Tygodniowy Raport nr 125

Prace podjęte w okresie od 28.02.2022 do 06.03.2022:

  1. Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera – opieczętowano do realizacji – dla specyfikacji technicznej: D-05.03.06. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego.
  2. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA.
  3. Analizowanie uwag Inżyniera do projektów wykonawczych wraz z przedmiarami dla PW ekrany, sanitarnej, zieleni .
  4. Kontynuowanie prac związanych z opracowywaniem projektów wykonawczych: drogowy, mostowe, branżowe.
  5. Postęp robót: