Tygodniowy Raport nr 130

W tygodniu od 4 do 10 kwietnia 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie, aktualizacja i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót.
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • przekazano Wykonawcy rewizję Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) D-07.01.01. Oznakowanie poziome,
  • Otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie D.02.01.01 wykonanie wykopów rev. 2,
  • Otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie D.08.01.01 krawężniki betonowe rev. 1
 3. Monitorowanie zatwierdzenia przez GDDKiA O/Łódź zaktualizowanego projektu Stałej organizacji ruchu (SOR).
 4. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowaniem uwag Inżyniera do KNA:
  • przekazano do Inżyniera KNA (N) nr 159 w zakresie zmiany lokalizacji ścieku oraz wpustu trasy głównej w km od 14+907.87 do km 14+908.19
 5. Postęp prac: