Tygodniowy Raport nr 133

W tygodniu od 25 kwietnia do 1 maja 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie, aktualizacja i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych oraz przedmiarów robót:
  • przekazano Wykonawcy wersję elektroniczną rewizji dokumentacji PW „Zamienny” Projekt zieleni – Projektowana Zieleń dla zakresu Węzła Emilia,
  • otrzymano zatwierdzenie do realizacji wraz uwagami Inżyniera do PW Odwodnienie drogi,
  • otrzymano uwagi do Przedmiaru Robót do PW Drogi i do Wykazów Robót,
  • przekazano zaktualizowany Przedmiar Robót do PW Drogi i Wykazy Robót
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych i sukcesywne ich przekazywanie Wykonawcy:
  • D-04.06.02. Podbudowa z betonu cementowego
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami:
  • przekazano KNA (N) nr 160 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową – lokalna zmiana gzymsu konstrukcji oporowej K-10,
  • przekazano KNA (N) nr 161 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową – lokalna zmiana gzymsu konstrukcji oporowej K-8,9,10,11,
  • przekazano KNA (N) w zakresie autokorekty polegającej na zmianie rzędnych pasa technologicznego prawego dla trasy głównej: pas technologiczny trasy głównej S14 od km 16+151.19 do km 16+191.06,
  • otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 159 w zakresie zmiany lokalizacji ścieku oraz wpustu,
  • otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 164 w zakresie rozbiórek nasypów przeciążeniowych – trasa zasadnicza w km: 14+927 – 15+100 oraz 15+150 – 15+175,
  • przekazano KNA (N) nr 165 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową w zakresie barier – wiadukt WD-7,
  • przekazano KNA (N) nr 166 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową w zakresie barier – wiadukt WD-9,
  • przekazano KNA (N) w zakresie uzupełnienia zestawienia przepustów.
 4. Postęp robót