Tygodniowy Raport nr 131

W tygodniu od 11 do 17 kwietnia 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Przekazano Specyfikacje / rewizję Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB):
  • M.20.01.20. Darniowanie,
  • D-07.06.01. Ogrodzenie z siatki stalowej,
  • D-08.01.01. Krawężniki betonowe,
  • D-07.09.01. Osłony przeciwolśnieniowe,  
  • D-07.02.02. Ustawienie słupków prowadzących i krawędziowych oraz znaków kilometrowych i hektometrowych
 2. Otrzymano zatwierdzenie warunkowe Inżyniera dla specyfikacji technicznej D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z brukowej kostki betonowej.
 3. Przekazano KNA (N) nr 158 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową – aktualizacja materiałowa w zakresie infrastruktury wyjść ewakuacyjnych przy ekranach.
 4. Przekazano KNA (N) nr 155 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową w zakresie umocnienia stożków obiektu WD-12.
 5. Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 156 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową – aktualizacja współrzędnych ekranu EA-8.
 6. Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 154 w zakresie odwodnienia – odprowadzenie wody z rowu do wylotu Wyl103 z powodu wykonania skarpy przy obiekcie mostowym.
 7. Przekazano KNA (N) w zakresie rozbiórek nasypów przeciążeniowych – trasa zasadnicza w km: 14+927 – 15+100 oraz 15+150 – 15+175.
 8. Przekazano do Inżyniera KNA (N) nr 159 w zakresie zmiany lokalizacji ścieku oraz wpustu trasy głównej w km od 14+907.87 do km 14+908.19
 9. Przekazano Wykonawcy opinię Projektanta – dot. projektu technologicznego: obiekt MS-21, MS-24, MS-27, MS-31, WS-25 – rysunki warsztatowe balustrad.
 10. Postęp prac: