Tygodniowy Raport nr 123

W tygodniu od 14 do 20 lutego 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie, aktualizacja i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót:
  Przekazano do Inżyniera PW zamienny dla węzła Emilia
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • otrzymano warunkowo zatwierdzoną specyfikację M.19.01.02 w zakresie barier ochronnych rev. 1
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie do realizacji specyfikacji M.19.01.02 w zakresie barier ochronnych rev. 1;
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie do realizacji specyfikacji D.06.02.01 w zakresie przepustów z tworzyw sztucznych pod zjazdami rev. 2;
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie do realizacji specyfikacji D.03.01.04 w zakresie przepustów z tworzyw sztucznych rev. 2;
  • przekazano do Inżyniera do akceptacji specyfikację D.05.03.06 w zakresie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego rev. 0;
  • przekazano do Inżyniera do akceptacji specyfikację D.05.03.13 w zakresie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA rev. 0; 
  • przekazano do Inżyniera do akceptacji specyfikację M.19.01.02 w zakresie barier ochronnych rev.1;
  • przekazano do Inżyniera do akceptacji specyfikację R.02.01.01 w zakresie przebudowy rowów i wykonania umocnień koryt rzek rev. 8;
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • otrzymano dnia 16.02.2022 od Inżyniera zatwierdzone KNA 146 (N) w zakresie przebudowy urządzeń wodnych i cieków – zmiana grubości kamienia narzutu;
  • przekazano do Inżyniera do akceptacji KNA 135 rev. 2 w zakresie zmiany lokalizacji i typu ścieku na trasie głównej od km 16+210 do km 16+242 i w km 16+250;
  • otrzymano dnia 16.02.2022 od Inżyniera zatwierdzone KNA 144 (N) w zakresie przebudowy urządzeń wodnych i cieków – przepust w km 0+280 rowu RBN5
 4. Postęp robót: