu do spraw Środowiska Centrali GDDKiA dot. Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla węzła Emilia.
 6. Postęp prac