Tygodniowy Raport nr 137

W tygodniu od 23 do 29 maja wykonane zostały następujące prace:

  1. Przekazano Specyfikacje / rewizje Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB): D-07.02.01. Oznakowanie pionowe.
  2. Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla specyfikacji D.07.06.01 Ogrodzenie z siatki stalowej.
  3. Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) w zakresie autokorekty polegającej na zmianie rzędnych pasa technologicznego prawego dla trasy głównej: pas technologiczny trasy głównej S14 od km 16+151.19 do km 16+191.06.
  4. Przekazano KNA (N) w zakresie zmiany niektórych rozwiązań projektowych w zakresie warstwy ulepszonego podłoża oraz warstwy mrozoochronnej.
  5. Analizowano uwagi do projektu Stałej Organizacji Ruchu.
  6. Kontynuowano prace związane z opracowywaniem projektów wykonawczych: drogowych, mostowych, branżowych.
  7. Prowadzenie nadzoru autorskiego.
  8. Postęp prac