Tygodniowy Raport nr 141

W tygodniu od 20 do 26 czerwca 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie (opieczętowano do realizacji) dla specyfikacji technicznej D-07.05.02. Osłony energochłonne wielosegmentowe U-15A.
 2. Otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie warunkowe dla specyfikacji technicznej D-07.02.02. Ustawienie słupków prowadzących i krawędziowych oraz znaków kilometrowych i hektometrowych.
 3. Otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie do realizacji dla D-07.01.01 Oznakowanie poziome.
 4. Prowadzono nadzór autorski, przekazywano Karty Nadzoru Autorskiego wraz z rysunkami projektu wykonawczego:
  • przekazano do Inżyniera KNA (N) nr 172 rev. 1 w zakresie materiału dla warstwy ulepszonego podłoża dla drogi ekspresowej S-14 (trasa główna S14 na odcinku od km 11+815 do km 12+000, strona lewa i prawa),
  • przekazano do Inżyniera KNA (N) nr 175 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową w zakresie barier – wiadukt WD-12
  • przekazano do Inżyniera KNA (N) nr 177 rew. 1 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową – aktualizacja rzędnych wysokościowych ekranu przeciwolśnieniowego,
  • przekazano do Inżyniera KNA (N) nr 178 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową – aktualizacja współrzędnych ekranu EA-12,
  • przekazano do Inżyniera KNA (N) nr 170 rew. 1 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową – aktualizacja rzędnych wysokościowych ekranu przeciwolśnieniowego EP-6,
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA (N) nr 109 rev 1 w zakresie dodania opisu lokalizacji wpustów i ścieków,
  • otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA (N) nr 171 w zakresie zmiany podbudowy zasadniczej C 16/20 na pierścieniu ronda.
 5. Monitorowano zatwierdzenie przez GDDKiA zaktualizowanego projektu Stałej Organizacji Ruchu.
 6. Monitorowano procedurę wydania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Warszawie – Węzeł Emilia.
 7. Postęp prac budowlanych: